The new décor is lighter, looks more contemporary, and was not nearly as expensive as the old mahogany.

Đang xem: Từ Điển tiếng việt thanh thoát là gì, thanh thoát in english

Ngọn lửa sáng rực thiêu đốt cô gây cho mẹ tôi cảm giác vui sướng sâu sắc, thanh thoát, như bà vẫn thấy khi nằm mơ.
Bà sử dụng một cách thanh thoát điều kiện dây chuyền tăng dần, và các đối tượng thỏa mãn chúng được mang tên Noetherian để vinh danh bà.
She made elegant use of the ascending chain condition, and objects satisfying it are named Noetherian in her honor.
Biết đến như những Castrato, giọng hát thanh thoát của họ nổi tiếng khắp châu Âu, cho đến khi hủ tục tàn nhẫn này bị cấm vào những năm 1800s.
Known as castrati, their light, angelic voices were renowned throughout Europe, until the cruel procedure that created them was outlawed in the 1800s.
Chúng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp thanh thoát và hương thơm ngạt ngào cho những cái ao mà nếu không có chúng thì chỉ là những cái ao đọng nước đầy bùn.
Nhưng lí do để tôi đề cập đến quyển sách là trước đó, Rabassa đã đưa ra một nhìn nhận giản đơn một cách thanh thoát: “Mỗi hoạt động giao tiếp là một hoạt động chuyển tải.”
But the reason that I mention it is that early on, Rabassa offers this elegantly simple insight: “Every act of communication is an act of translation.”
Và giống như tất cả những bé gái khác, chị nhanh chóng nhận ra rằng vẻ uyển chuyển và sự thanh thoát mà chị thấy trên sân khấu đều đạt được với một cái giá khá đắt.
And like all of those other little girls, she quickly discovered that the grace and freedom she saw on the stage came at a pretty steep price.
Khi các nhóm chim diễu hành ngược qua nhau, mặt trời chiếu trên những bộ lông vũ thanh thoát của chúng, tạo thành một bức khảm với những gam màu tương phản giữa màu đỏ chói và hồng.

Xem thêm: T35 Là Trường Gì – Thông Báo Tuyển Sinh Công An Nhân Dân Năm 2021

As platoons of birds march past one another in opposite directions, the sun reflects on the birds’ delicate feathers, forming a mosaic of contrasting shades of scarlet and pink.
Điều này là để đảm bảo lựa chọn các đặc điểm mong muốn, mà bây giờ là một con ngựa nhẹ nhàng thanh thoát hơn và tích cực hơn đã được nhìn thấy trong thời gian nuôi lấy thịt ngựa.
This is to ensure selection for the desired breed characteristics, which are now a lighter and more active horse than was seen during the time of breeding for horse meat.
Anh còn khen ngợi kịch bản của Jonze bởi tính tường tận về những gì mà con người mong muốn ở tình yêu và các mối quan hệ, trong khi miêu tả phần diễn xuất ” mọi thứ có cảm giác thanh thoát và khẩn trương.”
He also praised Jonze”s writing for its insights into what people want out of love and relationships, as well as the acting performances that ” it all feel spontaneous and urgent”.
Ông nói ông muốn tạo ra nghệ thuật để thỏa thích; nghệ thuật như một sự trang trí là mục đích của ông và có thể nói rằng ông sử dụng màu sắc tươi sáng sẽ cố gắng để duy trì sự thanh thoát của thành phần.
He said he wanted to create art to delight; art as a decoration was his purpose and it can be said that his use of bright colors tries to maintain serenity of composition.
Ngựa Andalusia được lai với Những con ngựa Friesian cho ra một con ngựa nhẹ nhàng, thanh thoát hơn phù hợp hơn (về lượng thức ăn ít hơn và lượng chất thải) cho công việc như ngựa vận chuyển và kéo xe ở những vùng đô thị.
Andalusian horses were crossbred with Friesians, producing a lighter horse more suitable (in terms of less food intake and waste output) for work as urban carriage horses.
Trong khi chúng tôi nghiêm trang đi tham quan khắp đền thờ, tôi thấy mình chiêm ngưỡng công trình kiến trúc kỳ diệu, vẻ thanh thoát của tòa nhà đã hoàn tất, ánh sáng chiếu rực rỡ qua các cánh cửa sổ cao, và nhiều bức tranh đầy cảm ứng.

Xem thêm: Báo Giá Xà Bần Là Gì Trong Xây Dựng, Ẩm Thực Và Xà Bần Tiếng Anh Là Gì

As we reverently walked through the temple, I found myself admiring the magnificent architecture, the elegant finishes, the light shining through towering windows, and many of the inspiring paintings.
Ông nhận xét rằng, “như vang lên ở điểm thanh thoát hoàn thiện và sử dụng cây đũa thần sáng tạo một cách phóng khoáng, một Dion trưởng thành hơn bao giờ hết đã gợi lên sự bất ngờ với những gì người nghe từng mong chờ cho một album “lớn” tiếp theo của cô.”
He wrote, “sounding at complete ease and wielding a wildly creative wand, an ever-maturing Dion conjures up surprise on what should be regarded as her next “big” album.”
Chúng tôi biết Thanh Long đã chạy thoát, để tránh đêm dài lắm mộng chúng tôi sẽ giúp công công tiêu diệt Thanh Long
We know of Qinglong”s escape and to avoid unnecessary trouble I will help Sir Jia to get rid of Qinglong
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *