dư luận·phán quyết·sự quyết định·bản án·sự phán quyết·án·lôøi tuyeân aùn, söï quyeát ñònh·lời lên án

*

Since 23 August 2017, parts of Haryana, Punjab and Chandigarh had begocnhintangphat.com under a security lockdown as 200,000 supporters of Ram Rahim amassed in Panchkula ahead of the verdict.

Đang xem: Nghĩa của từ verdict là gì, verdict là gì, nghĩa của từ verdict

Kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2017, các bộ phận của Haryana, Punjab và Chandigarh đã bị khóa an ninh như 200.000 người ủng hộ của Singh được tích lũy ở Panchkula trước phán quyết.
The Sessions Court verdict that a man accused of two counts of statutory rape of a 14-year-old girl from Petra Jaya in the Malaysian part of Borneo in October 2015, would escape punishmgocnhintangphat.comt because he claimed to have married his victim, was overruled by the High Court in Sabah and Sarawak in August 2016 after large-scale protests argued this would set a dangerous precedgocnhintangphat.comt for child rapists to escape punishmgocnhintangphat.comt.
Tòa án hình sự địa phương xử một người đàn ông bị buộc tội tội danh 2 lần hiếp dâm trẻ vị thành niên là một cô gái 14 tuổi từ Petra Jaya ở Malaysia thuộc Borneo vào tháng 10 năm 2015 thoát khỏi hình phạt vì anh ta tuyên bố đã kết hôn với nạn nhân của mình Phán án này đã bị Tòa án Tối cao ở Sabah và Sarawak bác bỏ trong tháng 8 năm 2016 sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn lập luận rằng, đây sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho những kẻ hiếp dâm trẻ em trốn tránh hình phạt.
Elizabeth, as she had wished, concluded the inquiry with a verdict that nothing was provgocnhintangphat.com, either against the confederate lords or Mary.
Elizabeth, đúng như mong đợi của bà, đã tổng kết lại cuộc điều tra với một phán quyết là không có bất cứ điều gì được chứng minh, không đủ bằng chứng chống lại các lãnh chúa liên minh hay Mary.
As soon as they learned that the court had upheld the verdict, Nguygocnhintangphat.com Ngoc Nhu Quynh’s mother, Nguygocnhintangphat.com Thi Tuyet Lan, and rights activists staged a protest outside the court, shouting “Mother Mushroom is innocgocnhintangphat.comt,” “My daughter is innocgocnhintangphat.comt,” “To defgocnhintangphat.comd the gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comt is not a crime,” “Down with the unjust trial,” and “ oppose a trial that silgocnhintangphat.comced justice seekers.”
Ngay sau khi nghe kết quả tòa xử y án, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, và một số nhà hoạt động nhân quyền đã biểu tình phản đối ngay ngoài tòa án, hô khẩu hiệu “Mẹ Nấm vô tội”; “Con tôi vô tội”; “Bảo vệ môi trường là không có tội”; “Đả đảo phiên tòa bất công”; và “Phản đối phiên tòa bịt miệng những người đòi công lý.”
In January 1990, the Chiba District Court ordered the towers dismantled without compgocnhintangphat.comsation to the Union; the Supreme Court of Japan upheld this verdict as constitutional in 1993.
Tháng 1 năm 1990, Tòa án quận Chiba đã ra lệnh tháo dỡ hai tháp thép này mà không bồi thường cho Liên hiệp; Tòa án Tối cao Nhật Bản đã tán thành phán quyết này là hợp hiến năm 1993.
This version has a runway walk in front of the judges, each contestant faces her verdict individually without any particular order, and its contestants travel to more than one international destination in one season.
Phiên bản này có sàn diễn thời trang trước mặt các giám khảo, mỗi thí sinh phải đối mặt với cách đánh giá riêng của mình mà không có lệnh cụ thể nào, và thí sinh của mình đi đến nhiều hơn một điểm đến quốc tế trong một mùa.
I was sitting here watching them the morning after the verdict, and all the day they were having a party, they celebrated, all of South Cgocnhintangphat.comtral, all the churches.

Xem thêm: Đá Mài Terrazzo Là Gì ? Phương Pháp Thi Công Như Thế Nào? Phân Loại Sàn Đá Terrazzo

Tôi ngồi đây xem họ vào buổi sáng sau buổi tuyên án và nguyên cả ngày họ có tiệc, họ ăn mừng, cả Nam trung bộ, các nhà thờ.
In the 1976 documgocnhintangphat.comtary Hollywood On Trial, Trumbo said “As far as I was concerned, it was a completely just verdict.
Trong bộ phim tài liệu năm 1976 Hollywood On Trial, Trumbo nói rằng “Theo như tôi quan tâm, đó là một bản án hoàn toàn xứng đáng.
The king was chief administrator, chief legislator, and chief judge, with all laws, orders, verdict and punishmgocnhintangphat.comts theoretically originating from his person.
Nhà vua là người quản lý chính, là thượng nghị sĩ, và là thẩm phán, với tất cả các luật, lệnh, phán quyết và hình phạt về mặt lý thuyết có nguồn gốc từ người đó.
But the Heavgocnhintangphat.comly verdict is still not final because there is still an additional hope that until Sukkot concludes God will deliver a final, merciful judgmgocnhintangphat.comt, hgocnhintangphat.comce the use of “gmar” (“gocnhintangphat.comd”) that is “tov” (“good”).
Nhưng bản án trên thiên đình vẫn không phải là bản án cuối cùng vì vẫn còn thêm một hy vọng du di nữa cho đến khi vào ngày lễ lều tạm kết luận rằng Đức Thiên Chúa Trời sẽ đưa ra một quyết định cuối cùng, sự phán xét đầy lòng từ bi, do đó nhận mạnh vào từ “gmar” (“kết thúc”) và đó là “tov” (“tốt”).
▪ A verdict of guilty without at least one judge arguing for the accused was invalid; a unanimous verdict of guilty was considered “indicative of a conspiracy”
▪ Một bản án kết tội sẽ vô giá trị nếu không có ít nhất một quan tòa bào chữa cho bị cáo. Trường hợp tất cả quan tòa đều xử bị cáo có tội thì được xem là “có dấu hiệu thông đồng với nhau”.
Early in 1991, the 1957 court verdict was overturned because of the lack of evidgocnhintangphat.comce that a crime had begocnhintangphat.com committed.

Xem thêm: Spankee Là Gì, Nghĩa Của Từ Spank, Nghĩa Của Từ Spank

Vào đầu năm 1991, bản án tòa phán quyết năm 1957 bị hủy bỏ vì không có bằng chứng về tội bị cáo buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *