Stormwater Là Gì ? Nghĩa Của Từ Storm Water Trong Tiếng Việt

      88

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Stormwater Là Gì ? Nghĩa Của Từ Storm Water Trong Tiếng Việt

Over time the creek has been extensively modified & is now largely a storm drain that flows about.
They eventually reached a stopping point at a storm drain near a river, more than a mile from their starting point.
In 1981 a burst storm drain washed away the scoreboard & the bayward over zone of the football field.
Once the material was dug out of the ditches that were known as scoop ditches, they were used as the storm drain for that road.
A storm drain built in the 1970s along the east side of the former lagoon transported liquid contaminants to lớn the pond.
Examples of sources in this category include discharges from a sewage treatment plant, a factory, or a đô thị storm drain.
Off-screen storm drain scenes created many logistical challenges for the production team khổng lồ overcome.
Heavy development has narrowed certain stretches of the river until it resembles a large storm drain.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Via Facebook Là Gì - Tất Tần Tật Về Via

a person employed by a web4_newspaper, a television station, etc. lớn report on a particular subject or sover reports from a foreign country

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語