bất hợp lý·không biết điều·không hợp lý·không phi chăng·quá chừng·bất hợp lí·quá thể
3 Be Reasonable: Paul gave counsel on “buying out the opportune time” for the more important things of life, not becoming “unreasonable.”
3 Phải lẽ: Sứ đồ Phao-lô khuyên “hãy lợi-dụng thì-giờ” cho những việc quan trọng hơn trong đời sống, chớ nên “dạidột”.

Đang xem: Unreasonable là gì, nghĩa của từ unreasonable trong tiếng việt

How unreasonable it would be for mgocnhintangphat.com and womgocnhintangphat.com to decide that they did not like the law of gravity and to act contrary to it!
It can affect the kind of husband or father the son evgocnhintangphat.comtually becomes—a rigid, unreasoning, harsh one, or one who is balanced, discerning and kind.
Điều ấy có thể ảnh hưởng đến hạng người chồng hay người cha mà đứa con trai sẽ trở thành sau này—cứng rắn, bướng bỉnh, cộc cằn hay trái lại, thăng bằng, sáng suốt và nhân từ.
It”s not unreasonable to think that, as the core is being stretched by tides and heated up, possibly evgocnhintangphat.com moltgocnhintangphat.com, there”s some boundary betwegocnhintangphat.com a hot core and a liquid-water ocean.
Examples: Failure to respond to the user, waiting an unreasonable period of time to respond to the user
17 Thế nên, đừng cư xử như người không biết lý lẽ nữa, nhưng hãy luôn nhận biết thế nào là ý muốn của Đức Giê-hô-va.
(Romans 1:23) Betwegocnhintangphat.com the dumb, unreasoning beasts and the intelliggocnhintangphat.comt, upright creature man, there exists a gulf that no evolutionary process could ever start to cross.
Giữa loài vật ngu dốt, khônglý trí và loài người thông minh, đứng thẳng, có một sự cách biệt mà không có sự tiến hóa nào có thể ngay cả bắt đầu vượt qua được.
Một tín đồ của Chúa Giê-su cho biết: “Tôi luôn lo sợ một cách phi lý rằng mình sẽ không trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
(1 Timothy 3:2, 3) On the other hand, the body of elders should keep in mind that Paul chastised the Corinthian congregation for ‘putting up with unreasonable persons’ who presgocnhintangphat.comted themselves as “superfine apostles.”
Mặt khác, hội đồng trưởng lão nên nhớ rằng Phao-lô sửa trị hội thánh tại Cô-rinh-tô vì họ đã ‘dung-chịu những kẻ không biết điều’, những kẻ tự cho mình là “các sứ đồ… tôn-trọng” (II Cô-rinh-tô 11:5, 19, 20).
EAL5 is therefore applicable in those circumstances where developers or users require a high level of indepgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comtly assured security in a planned developmgocnhintangphat.comt and require a rigorous developmgocnhintangphat.comt approach without incurring unreasonable costs attributable to specialist security gocnhintangphat.comgineering techniques.
Do đó EAL5 được áp dụng trong những trường hợp mà các nhà phát triển hoặc người sử dụng đòi hỏi một mức độ bảo mật cao mà không phát sinh chi phí bất hợp lý do các chuyên gia kỹ thuật kỹ thuật an ninh.

Xem thêm: Succession Planning Là Gì – Làm Thế Nào Để Luân Chuyển Nhân Sự Hiệu Quả

At the same time, we should avoid applying Bible principles to some unreasonable extreme and insisting that all our brothers do the same. —Philippians 4:5.
Đồng thời chúng ta nên tránh áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh một cách thái quá và khăng khăng đòi hỏi tất cả các anh em cũng phải làm như thế (Phi-líp 4:5).
Yielding to the sinful human tgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comcy to resgocnhintangphat.comt reproof, he degrades himself to the level of an unreasoning animal —a brute— lacking moral discrimination.
Chiều theo khuynh hướng tội lỗi của người ghét sự quở trách, họ tự mình hạ thấp giá trị xuống ngang hàng loài thú vô tri—loài cầm thú—không có giá trị đạo đức.
Thời gian phản hồi chậm hoặc không hợp lý đối với những tin nhắn đã nhận từ người dùng
Họ nghĩ nếu Đức Chúa Trời hành hạ người ta đời đời, bắt họ phải chịu đau đớn cùng cực, thì thật là vô lý.
(2) Do not directly confront democracy; rather, frame the argumgocnhintangphat.comt in terms of “what kind of system can truly implemgocnhintangphat.comt democracy.” (3) To the extgocnhintangphat.comt possible, choose various examples in Western countries of violgocnhintangphat.comce and unreasonable circumstances to explain how democracy is not well-suited to capitalism.
(2) Không trực tiếp đối đầu phản bác những ý kiến về dân chủ; thay vào đó là hạn chế phạm vi tranh luận vào vấn đề “nhà nước nào có thể thực hiện quyền dân chủ thực sự” (3) Làm hết khả năng có thể trong việc chọn nhiều ví dụ đa dạng về các trường hợp bạo lực và bất công tại các quốc gia phương tây để giải thích dân chủ không phù hợp với chủ nghĩa xã hội.
He argued that biology and cognition could be the origin of physical concepts, as we humans perceive them, and that the happy coincidgocnhintangphat.comce that mathematics and physics were so well matched, seemed to be “unreasonable” and hard to explain.
Ông cho rằng sinh học và nhận dạng có thể là nguồn gốc của các khái niệm vật lý, và như là khi con người cảm nhận các khái niệm đó, và thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi toán và vật lý là liên hệ chặt chẽ lẫn nhau, trông có vẻ như là không thể giải thích được.
Some have illustrated the unreasonablgocnhintangphat.comess of the hellfire doctrine by asking what the listgocnhintangphat.comer would think of a pargocnhintangphat.comt who punished his disobedigocnhintangphat.comt child by holding his hand in a fire.

Xem thêm: Các Thuốc Ức Chế Tyrosine Kinase Là Gì, Tyrosine Kinase

Một vài tín-đồ đã minh họa cho người ta thấy tính chất ngược với lẽ phải của giáo thuyết lửa địa ngục bằng cách hỏi người nghe nghĩ gì về một kẻ làm cha mà lại trừng phạt đứa con đã cãi lời mình bằng cách kề tay con trên lửa để đốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *