shows that a particular thing always happened or was true in the past, especially if it no longer happens or is no longer true:

Đang xem: Used for là gì, nghĩa của từ to be used for sth, phân biệt used for là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

We use used to when we refer to things in the past which are no longer true. It can refer to repeated actions or to a state or situation: …
We can use used to or would to talk about people’s habits in the past. When we use them both together, used to most commonly comes first, as it sets the scene for the actions being reported: …
Used to refers to actions and situations in the past which no longer happen or are no longer true. It always refers to the past: …
We use used to when we refer to things in the past which are no longer true. It can refer to repeated actions or to a state or situation: …
We can use used to or would to talk about people’s habits in the past. When we use them both together, used to most commonly comes first, as it sets the scene for the actions being reported: …
Used to refers to actions and situations in the past which no longer happen or are no longer true. It always refers to the past: …

*

*

Xem thêm: I Vtec Là Gì ? Công Nghệ Vtec Là Gì & Nguyên Lý Hoạt Động

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Chảy Máu Cam Là Hiện Tượng Gì ? Chảy Máu Cam Ở Người Lớn: Những Điều Cần Biết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *