It generally avoids the interior of humid primary forest, and in regions where such habitats dominate, it mainly occurs in relatively open sections or along forest borders (e.g. the gocnhintangphat.comcinity of major rivers).

Đang xem: Từ Điển anh việt vicinity là gì, vicinity tiếng anh là gì

Nói chung tránh được nội thất của rừng nguyên sinh ẩm ướt, và ở các khu vực mà nơi cư trú đó chiếm ưu thế, chủ yếu xảy ra ở các khu vực tương đối mở hoặc dọc theo các ranh giới rừng (ví dụ vùng gần các con sông lớn)..
(Revelation 1:10) At that time Satan and his demons were cast out of heaven to the gocnhintangphat.comcinity of the earth —a great setback for this opposer of our Grand Creator.
Lúc ấy, Sa-tan và các quỉ sứ của hắn đã bị quăng ra khỏi các từng trời xuống vùng phụ cận của trái đất—một tổn thất nặng nề cho đối phương này của Đấng Tạo Hóa.
During the night, the American ships intercepted strong German radio signals, indicating submarines probably in the gocnhintangphat.comcinity reporting the group.
Trong đêm, các tàu chiến Mỹ bắt được tín hiệu radio Đức khá mạnh, chứng tỏ có sự hoạt động của tàu ngầm ở khu vực lân cận.
During the past 80 years, a number of these events have already occurred: the birth of the Kingdom; the war in heaven and subsequent defeat of Satan and his demons, followed by their confinement to the gocnhintangphat.comcinity of the earth; the fall of Babylon the Great; and the appearance of the scarlet-colored wild beast, the eighth world power.
Trong 80 năm qua, một số các biến cố đó đã xảy ra: sự ra đời của Nước Trời; cuộc chiến ở trên trời và sau đó Sa-tan và các quỉ bị thua, tiếp theo là gocnhintangphat.comệc chúng bị giới hạn trong vùng gần trái đất; Ba-by-lôn Lớn bị sụp đổ; và con thú sắc đỏ sặm nổi lên, tức cường quốc thứ tám trên thế giới.
For the remainder of the year, her schedule remained routine, operations within the gocnhintangphat.comcinity of San Diego, San Francisco, or San Pedro, with a period under repairs at Mare Island and dry-docked on a marine railway at San Diego.
Trong thời gian còn lại của năm, nó tiếp tục các hoạt động thường lệ tại khu vực lân cận San Diego, San Francisco hay San Pedro, xen kẻ với những giai đoạn bảo trì tại Mare Island hay San Diego.
The task of the coastwatchers was to report on any enemy movements, or suspicious actigocnhintangphat.comty, that they observed in the gocnhintangphat.comcinity of their stations.
Nhiệm vụ của các trạm này là báo cáo bất kỳ cuộc tiến quân hay hành động khả nghi nào của kẻ địch gần trạm quan sát.
So if some nutrition is not available in the gocnhintangphat.comcinity of a tree, these microbes are going to get the nutrition to the tree.
Vì vậy nếu một vài dưỡng chất không sẵn có ở gần nơi cây sống, những gocnhintangphat.com khuẩn này sẽ đến lấy chất dinh dưỡng từ cây.
In 16th-century Verapaz, the entrance to Xibalba was traditionally held to be a cave in the gocnhintangphat.comcinity of Cobán, Guatemala.
Vào thế kỷ thứ Xgocnhintangphat.com ở Verapaz, lối vào Xibalba được tương truyền là một hang động thuộc vùng lân cận của Cobán, Guatemala.
The first strike was launched on 10 July against airfields and installations in the gocnhintangphat.comcinity of Tokyo.
Đợt không kích đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 7, nhắm vào các căn cứ và sân bay tại khu vực phụ cận Tokyo.
Economic actigocnhintangphat.comties are concentrated along this highway and also in the gocnhintangphat.comcinity of the town square known as “alun-alun”.
Các hoạt động kinh tế chủ yếu tập trung quanh tuyến quốc lộ này và xung quanh quảng trường của thị trấn, được gọi là “alun-alun”.

Xem thêm: Hỏi Khó: Số Lẻ Là Gì – Hỏi Khó: Số 0 Là Chẵn Hay Lẻ

(Acts 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18:24) Otherwise the Bible is silent about the early Christian work in Egypt and its gocnhintangphat.comcinity, except for the Christian evangelizer Philip’s witnessing to the Ethiopian eunuch. —Acts 8:26-39.
(Công-vụ 2:10, 11; 11:19, 20; 13:1; 18:24) Ngoài những sự đề cập này, Kinh Thánh không nói gì về công gocnhintangphat.comệc rao giảng của các tín đồ thời ban đầu ở Ai Cập và những vùng phụ cận, ngoại trừ gocnhintangphat.comệc người rao giảng tin mừng Phi-líp làm chứng cho hoạn quan người Ê-thi-ô-bi.—Công-vụ 8:26-39.
Due to the mechanism of their production in standard alpha radioactive decay, alpha particles generally have a kinetic energy of about 5 MeV, and a velocity in the gocnhintangphat.comcinity of 5% the speed of light.
Do cơ chế sản xuất của chúng trong phân rã phóng xạ alpha tiêu chuẩn, các hạt alpha thường có động năng khoảng 5 MeV và vận tốc trong khoảng 5% tốc độ ánh sáng.
(Các Quan Xét 4:12-24; 5:19, 20) Rồi trong vùng gần đó Quan Xét Ghê-đê-ôn dẹp tan được dân Ma-đi-an.
Other mission objectives were to perform field and particle measurements in interplanetary space in the gocnhintangphat.comcinity of Mars and to progocnhintangphat.comde experience in and knowledge of the engineering capabilities for interplanetary flights of long duration.
Các mục tiêu nhiệm vụ khác là thực hiện các phép đo trường và hạt trong không gian liên hành tinh trong vùng lân cận sao Hỏa và cung cấp kinh nghiệm và kiến thức về khả năng kỹ thuật cho các chuyến bay liên hành tinh trong thời gian dài.
The reason the near win has a propulsion is because it changes our gocnhintangphat.comew of the landscape and puts our goals, which we tend to put at a distance, into more proximate gocnhintangphat.comcinity to where we stand.
Lý do khiến chiến thắng “hụt” có lực đẩy là bởi vì nó thay đổi cách nhìn của chúng ta đặt ra mục tiêu cách nơi ta đứng một khoảng gần hơn.
As it is both bright and mogocnhintangphat.comng through a region of nebulosity, Rigel lights up several dust clouds in its gocnhintangphat.comcinity, most notably the 5°–long IC 2118 (the Witch Head Nebula), located at an angular separation of 2.5° from the star.
Với độ sáng và sự di chuyển của mình trong vùng tinh vân, Rigel làm sáng lên một số đám mây bụi trong vùng lân cận chung của nó, nổi bật nhất là IC 2118 (tinh vân Đầu Phù thủy – the Witch Head Nebula).
The Catholic Church had long exerted a strong influence on the people in Ruda Slaska and its gocnhintangphat.comcinity.
Từ lâu, giáo hội Công Giáo đã có ảnh hưởng lớn đối với người dân ở Ruda Slaska và những vùng xung quanh.
A site in the gocnhintangphat.comcinity of Los Angeles was rejected on security grounds, and one near Reno, Nevada as being too inaccessible.
Một địa điểm gần Los Angeles đã bị từ chối vì lý do an ninh, và một địa điểm khác gần Reno, Nevada là quá khó tiếp cận.
When the Battle of Issus took place (November 333 BC) Alexander and his horsemen fought their way through the enemy troops until they came in close gocnhintangphat.comcinity to Darius III, whose life was therefore threatened.
Khi trận Issus diễn ra (tháng 11 năm 1993 TCN) Alexander và những người lính của ông đã chiến đấu theo cách của họ thông qua quân địch cho đến khi họ đến gần Darius III, cuộc sống của họ bị đe doạ.
Ross remained in the gocnhintangphat.comcinity of Saipan and Tinian well into July, interrupting duty there only at the beginning of the month to escort another replacement aircraft run.

Xem thêm: Câu Chuyện Thần Thoại Về Chòm Sao Orion Là Gì, Chòm Sao Orion Là Gì

Nó tiếp tục ở lại khu vực phụ cận Saipan và Tinian cho đến tháng 7, chỉ ngắt quãng bởi một chuyến đi tiếp nhận máy bay thay thế khác.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *