*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 5 năm trước

Mẹo làm nhanh trong bài thi TOEIC:

• Khi thấy câu đang cần một danh từ → chọn whichever / whoever / whatever• Khi thấy câu đã đầy đủ rồi, không cần danh từ nữa → chọn wherever whenever / however

Ví dụ:

1. You can find ——— you like.= Bạn có thể tìm thấy ——— bạn thích.

Đang xem: Whoever, whichever là gì, whichever / wherever / whoever / whatever

→ chỗ trống đang cần danh từ (tìm thấy cái gì?)→ có thể chọn whichever / whoever / whatever

○ You can find whatever you like.= Bạn có thể tìm bất kỳ cái gì mà bạn thích.

2. You can find a book ———- you like.= Bạn có thể tìm một cuốn sách ——— bạn thích.

→ câu phía trước đã đầy đủ nghĩa, không cần danh từ nữa→ có thể chọn wherever whenever / however

○ You can find a book whenever you like.= Bạn có thể tìm một cuốn sách bất kỳ khi nào mà bạn thích.

Vậy đối với câu trên:

○ Employees working late can eat dinner ——– they like.= Nhân viên làm việc trễ có thể ăn tối ——– họ thích.

→ câu phía trước đã đầy đủ nghĩa, không cần danh từ nữa→ không chọn whichever / whoever / whatever

→ vậy câu đó phải chọn đáp án B. wherever

 Employees working late can eat dinner wherever they like.= Nhân viên làm việc trễ có thể ăn tối bất kỳ nơi nào mà họ thích.

Giải thích rõ hơn:

Whichever, whoeverwhatever có nghĩa như sau:

• whichever… = bất kỳ cái nào mà…• whoever… = bất kỳ ai mà…• whatever… = bất kỳ cái gì mà…

Ta thấy chúng đều chỉ một vật hay một người, tức là chúng đóng vai trò là một cụm danh từ. Vậy chúng phải nằm ở vị trí cụm danh từ. Ví dụ như sau một động từ hoặc sau một giới từ:

○ They can eat whatever they like.= Họ có thể ăn bất kỳ cái gì mà họ thích.

Xem thêm: ” Đú Đỡn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đú Đởn Trong Tiếng Việt Đú Đởn Là Gì

○ They can eat with whoever they like.= Họ có thể ăn với bất kỳ ai mà họ thích.

○ They can choose whichever they like.= Họ có thể chọn bất kỳ cái gì mà họ thích.

Hoặc nằm vị trí chủ ngữ:○ Whatever is damaged will be thrown away.= Bất kỳ cái gì mà bị hư hại sẽ bị vứt đi.

Còn wherever, whenever however có nghĩa như sau:

• wherever… = bất kỳ nơi nào mà…• whenever… = bất kỳ khi nào mà…• however… = bất kỳ cách nào mà…

Ta thấy chúng chỉ nơi chốn, thời gian và cách thức. Chúng có tác dụng mô tả thêm cho một hành động (làm ở đâu? làm khi nào? làm như thế nào?). Vì vậy ta dùng chúng khi câu phía trước đã đủ nghĩa rồi. Ví dụ:

○ They can study English ——- they like.○ They can sleep ——- they like.○ They can drive their cars ——- they like.

Ta thấy những câu này đã đầy đủ nghĩa (“Họ có thể học tiếng Anh”, “Họ có thể ngủ”, “Họ có thể lái xe của họ”). Vậy ta chỉ cần những chữ chỉ nơi chốn, thời gian, và cách thức để mô tả thêm cho những hành động đó. Chúng ta KHÔNG cần thêm “ai đó” hay “cái gì đó” vào phía sau nữa.

Nói cách khác, lúc này ta cần dùng wherever, whenever hay however, KHÔNG dùng whichever, whoever hay whatever.

○ They can study English wherever they like.= Họ có thể học tiếng anh bất kỳ nơi nào mà họ thích.

○ They can sleep whenever they like.= Họ có thể ngủ bất kỳ khi nào mà học thích.

Xem thêm: Áo Parka Là Gì Và Sự Toàn Năng Hiếm Có Cần Được Khai Phá, Áo Parka Công Nghệ Chống Thấm Uniqlo

○ They can drive their cars however they like.= Họ có thể lái xe của họ bất kỳ cách nào mà họ thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *