Super duper là gì, super duper có nghĩa là gì

      311

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Super duper là gì, super duper có nghĩa là gì

However, for people on extreme edges of estates and in rural areas, it is difficult lớn reach those super-duper buses.
They are not distinguished by being suburban authorities as opposed lớn shire county authorities, nor by their prosperity or their super-duper results.
Realistic language examples following this same pattern, known as partial duplications or "modified duplications" include "okey-dokey", "silly-billy", "mumbo-jumbo" và "super-duper" which use the first letter as the point of modification.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. khổng lồ report on a particular subject or skết thúc reports from a foreign country

Về bài toán này
*

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Rượu Là Gì ? Độ Rượu Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*