Nghĩa của từ soot là gì, (từ Điển anh (từ Điển anh

      170

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ soot là gì, (từ Điển anh (từ Điển anh

The marking with soot seems to refer to non-social behaviour, whereas the tattooing marks the cultural transition of a young woman to womanhood.
A piece of reindeersinew thread is blackened with soot, và is then drawn under & through the skin by means of a needle.
The raven, a master of light, is continuously associated with final products such as soot, excrements, inedible food và human bones.
Such transfer would be particularly advantageous, since a coating of soot would protect the organisms from the damaging effects of ultraviolet radiation.
At this the loon became furious & gathered the soot from its cooking pot và threw it all at the raven, with the result that its whole toàn thân became blaông xã.
The soot và slime, the slagheaps và the sewer rivers which disfigure so much of our country were applauded as a sign of our prosperity.
That is because the city-dweller swallows week after week & month after month unnecessary quantities of soot, ash & tar.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: So Sánh Ngôn Ngữ Lập Trình Vb Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Visual Basic Và Visual Basic

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*