Cấu Trúc Và Cách Dùng Stop Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stop Trong Tiếng Việt

      61

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.

Bạn đang xem: Cấu Trúc Và Cách Dùng Stop Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stop Trong Tiếng Việt

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: Cõi Ta Bà Là Gì Và Ý Nghĩa Cõi Ta Bà, Ý Nghä©A Ta Bã


lớn tell your ngân hàng not to lớn giảm giá with a cheque that you have written, so that the money is not paid from your bank account
the act of stopping an activity, or the state in which someone or something is not moving or active sầu anymore:
stop production/publication/trading The board obtained an injunction to stop publication of the documents.
stop sb (from) doing sth To stop borrowers switching khổng lồ another lender once the discount period is over, banks apply a hefty charge.
The company"s flexible pension plan allows women khổng lồ suspend contributions if they stop work to lớn have sầu a family.
an instruction to lớn a ngân hàng or other financial organization to lớn not pay any money from your trương mục when a cheque, card, etc. is used:
*

a person employed by a web4_newspaper, a television station, etc. lớn report on a particular subject or send reports from a foreign country

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message