Trong tài liệu này tôi sử dụng Maven để khai báo các thư viện Spring sẽ sử dụng, thay vì download Spring và khai báo thư viện theo cách thông thường.

Đang xem: Tổng quan về spring java là gì, spring framework của java spring là gì

Maven là một công cụ giúp bạn quản lý các thư viện một cách tự động và hiệu quả, và nó đã trở thành thông dụng mà bất cứ một lập trình viên Java nào đều phải biết. Nếu bạn chưa biết về Maven bạn có thể bỏ ra 10 phút để học về cách sử dụng tại đây:
Trong trường hợp bạn muốn download Spring và khai báo thư viện theo cách truyền thống bạn có thể xem phụ lục ở phía cuối tài liệu.

*

IoC Container: Đây là phần quan trọng nhất và cũng là phần cơ bản, nền tảng của Spring. Nó giữ vai trò về cấu hình và quản lý vòng đời (Lifecycle) của các đối tượng java. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần này.DAO, ORM, AOP, WEB: Các module này là tool hoặc là framework có sẵn được tích hợp vào Spring.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tiểu Phẫu Là Gì ? Quy Trình Thực Hiện Tiểu Phẫu

// Đây là một interfacepublic interface HelloWorld { public void sayHello();}// Class thi hành interface HelloWorldpublic class SpringHelloWorld implements HelloWorld { public void sayHello() { System.out.println(“Spring say Hello!”); }}// Một class khác thi hành Interface HelloWorldpublic class StrutsHelloWorld implements HelloWorld { public void sayHello() { System.out.println(“Struts say Hello!”); }}// Và một class dịch vụpublic class HelloWorldService { // Một trường có kiểu HelloWorld private HelloWorld helloWorld; // Cấu tử tạo đối tượng HelloWorldService // Nó khởi tạo giá trị cho trường “helloWorld” public HelloWorldService() { this.helloWorld = new StrutsHelloWorld(); }}
Có thể nhận thấy một điều rằng lớp HelloWorldService quản lý việc tạo ra đối tượng HelloWorld.- Trong trường hợp trên khi một đối tượng HelloWorldService được tạo ra từ phương thức khởi tạo (constructor) của nó, đối tượng HelloWorld cũng được tạo ra, và nó được tạo từ StrutsHelloWorld.
Câu hỏi đặt ra là bạn muốn tạo ra đối tượng HelloWorldService đồng thời đối tượng HelloWorld được tạo, nhưng nó phải là SpringHelloWorld.Như vậy ở đây là HelloWorldService đang điều khiển “object creation” của HelloWorld. Tại sao chúng ta không chuyển việc tạo HelloWorld cho một bên thứ 3 xử lý thay vì làm ở HelloWorldService. Chúng ta có khái niệm “inversion of control” nghĩa là “Sự đảo ngược điều khiển” (IoC).

*

IoC Container tạo ra đối tượng HelloWorldService và đối tượng HelloWorld sau đó pass HelloWorld vào HelloWorldService thông qua setter. Việc IoC Container đang làm chính là “tiêm sự phụ thuộc” (Dependency Injection) vào HelloWorldService . Sự phụ thuộc ở đây nghĩa là sự phụ thuộc giữa các object : HelloWorldService HelloWorld.Tới đây ta đã xác định được rõ thế nào là IoC&DI. Hãy cùng làm ví dụ HelloWorld để hiểu rõ hơn.

Xem thêm: Vers Là Gì ? Voluntary Export Restraints

*

*

*

Đảm bảo rằng Project của bạn được build trên Java 7 hoặc mới hơn. Nhấn phải chuột vào project chọn Properties.
Đây là ví dụ HelloWorld Spring, vì vậy chúng ta chỉ sử dụng thư viện Spring cơ bản (Core). Mở file pom.xml khai báo các thư viện sẽ sử dụng:
4.0.0 org.o7planning HelloSpringAnnotation 0.0.1-SNAPSHOT jar HelloSpringAnnotation http://maven.apache.org UTF-8 junit junit 3.8.1 test org.springframework spring-core 4.1.4.RELEASE org.springframework spring-context 4.1.4.RELEASE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *