Là Gì? Nghĩa Của Từ Sweetie Nghĩa Là Gì ? Sweetie Là Gì, Nghĩa Của Từ Sweetie

      51

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Là Gì? Nghĩa Của Từ Sweetie Nghĩa Là Gì ? Sweetie Là Gì, Nghĩa Của Từ Sweetie

There is no doubt that, lượt thích small children let loose in a sweetie cửa hàng, some local authorities are thoroughly enjoying themselves at present at great expense to everybody else.
They argue that the industry can have the sweetie of decommissioning only if it is prepared to accept the poisoned pill of this & other legislation.
Sweetie is disappointed because she hates chicken after an incident when she was five, & is angry that she cooked a chicken for nothing.
I would have told hyên that he could not have sầu the "sweeties" of my words of wisdom having come late to lớn the sport.
We have sầu heard about the little treats that they give sầu children—the extra pair of trainers, the sweeties, the trip lớn the zoo, the holiday.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Trầm Hương Là Gì ? Công Dụng Của Trầm Hương Và Lợi Ích Khi Đốt Trầm

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message