Ticker là gì, nghĩa của từ stock ticker trong tiếng việt

      336

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Ticker là gì, nghĩa của từ stock ticker trong tiếng việt

If measurements are made for increasing weights, the value of acceleration gets closer & closer to lớn the true value of g. ticker-timer a.c.
If anyone had any doubt about this debate"s relevance, he could dispel it simply by looking at the news tickers.
The price of a player"s mô tả depends on the ticker"s stoông chồng buying and selling, along with social networking activity.
Other functions, such as email inboxes, calculation tools and news tickers can be similarly displayed.
During the election period, tickers running with vote count updates were placed, even during telenovela broadcasts.
During elections, tickers displaying the lakiểm tra vote tallies ran even during "telenovela" broadcasts.
Early versions of stoông xã tickers provided the first mechanical means of conveying stoông chồng prices (quotes), over a long distance over telegraph wiring.
The lab provides students with real-time stoông xã market data & features a financial trading simulator, stochồng tickers, tote display boards, 58 computer stations, live news feeds, and classroom space.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Một Cảm Giác Rất Yomost Là Gì

newspapers & magazines, & those parts of television và radio that broadcast news, or reporters and photographers who work for them

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*