Reinforcements were sent to Caesarea under Heraclius” son Constantine III probably to tie down Yazid”s forces which were besieging the town.

Đang xem: Tie down là gì, tie down trong tiếng tiếng việt

Quân tiếp gocnhintangphat.comện tiếp tục được gửi tới vùng Caesarea dưới sự chỉ huy của Constantinus III, con trai của Heraclius có lẽ để gây sức ép vào đạo quân của Yazid lúc này đang bao vây thị trấn.
Li-2D Paratroop transport version (1942), with reinforced floor and tiedowns, plus cargo doors (slightly smaller than the C-47 doors) on the left.
Li-2D Phiên bản chở lính dù (1942), với sản và tiedown tăng cường (hơi nhỏ hơn cửa chiếc C-47) ở phía trái.
American style professional rodeos generally comprise the following events: tiedown roping, team roping, steer wrestling, saddle bronc riding, bareback bronc riding, bull riding and barrel racing.
Rodeo chuyên nghiệp ở Mỹ chủ yếu bao gồm các nội dung sau: tiedown roping, team roping, steer wrestling, saddle bronc riding, bareback bronc riding, bull riding và barrel racing.
Constantine also sought assistance from his brothers in Morea, but any help was forestalled by an Ottoman invasion of the peninsula in 1452, executed to tie down the soldiers there.
Konstantinos buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người anh em khác của ông ở Morea, không may bất kỳ sự trợ giúp về mặt quân sự đều bị quân đội Ottoman ngăn chặn khi họ xâm lược bán đảo vào năm 1452.
You want somebody to tie him down and force him into treatment, you”re way better at that than I am.
Many of Baden-Powell”s recruits were untrained and he was aware of the Boers” greatly superior numbers, commando tactics and the failure of the earlier Jameson Raid and decided that the best way to tie down Boer troops would be through defence rather than attack.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Spin Off Là Gì

Với quân lực được huấn luyện sơ sài và nhận thức rằng quân số vượt trội rất lớn của quân Boer, các chiến thuật đặc công và sự thất bại trong Cuộc đột kích Jameson trước đây, Baden-Powell quyết định rằng cách tốt nhất để cầm chân quân Boer sẽ là qua phòng thủ hơn là tấn công.
MUSICInsideU says that “Fly is about the battle between who people think he is and tie him down to, and who he really is.
MUSICInsideU cho rằng: “Fly là cuộc chiến giữa những người điều người khác nghĩ về anh, ràng buộc chúng với anh và con người thật của anh ấy.
Isn”t it ironic that Christians who claim to believe in an infinite, unknowable being then tie God down in closed systems and rigid doctrines?
Không đáng mỉa mai sao khi những tín đồ Cơ Đốc Giáo kiên quyết tin vào một cá thể vô định không thể nào biết được. và rồi gán Người trong những học thuyết cứng rắn và hệ thống khép kín?
The primary purpose of the Germans was to tie down the strongest elements of the French First Army and keep it away from the main German attack by Army Group A through the Ardennes, as laid down in the German operational plan Fall Gelb (Case Yellow), by General Erich von Manstein.
Mục tiêu hàng đầu của quân đội Đức Quốc xã (Wehrmacht) là để giam chân các thành phần mạnh nhất của Tập đoàn quân số 1 của Pháp và để đánh lạc hướng lực lượng này khỏi mũi đột phá chính yếu của Cụm Tập đoàn quân A của Đức qua vùng núi Ardennes, theo đề xuất của Tướng Erich von Manstein trong kế hoạch chiến dịch Fall Gelb của người Đức.
He will tie you down to anatomize your very soul, he will wring tears of blood from your humiliation, and then he will heal the wound with flatteries no woman can resist.
Hắn sẽ trói chặtlại và mổ xẻ tận đáy tâm hồn bà, hắn sẽ vắt từng giọt lệ máu từ nỗi ê chề chủa bà, và rồi hắn sẽ trị lành vết thương bằng những lời tâng bốc mà không một phụ nữ nào kháng cự được.
I reached down to tie my shoe when I spotted a brown wallet lying next to the front leg of the bench .

Xem thêm: Khái Niệm Tiền Công Là Gì ? Tiền Công (Wage) Trong Chủ Nghĩa Tư Bản Là Gì

Now, when you… when you… when you bend down to tie your shoe, you, uh, you stick this up into the wheel well.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *