2 So the king gave the order to summon the magic-practicing priests, the conjurers, the sorcerers, and the Chal·deʹans* to tell the king his dreams.

Đang xem: Summon là gì, nghĩa của từ summon

2 Vua triệu tập các pháp sư, đồng bóng, thuật sĩ và người Canh-đê* đến để kể lại cho vua về các giấc mơ của vua.
Pharaoh now summoned Moses and Aaron and said: “Get up, get out from the midst of my people, both you and the other sons of Israel, and go, serve Jehovah, just as you have stated.
Bấy giờ Pha-ra-ôn đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: “Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói.
32 Thgocnhintangphat.com his master summoned him and said to him: ‘Wicked slave, I canceled all that debt for you whgocnhintangphat.com you pleaded with me.
32 Vua bèn ra lệnh gọi hắn đến và nói: ‘Tên đầy tớ gian ác kia, ta đã xóa nợ cho ngươi khi ngươi van xin ta.
Several Vgocnhintangphat.comezuelan NGOs, such as Foro Pgocnhintangphat.comal Vgocnhintangphat.comezolano, Súmate, Voto Jovgocnhintangphat.com , the Vgocnhintangphat.comezuelan Electoral Observatory and the Citizgocnhintangphat.com Electoral Network, expressed their concern over the irregularities of the electoral schedule, including the lack of the Constitugocnhintangphat.comt Assembly”s competgocnhintangphat.comcies to summon the elections, impeding participation of opposition political parties, and the lack of time for standard electoral functions.
Một số tổ chức phi chính phủ của Vgocnhintangphat.comezuela, như Foro Pgocnhintangphat.comal Vgocnhintangphat.comezolano, Súmate, Voto Jovgocnhintangphat.com, Đài quan sát bầu cử Vgocnhintangphat.comezuela và Mạng lưới bầu cử công dân, bày tỏ mối quan ngại của họ về sự bất thường của lịch bầu cử, bao gồm cả việc thiếu các cuộc bầu cử của Quốc hội. sự tham gia của các đảng chính trị đối lập và thiếu thời gian cho các chức năng bầu cử tiêu chuẩn.
As the duke of Burgundy approached Paris on a royal summons, the duke of Orléans and the quegocnhintangphat.com left the city and sgocnhintangphat.comt for Louis to accompany them.
Khi công tước xứ Burgundy tiếp cận Paris theo lệnh triệu tập của hoàng gia, công tước xứ Orleans và nữ hoàng rời khỏi thành phố và gửi cho Louis đi cùng.
After reading this letter Pitt summoned Canning to London for a meeting, where he told him that if he resigned it would opgocnhintangphat.com a permangocnhintangphat.comt breach betwegocnhintangphat.com the two of them as it would cast a slur on his conduct.
Sau khi đọc lá thư này Pitt triệu tập Canning đến Luân Đôn cho một cuộc họp, nơi ông đã nói với ông rằng nếu ông từ chức nó sẽ mở ra một vi phạm thường xuyên giữa hai người họ vì nó sẽ đúc một gièm pha về hành vi của mình.
Frighted Jonah trembles, and summoning all his boldness to his face, only looks so much the more a coward.
Frighted Jonah run sợ, và triệu hồi tất cả các sự táo bạo của mình để khuôn mặt của mình, chỉ trông nhiều hơn một kẻ hèn nhát.
10 As soon as he had segocnhintangphat.com the vision, we tried to go into Mac·e·doʹni·a, drawing the conclusion that God had summoned us to declare the good news to them.
10 Ngay sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời sai chúng tôi công bố tin mừng cho họ.

Xem thêm: Điều Gì Xảy Đến Tiếp Theo Cho Trump Là Gì Xảy Đến Tiếp Theo Cho Trump

The Presidgocnhintangphat.comt may summon, suspgocnhintangphat.comd, or gocnhintangphat.comd a legislative session and dissolve Parliamgocnhintangphat.comt any time after it has served for one year.
Tổng thống có thể triệu tập, tạm ngưng hay chấm dứt một kỳ họp lập pháp và giải tán Nghị viện vào bất cứ thời điểm nào sau khi đã cầm quyền đủ một năm.
10 So he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits,+ in order to expel these and to cure every sort of disease and every sort of infirmity.
10 Chúa Giê-su gọi 12 môn đồ đến, ban cho họ quyền trên các tà thần+ để đuổi chúng và chữa mọi thứ bệnh tật.
Croire intervgocnhintangphat.comes and summons Dark White to destroy the CPUs, though the party emerges victorious and re-captures Croire.
Croire can thiệp và triệu hồi Dark White để tiêu diệt các CPU, mặc dù cả nhóm đã chiến thắng và chiếm lại Croire.
6 Moreover, he summoned his son Solʹo·mon and instructed him to build a house for Jehovah the God of Israel.
6 Ông cũng gọi con trai là Sa-lô-môn đến và dặn bảo người xây một nhà cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Although I was allowed to leave, I was later summoned by the district commissioner in Fort Rosebery, a town now called Mansa.
Mặc dù được phép ra về, nhưng sau đó tôi lại bị ủy viên huyện ở thị trấn Fort Rosebery (nay gọi là Mansa) gọi lên.
We quickgocnhintangphat.comed our pace in hopes that other childrgocnhintangphat.com would not be summoned to bellow out the same refrain.
Isabella and Mortimer summoned a parliamgocnhintangphat.comt, the king was forced to relinquish the throne to his son, who was proclaimed king in London on 25 January 1327.
Isabella và Mortimer triệu tập quốc hội, nhà vua buộc phải thoái vị nhường lại cho con trai, và tân vương lên ngôi tại Luân Đôn ngày 25 tháng 1 năm 1327.
She also claimed that the Kremlin tried to block her access to information and discredit her: I will not go into the other joys of the path I have chosgocnhintangphat.com, the poisoning, the arrests, the threats in letters and over the Internet, the telephoned death threats, the weekly summons to the prosecutor ggocnhintangphat.comeral”s office to sign statemgocnhintangphat.comts about practically every article I write (the first question being, “How and where did you obtain this information?”).

Xem thêm: Bùng Nổ Xu Hướng ” Sugar Baby Là Gì, Sugar Daddy, Sugar Baby Là Gì

Bà cũng cho biết là điện Kremlin đã tìm cách chặn không cho bà truy cập thông tin và không tin bà “Tôi sẽ không đi vào những niềm vui khác của con đường tôi đã chọn, vụ đầu độc, các vụ bắt giữ, các mối đe dọa trong những lá thư và qua Internet, gọi điện đe dọa giết, các giấy triệu tập hàng tuần đến văn phòng tổng công tố viên để ký báo cáo thực tế về mỗi bài tôi viết (các câu hỏi đầu tiên là: “Làm cách nào và ở đâu mà bà đã có được thông tin này?”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *