Learn about xsd schema in xml schema là gì, learn about xsd schema in xml

      112

Xml schema được thực hiện để giải quyết liên quan tiền đến chứng thực (validate) như: qui định thành phần root, phép tắc trình từ bỏ xuất hiện, lý lẽ số lần lộ diện và vẻ ngoài kiểu dữ liệu (chỉ đựng chuỗi hoặc chứa bộ phận khác).

Hình bên dưới là một ví dụ.

Bạn đang xem: Learn about xsd schema in xml schema là gì, learn about xsd schema in xml


*

Như họ đã biết, những sự việc trên có thể giải quyết với DTD vào XML. Tuy nhiên, một tư liệu XML ngoài những ràng buộc như trên, cần phải qui định về: Kiểu tài liệu (Data Type); Số ký kết tự trong một chuỗi (Length): số lượng giới hạn phạm vi quý giá (Range (age >=1))…

Trong trường phù hợp này, bọn họ phải thực hiện XML Schema


*

Xml schema – Định nghĩa một phần tử solo (Defining a Simple Element)

Cú pháp

Trong đó: x là tên phần tử; y là giao diện dữ liệu.

Xem thêm: Windows Backup Là Gì - Hướng Dẫn Backup Windows 10 Pc

Kiểu dữ liệuMiêu tả
xsd:stringKý tự
xsd:decimalSố thực
xsd:integerSố nguyên
xsd:booleanLuận lý (true hoặc false)
xsd:dateNgày
xsd:timeThời gian

Ví dụ các thành phần trong tư liệu XML như sau

Xml schema –Qui định cực hiếm mặc định cùng giá trị thắt chặt và cố định cho phần tử đơn

Phần tử solo là bộ phận chỉ đựng giá trị. 1 phần tử đơn rất có thể có một cực hiếm mặc định hoặc một giá chỉ trị núm định.

Ví dụ hình thức giá trị khoác định là “red” cho phần tử color

Ví dụ cơ chế giá trị cố định và thắt chặt là “red” cho bộ phận color

Xml schema – Định nghĩa trực thuộc tính cho 1 phần tử

Cú pháp

Ví dụ trong tài liệu XML, bộ phận lastname bao gồm một trực thuộc tính lang

SmithĐịnh nghĩa nằm trong tính

Thiết lậpgiá trị khoác định cho thuộc tính.Ví dụ cực hiếm mặc định mang lại thuộc tính lang là “EN”

Thiết lậpgiá trị cố định cho ở trong tính.Ví dụ giá trị cốđịnh cho thuộc tính lang là “EN”

Ví dụ thiết lập bắt yêu cầu nhập giá bán trị đến thuộc tính lang

Xml schema – Ràng buộc giá trị

Ví dụ sau vẫn định nghĩa một trong những phần tử “age” với buộc ràng là: tuổi lớnhơn 0 và nhỏ dại hơn 120

Xml schema – Ràng buộc với cùng một tập các giá trị

Ví dụ định nghĩa phần tử “car” với buộc ràng là: chỉ đồng ý một trong các giá trị nhưAudi, Golf, BMW

Cách 1: tùy chỉnh cấu hình ràng buộc trong những khi định nghĩa phần tử

Cách 2: tùy chỉnh cấu hình ràng buộc bằng phương pháp tạo ra một kiểu tài liệu mới

Xml schema – Ràng buộc trên một loạt những giá trị (Restrictions on a Series of Values)

Ví dụ định nghĩa 1 phần tử “letter” với buộc ràng là: chỉ chấp nhận giá trị là một cam kết tự hay từ a cho z: (Ví dụ 1)

ví dụ định nghĩa 1 phần tử “initials” với ràng buộc là: chỉ đồng ý giá trị là baký từ bỏ in hoatừ a cho z: (Ví dụ 2)

lấy ví dụ như định nghĩa một phần tử “initials” với buộc ràng là: chỉ đồng ý giá trị là baký tự viết thường hoặc in hoatừ a mang đến z: (Ví dụ 3)

lấy ví dụ như định nghĩa một phần tử “choice” với ràng buộc là: chỉ chấp nhận giá trị là mộtký từ x, y hoặc z: (Ví dụ 4)

ví dụ như định nghĩa một trong những phần tử “prodid” với ràng buộc là: chỉ gật đầu giá trị là nămchữ số cùng mỗi chữ số buộc phải thuộc phạm vi tự 0 cho 9: (Ví dụ 5)

lấy ví dụ như định nghĩa một trong những phần tử “gender” với buộc ràng là: chỉ gật đầu đồng ý giá trị là male hoặc female: (Ví dụ 6)

lấy ví dụ định nghĩa 1 phần tử “password” với buộc ràng là: bắt buộc đủ 8 ký kết tự cùng mỗi cam kết tự đề xuất là chữ thường hoặc chữ in hoa từ bỏ a mang lại z, hoặc chữ số từ bỏ 0 cho 9: (Ví dụ 7)

Ràng buộc phạm vi về số ký kết tự của chuỗi

Xml schema – lấy ví dụ mẫu

Tập tin SampleXSD.xml

John z 12345 abc12345 12 Tập tin SampleXSD.xsd

Sử dụng ứng dụng XMLwriter để validate

Tập tin XML phù hợp lệ


*

*

Xml schema – bài tập thực hành

Cho tập tin XML dùng để đóng gói dữ liệu bán hàng online bao hàm các tin tức sau:

Name – ví như paper, clips, rubber bands, pens, …Inventory ID – ví như “F12333”, “Z55557”, … tùy chỉnh thiết lập ràng buộc với yêu cầu là Inventory ID phải ban đầu là một cam kết tự in hoa, theo sau là 5 chữ số từ 1 đến 9.Unit Price – ví như 4.55, 22.33, … Yêu ước không được bé dại hơn 1.00Stock Bin – ví dụ như “B789”, “B123”, … thiết lập ràng buộc cùng với yêu cầu phải bước đầu là “B” với theo sau là 3 chữ số từ 0 mang lại 9.

Yêu cầu

Tạo tập tin schema định nghĩa các phần tử, kiểu dữ liệu và cấu hình thiết lập ràng buộc.Tạo tập tin xml và chắc chắn rằng rằng nó Well-FormedKiểm tra xem tập tin schema gồm validate đúng hay không
*