Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Nghĩa của từ : windsurfing là gì, nghĩa của từ windsurfing, nghĩa của từ : windsurfing

The water can often be unsafe for recreational activities such as swimming, boating, windsurfing etc.
Is the intention, in the long term, to ban surfing, windsurfing, kayaking and rowing because the water is deemed to be unsuitable for bathing?
I also think it is right also to include other leisure activities, such as windsurfing, in the directive.
It goes to the way in which the reservoirs are used for sailing, windsurfing and other water sports.
In recent years there has been an enormous increase in gig racing, dinghy sailing and windsurfing sports.
They like to let the kids play in rock pools and paddle; perhaps they themselves like to go windsurfing or sailing.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về việc này

Xem thêm: Truyền Giáo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Truyền Giáo Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: ” Span Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Span Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *