* Even as water revives a thirsty tree, so the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.

Đang xem: Thirsty là gì, thirsty có nghĩa là gì

This is not ordinary water but the same water that Jesus Christ spoke of when he said to the Samaritan woman at the well: “Whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty at all, but the water that I will give him will become in him a fountain of water bubbling up to impart everlasting life.”
Nước nói đây không phải loại thường mà là nước Giê-su Christ đã ám chỉ khi nói cùng người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng nước: uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa.
Cậu bé có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện bằng tiếng Anh, về con quạ khát nước, về con cá sấu, và về chú hươu cao cổ.
So much did he miss worship at God’s sanctuary that he felt like a thirsty hind, or female deer, that longs for water in a dry and barren region.
Ông nhớ đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời tại đền thờ nhiều đến nỗi ông cảm thấy như một con nai cái thèm khát nước uống trong một đồng vắng khô khan và hoang vu.
Thirsty for knowledge, for opportunities, for connecting with the rest of the people around the globe, we escaped our frustrating political realities and lived a virtual, alternative life.
Khao khát kiến thức, cơ hội để kết nối với tất cả mọi người trên khắp thế giới chúng tôi thoát khỏi hiện thực chính trị chán nản và sống cuộc sống khác, hoàn toàn mới.

Xem thêm: Sw Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sw Trong Tiếng Việt

*+ 18 Then he became very thirsty, and he called on Jehovah and said: “It was you who gave this great salvation into the hand of your servant.
*+ 18 Sau đó, ông cảm thấy rất khát, ông kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Chính ngài đã phó sự giải cứu lớn lao này vào tay tôi tớ ngài.
That means we need to call ” smart water ” dumb water, because it”s dumb, because it”s in a plastic bottle, and shipped around in diesel trucks and refrigerated until we get thirsty.
Nghĩa là ta cần gọi mấy thứ nước đóng tưởng như thông minh kia là ” ngu ngốc ” vì đó là đồ đóng hộp nhựa, được vận chuyển trong xe chạy dầu diesel và bảo quản lạnh đến khi ta khát.
As such he is like Tantalus of Greek mythology—he is up to his chin in water, but he remains thirsty nevertheless.

Xem thêm: Xi Phông Là Gì – Ứng Dụng Của Xi Phông Trong Thực Tiễn Chi Tiết

Giống như nó là Tantalus trong truyện thần thoại Hy Lạp—người đứng dưới nước dâng lên đến cầm vậy mà vẫn bị khát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *