Tycoon là gì, (từ Điển anh

      270

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Tycoon là gì, (từ Điển anh

He was a multi-millionaire tycoon, and yet he really saw the need for a classless society in which the workers had real responsibility.
What salary is this big business tycoon, who is, presumably, selling arms for private manufacturers, khổng lồ be paid?
No tycoon, however thick-skinned, looks for the kind of publicity which emerges when the exact details of a transaction are revealed.
I have sầu also seen businessmen and tycoons of industry who often lượt thích lớn make malevolent remarks about statesmen and politicians.
Some rather hard words have sầu been said during the debate about great capitacác mục tycoons—the word used.
They will not be swallowed up by tycoons anxious khổng lồ foist their own brands of politics on increasing masses.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Tuq Là Gì ? Viết Tắt Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語