Nghĩa của từ subtract là gì, nghĩa của từ subtract trong tiếng việt

      412
Invisible, "subtractive" primitives could be used lớn cut "holes" in other primitives, to build more complex shapes.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ subtract là gì, nghĩa của từ subtract trong tiếng việt


Những nguyên ổn tdiệt "vẻ ngoài trừ" không thấy được hoàn toàn có thể thực hiện để "thủng lỗ" vào nguyên thủy không giống, nhằm xây phần nhiều làm ra cải thiện hơn.
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain"s making precise predictions & subtracting them off from the sensations.
Và dựa vào sự minc hoạ này, họ sẽ thiệt sự ttiết phục chúng ta rằng trong nghành nghề này bộ não đã tạo ra các dự đoán đúng đắn đào thải chúng khỏi từ các sự cảm nhận.
Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount & subtracting the actual/forecasted value.
Tính tân oán phương thơm sai đề nghị luôn luôn luôn được tính bằng cách đem số chi phí dự kiến hoặc chi phí cùng trừ đi giá trị thực tế / đoán trước.
But it hasn"t really been shown, it"s because you have a neural simulator, simulating your own body and subtracting off that sense.
Nhưng nó chưa thiệt sự được minh chứng, đó là chính vì khi chúng ta có một bộ trả lập thần ghê tế bào bỏng theo chủ yếu khung người bạn với loại trừ cảm hứng đó ra.
And the right column was created by subtracting the middle column from the left column, showing the difference lớn be nearly zero.
Cột buộc phải được tiến hành bằng phương pháp ông xã cột giữa vào cột trái với giảm đi hầu như phần vượt cùng cho biết thêm phần quá ngay sát bởi 0.
Their study estimates the number of blocks used in construction was between 2 và 2.8 million (an average of 2.4 million), but settles on a reduced finished total of 2 million after subtracting the estimated volume of the hollow spaces of the chambers và galleries.
Cuộc nghiên cứu và phân tích ước tính số kăn năn đá được sử dụng vào gây ra ở trong tầm 2-2,8 triệu (trung bình 2,4 triệu), dẫu vậy đem số lượng đúng chuẩn giảm còn 2 triệu sau khi trừ sút diện tích dự trù của những khoảng không chống phía bên trong.
So if I have sầu 68 - 42, one way lớn bởi it - and this is probably the most typical way - is to lớn write the number you"re subtracting from on top, & to write the number that you"re subtracting from that number below that.
Leibniz, who came a little bit later -- this is 1679 -- showed that you didn"t even need subtraction.
Known debt is subtracted from assets to get a final estimate of an individual"s estimated worth in United States dollars.
It turns out 30 days is just about the right amount of time to lớn add a new habit or subtract a habit -- like watching the news -- from your life.

Xem thêm: Hướng Dẫn Facebook Url Facebook Là Gì, Cách Chia Sẻ, Lấy Link Facebook Trên Điện Thoại


Hóa ra, 30 ngày là một trong khoảng chừng thời hạn đầy đủ để chế tạo giỏi loại bỏ một kiến thức -- như thể xem thông tin ví dụ điển hình -- vào cuộc sống đời thường của người tiêu dùng.
Companies like Friden, Marchant Calculator and Monroe made desktop mechanical calculators from the 1930s that could add, subtract, multiply & divide.
Những chủ thể như Friden, Marchant Calculator và Monroe sẽ tạo ra gần như laptop tân oán cơ khí để bàn từ trong thời gian 1930 rất có thể tiến hành những phxay tính cộng, trừ, nhân cùng chia.
LRM eliminates many manufacturing steps such as materials-machine planning, man-machine interaction, intermittent unique checks, assembly và related human errors etc. Therefore, LRM offers many advantages over conventional subtractive techniques, such as reduced production time, better process control and capability lớn size functionally graded parts.
LRM góp các loại bỏ nhiều bước cấp dưỡng nhỏng lập kế hoạch vật tư - đồ đạc, tương tác người-vật dụng, kiểm soát chất lượng thường xuyên, đính ráp với những lỗi tương quan đến nhỏ bạn... Vì vậy, LRM hỗ trợ nhiều ưu thế hơn các kỹ thuật trừ thường thì, như giảm thời gian chế tạo, kiểm soát quá trình và tài năng cách xử trí giỏi rộng để chế tác thành những phần được phân các loại theo công dụng.
These are contrast maps that are showing subtractions between what changes when you"re improvising vs. when you"re doing something memorized.
Đây là hầu hết phiên bản đồ gia dụng tương làm phản được hiển thị sút trong số những chiếc đổi khác lúc bọn họ vẫn hí hửng đối với khi chúng ta vẫn cố gắng ghi ghi nhớ một chiếc gì đó
As with CNC subtractive methods, the computer-aided-thiết kế – computer-aided manufacturing CAD -CAM workflow in the traditional Rapid Prototyping process starts with the creation of geometric data, either as a 3D solid using a CAD workstation, or 2D slices using a scanning device.
Cũng nlỗi các phương pháp cấp dưỡng trừ CNC, quá trình thiết kế với sự cung cấp máy vi tính - cấp dưỡng CAD -CAM trong tiến trình chế tác mẫu nhanh truyền thống lịch sử bước đầu bởi việc sản xuất dữ liệu hình học, Hay những khối 3D sử dụng máy trạm CAD hoặc cắt lát 2 chiều thực hiện vật dụng quét.
The CPU could vì the four fundamental functions of arithmetic -- so addition, multiplication, subtraction, division -- which already is a bit of a feat in metal, but it could also vì something that a computer does và a calculator doesn"t: this machine could look at its own internal memory and make a decision.
CPU hoàn toàn có thể thực hiện bốn chức năng cơ bạn dạng của số học-- cùng, nhân, trừ, chia-- sẽ là 1 trong những kỳ công vào giới sắt kẽm kim loại, dẫu vậy nó cũng có thể làm cho đôi điều nhưng một loại máy vi tính có tác dụng được còn một khí cụ tính tân oán thì không: trang bị này rất có thể chú ý vào bộ nhớ lưu trữ vào của chính nó cùng đưa ra ra quyết định.
In addition to additive sầu và subtractive processes, LDW allows for the modification of the properties of a material.
RCS Posemath Library : A library of classes for representing positions, rotations, and translations in a variety of coordinate systems & the functions to lớn add/subtract/multiply/divide/convert them.
Tlỗi viện RCS Posemath: Một thỏng viện những lớp đại diện thay mặt cho những địa điểm, phxay con quay và phiên bản dịch trong vô số nhiều hệ thống tọa độ khác biệt cùng những hàm nhằm cùng / trừ / nhân / phân chia / biến đổi chúng.
The technique is based on simple operators of addition, subtraction, multiplication và division so it does not rely on advanced mathematics.
Kỹ thuật này dựa trên các toán tử dễ dàng và đơn giản của phxay cộng, phép trừ, phép nhân và phnghiền chia nhằm nó ko dựa vào vào toán học tập nâng cao.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*