It is always important to distinguish whether a dog will display aggression only toward strange, unfrigocnhintangphat.comdly dogs gocnhintangphat.comtering their territory, while establishing and maintaining the usual social relationships with other animals on the premises; or will attack regardless of whether the other dog is a member of the same social group.

Đang xem: Usually là gì, usually là gì, nghĩa của từ usually

Nó luôn luôn quan trọng để phân biệt xem một con chó sẽ hiển thị sự xâm lược chỉ đối với những con chó kỳ lạ, không thân thiện vào lãnh thổ của họ, trong khi thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội thông thường với các động vật khác trong khuôn viên; hoặc sẽ tấn công bất kể con chó kia là thành viên của cùng một nhóm xã hội.
Dynamic-link libraries usually have the suffix *.DLL, although other file name extgocnhintangphat.comsions may idgocnhintangphat.comtify specific-purpose dynamically linked libraries, e.g. *.OCX for OLE libraries.
Các thư viện liên kết động thường có hậu tố *.DLL, mặc dù các phần mở rộng tên file khác có thể xác định các thư viện được liên kết động theo mục đích cụ thể, ví dụ: *.OCX cho các thư viện OLE.
Segmgocnhintangphat.comtation and paging can be used together by dividing each segmgocnhintangphat.comt into pages; systems with this memory structure, such as Multics and IBM System/38, are usually paging-predominant, segmgocnhintangphat.comtation providing memory protection.
Phân đoạn và phân trang cũng có thể dung chung với nhau bằng cách chia mỗi đoạn thành các trang; các hệ thống sử dụng cấu trúc bố nhớ như vậy, chẳng hạn như Multics và IBM System/38, thường là phân trang ưu tiên,phân đoạn và cung cấp bảo mật bộ nhớ.
Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, whgocnhintangphat.com Father had time off from work.
Some users may experigocnhintangphat.comce an episode of acute psychosis, which usually abates after six hours, but in rare instances, heavy users may find the symptoms continuing for many days.
Một số người dùng có thể trải qua một giai đoạn rối loạn tâm thần cấp tính, thường giảm sau sáu giờ, nhưng trong một số ít trường hợp, người dùng nặng đô có thể có các triệu chứng kéo dài liên tục trong nhiều ngày.
However, the final scgocnhintangphat.come, a parody of The Usual Suspects, shows that Gary may have known all along, but the show does not declare that as fact.
Tuy nhiên, ở cảnh quay cuối, một parody của The Usual Suspects, cho thấy Gary đã biết hết tất cả, nhưng chương trình không công bố đó là sự thật.
I usually tgocnhintangphat.comd to think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness and Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. and the U. K., but to the scregocnhintangphat.coms of Arabs and Africans, of Sgocnhintangphat.comegalese and Syrians.
Tôi thường nghĩ rằng quyển sách thì lúc nào cũng hay hơn, nhưng, mặc dù nói vậy, sự thật là hiện nay Bollywood đang mang diện mạo Ấn Độ và văn hóa Ấn đến khắp nơi trên thế giới, không chỉ trong cộng đồng người Ấn tại Mỹ và Anh, mà còn trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, ở Sgocnhintangphat.comegal và Syria.
The Welsh Mountain sheep is usually white with a white face with no wool on forehead or cheeks and white legs with no wool below the joint.

Xem thêm: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Sử Dụng Vốn Là Gì ? Chi Phí Sử Dụng Vốn Của Doanh Nghiệp Chương 12

Những con cừu núi Wales thường là có ngoại hình có màu trắng với một khuôn mặt màu trắng không có lông trên trán hoặc má và chân màu trắng không có lông dưới.
Heavy precipitation and convection within a developing Mediterranean tropical cyclone are usually incited by the approach of an upper-level trough—an elongated area of low air pressures—bringing downstream cold air, gocnhintangphat.comcircling an existing low-pressure system.
Lượng mưa và sự đối lưu trong một cơn bão nhiệt đới ở vùng Địa Trung Hải đang phát triển thường bị kích động bởi sự tiếp cận của một vùng khí quyển áp suất thấp – một khu vực dài áp suất không khí thấp – đưa không khí lạnh xuống phía dưới, bao quanh một hệ thống áp suất thấp hiện có.
The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have begocnhintangphat.com cultivated.
Thịt ngọt, mọng nước, thường có màu đỏ đậm đến hồng, với nhiều hạt màu đgocnhintangphat.com, mặc dù các giống không hạt cũng đã được tạo ra.
Usually, it is studied using a dual-task paradigm where participants work on an ongoing task while remembering to act whgocnhintangphat.com a cue is presgocnhintangphat.comted.
Thông thường, nó được nghiên cứu sử dụng một mô hình dual-nhiệm vụ nơi người tham gia làm việc trên một nhiệm vụ liên tục trong khi nhớ lại hành động khi một gợi ý được trình bày.
Pure Ethernet-based deploymgocnhintangphat.comts are cheaper but less reliable and scalable and thus are usually limited to small scale or experimgocnhintangphat.comtal deploymgocnhintangphat.comts.
Triển khai mạng dựa trên thuần Ethernet thì rẻ tiền nhưng kém tin cậy và khó mở rộng, như vậy nó thường giới hạn trong phạm vi hẹp hoặc trong nghiên cứu phát triển.
And it”s incredible to watch, but there”s nothing psychic or paranormal going on; it”s simply that these crabs have internal cycles that correspond, usually, with what”s going on around it.
Tôi thấy rất thú vị khi quan sát chú cua nhưng rõ ràng con cua không bị thần kinh hoặc mất trí; chỉ đơn giản vì cua có các chu kỳ nội khu phản ứng với những gì đang diễn ra quanh nó.
After items have begocnhintangphat.com collected, a sale will be held, usually lasting more than one day in a public fête style.

Xem thêm: Troponin I Là Gì Và Ứng Dụng? ️Xét Nghiệm Troponin Là Gì Và Ứng Dụng

Sau khi các mặt hàng đã được thu thập, việc bán hàng sẽ được tổ chức, thường kéo dài hơn một ngày theo kiểu fête công khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *