What else là gì, nghĩa của từ else

      178
used after words beginning with any-, every-, no-, và some-, or after how, what, where, who, why, but not which, to mean "other", "another", "different", "extra":

Bạn đang xem: What else là gì, nghĩa của từ else

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


We use else after words beginning with any-, every-, no- và some-, to lớn mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’. …
We use else after how, what, where, who and why to lớn mean ‘other’, ‘another’, ‘different’ or ‘additional’: …
(after words beginning with any-, every-, no-, và some-, or after how, what, where, who, và why, but not which) other, another, different, additional:
Under the "guardianship tradition" we feel compelled to lớn watch over human bodies - our own và everyone else"s - & lớn prsự kiện dismembering.
The corporation duly granted itself permission to build its gasworks on someone else"s territory, & broke its habit of opposing incorporation.
They feel lượt thích they"re putting a family member out, they"re breaking, interfering in someone else"s ability khổng lồ work or take care of their children.
There seem to be also impor tant psychological differences between performing one"s own composition & performing someone else"s.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Tæ°Á»›Ng Chân Mày Tướng Là Gì, Ghim Trên Tư Thế Chụp Ảnh Cưới

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*