người kế vị·người nối nghiệp·người nối ngôi·người thừa kế·người thừa tự·nối ngôi·phần tử tiếp sau
Toward the end of his reign he instituted a coregency with his successor Amenemhet IV, as recorded in a now damaged rock inscription at Konosso in Nubia, which equates Year 1 of Amenemhet IV to either Year 46, 47, or 48 of his reign.

Đang xem: Nghĩa của từ successor là gì, nghĩa của từ successor, nghĩa của từ successor in title trong tiếng việt

Vào giai đoạn cuối vương triều mình, ông đã cùng trị vì với Amenemhat IV, như được ghi lại trên một bản văn khắc đá bị hư hỏng ở Konosso thuộc Nubia, trong đó năm 1 của Amenemhat IV tương đương với năm 46, 47 hoặc 48 thuộc vương triều của ông..
Many scholars have argued from the list that a Mentuhotep I, who might have been merely a Theban nomarch, was posthumously given a royal titulary by his successors; thus this conjectured personage is referred to conventionally as “Mentuhotep I”.
Nhiều học giả đã lập luận từ bản danh sách đó một vị vua Mentuhotep I, người có thể đã chỉ đơn thuần là một lãnh chúa Thebes, và được truy phong tước hiệu hoàng gia bởi các vị vua kế tục; do đó nhân vật phỏng đoán này thông thường được gọi là “Mentuhotep I”.
Originally, a version of Windows codenamed “Blackcomb” was planned as the successor to Windows XP and Windows Server 2003 in 2000.
Ban đầu, một phiên bản Windows mang tên mã Blackcomb được dự định là phiên bản kế tiếp của Windows XP và Windows Server 2003.
Llywelyn ap Gruffudd, the last Prince of the Kingdom of Gwynedd, the last post-Roman (Romano-British) successor state to fall in the West.
Llywelyn ap Gruffydd, vị Thân vương cuối cùng của Vương quốc Gwynedd, quốc gia kế tục hậu La Mã (Anh thuộc La Mã) cuối cùng sụp đổ ở phương Tây.
Dưới thời Kublai Khan và những người kế vị, nó đã trở thành một đền thờ cho giáo phái của Thành Cát Tư Hãn.
He will never be cut off while in office, and his work will not be undone or ruined by an inept successor.
Ngài sẽ không bao giờ bị truất phế khi đang tại vị, và công gocnhintangphat.comệc của ngài không bị bỏ dở hoặc phá hỏng bởi một người kế nhiệm thiếu khả năng.
The 1956 appointment of the nearly sixty-year-old Wittig as head of the organic chemistry department at the University of Heidelberg as successor of Karl Freudenberg was exceptional even at that time.
gocnhintangphat.comệc bổ nhiệm Wittig với độ tuổi sáu mươi là người đứng đầu bộ phận hoá học hữu cơ tại Đại học Heidelberg vào năm 1956 với tư cách là người kế nhiệm Karl Freudenberg đã trởt thành một sự kiện rất đặc biệt.
As Archbishop Engelbrektsson”s resistance to the encroachment of Danish rule escalated, first with King Frederick I of Denmark and his successor King Christian III of Denmark, Steingocnhintangphat.comkholm Castle and Nidarholm Abbey became the Roman Catholic Church”s military strongholds in Norway.
Khi chống cự đối với Đức Tổng Giám mục Engelbrektsson vì vụ xâm lấn đối với Đan Mạch leo thang, đầu tiên với Frederick I của Đan Mạch và kế Christian III của ông Đan Mạch, lâu đài Steingocnhintangphat.comkholm và nhà nguyện Nidarholm đã trở thành các pháo đài quân sự của Giáo hội Công giáo ở Na Uy.
His handpicked successor is John Riccitiello, who had worked at EA for several years pregocnhintangphat.comously, departed for a while, and then returned.
Người thay thế ông là John Riccitiello, đã từng làm gocnhintangphat.comệc cho EA vài năm trước đó, và rời đi một thời gian, sau đó quay lại.
The Irish Times regocnhintangphat.comew of the song called the album a “worthy successor to 2001″s smash hit Fever, a supremely danceable collection of electro-pop songs that”s clearly in thrall to the 80s” and complimented Minogue”s versatile vocal delivery.
Bài nhận xét của The Irish Times gọi album này là “nhà kế nhiệm xứng đáng trước thành công của Fever năm 2001, một tập hợp các bài hát electro-pop rộn rã một cách tột bậc mang đậm ảnh hưởng từ thập niên 80″ và khen ngợi chất giọng linh hoạt của Minogue.
While both dramatists composed in both genres, Andronicus was most appreciated for his tragedies and Naegocnhintangphat.comus for his comedies; their successors tended to specialise in one or the other, which led to a separation of the subsequent development of each type of drama.
Mặc dù cả hai nhà soạn kịch đều sáng tác cả hai thể loại, Andronicus được đánh giá cao nhất; những người kế nhiệm họ thường có xu hướng chuyên môn hóa hay làm khác đi, dẫn đến tách biệt sự phát triển tiếp theo của từng loại kịch .
Ông được lựa chọn là người kế nhiệm của Giáo hoàng Paschal III bởi một số ít các tân hồng y ly giáo.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Công Nghệ 3D Trên Tivi 3D Là Gì ? Công Nghệ 3D Chủ Động Trên Tivi Là Gì

Since 2014, Kern was repeatedly named as one of the possible successors for Werner Faymann”s Chancellor post.
Từ năm 2014, Kern đã được nhắc đến nhiều lần như một trong những người kế nhiệm vị trí của Thủ tướng Werner Faymann.
(2 Samuel 23:1, 3, 4) Solomon, Dagocnhintangphat.comd’s son and successor, apparently got the point, for he requested that Jehovah grant him “an obedient heart” and the ability “to discern between good and bad.”
(2 Sa-mu-ên 23:1, 3, 4) Sa-lô-môn, là con và là người kế vị Đa-vít hẳn đã hiểu được giá trị của lời đó, vì ông xin Đức Giê-hô-va ban cho “tấm lòng khôn-sáng <“biết lắng nghe”, Tòa Tổng Giám Mục>” và khả năng “phân-biệt điều lành điều dữ”.
The game is considered to be a spiritual successor to Taylor”s 1997 game Total Annihilation, alongside the Spring remake.
Trò chơi là tác phẩm thừa kế tinh thần của trò Total Annihilation trước đó của Taylor vào năm 1997 cũng như làm lại bộ công cụ Spring.
In May 2010, McClaren”s successor Fabio Capello approached Scholes about a return to international football in the run-up to the 2010 World Cup, but Scholes again rejected the offer, saying he would prefer to spend time with his family.
Vào tháng 5 năm 2010, huấn luyện gocnhintangphat.comên Fabio Capello, người kế nhiệm McClaren, đã tiếp xúc với Scholes để thuyết phục anh trở lại đội tuyển trước thềm World Cup 2010, nhưng anh từ chối và nói rằng muốn dành thời gian cho gia đình.
His successors would continue to make use of their status as the only daimyō to have a foreign king as a vassal to secure for themselves greater political prigocnhintangphat.comleges, stipends, and court ranking.
Các hậu duệ của ông tiếp tục đuy trì vị thế là daimyō duy nhất có một vị vua ngoại quốc là chư hầu để bảo đảm cho mình vị thế chính trị, thu nhập và thứ hạng lớn hơn trong triều đình.
20 This order I have appointed to be an aeverlasting border unto you, and unto your successors, inasmuch as you sin not.
20 aTổ chức này là một tổ chức vĩnh gocnhintangphat.comễn mà ta đã lập ra cho các ngươi, và cho những người kế vị các ngươi, miễn là các ngươi không phạm tội.
Their theory is based on the assumption that Sekhemib and Seth-Peribsen were different rulers and that both were the immediate successors of king Ninetjer.
Giả thuyết của họ dựa trên giả định rằng Sekhemib và Seth-Peribsen là hai vị vua khác nhau và cả hai đều là những vị vua kế vị trực tiếp của vua Ninetjer.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God and of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, cùng với tổ chức kế vị là Liên Hiệp Quốc, đã thật sự trở thành một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước mắt Đức Chúa Trời và dân ngài.
The project was started as ChipTest at Carnegie Mellon University by Feng-hsiung Hsu, followed by its successor, Deep Thought.
Dự án được bắt đầu bởi ChipTest tại Đại học Carnegie Mellon bởi Feng-hsiung Hsu, tiếp theo là kế thừa của nó, Suy nghĩ sâu.
In 1710 the dey persuaded the sultan to recognize him and his successors as regent, replacing the pasha in that role.
Năm 1710, dey đã thuyết phục sultan công nhận ông và những người kế vị ông là nhiếp chính, thay thế pasha trong vai trò đó.
Một lựa chọn thay thế thứ ba là bộ nhớ một cấp, được sử dụng bởi Hệ thống IBM/38 và những người kế nhiệm của nó.
They formed an alliance in 1744 which was formalized by the wedding of Muhammad bin Abdul-Wahhab”s daughter to Abdul Aziz, son and successor of Ibn Saud.

Xem thêm: Voc Là Gì? Vì Sao Vocs Là Gì Và Tác Hại Của Voc Như Thế Nào?

Họ lập một liên minh vào năm 1744, được chính thức hoá bằng gocnhintangphat.comệc gả con gái của Muhammad bin Abdul-Wahhab cho con trai và người kế thừa của Ibn Saud là Abdul Aziz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *