Nghĩa của từ substantive là gì, (từ Điển anh substantial hay substantive

      364
<"sʌbstəntiv>
*tính từ
 biểu thị sự tồn tại
 the substantive sầu verb
 động tự khổng lồ be
 mãi mãi riêng rẽ biệt; mãi sau độc lập
 (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) hiểm yếu, Khủng lao
 (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt cùng định quyền hạn nhiệm vụ
 substantive law
 biện pháp đặt và định quyền lợi trọng trách
 có thật; thực sự
 a report based on substantive facts
 một phiên bản báo cáo dựa vào phần lớn sự khiếu nại bao gồm thật
 (về cấp độ (quân sự)) lâu dài (chứ không hẳn tạm bợ thời); chính quy
 a substantive sầu colonel
 đại tá bao gồm quy
*danh từ
 (ngôn ngữ học) danh từ

Bạn đang xem: Nghĩa của từ substantive là gì, (từ Điển anh substantial hay substantive

* tính từ - thể hiện sự sống thọ the substantive sầu verb ~ rượu cồn tự khổng lồ be - mãi mãi riêng biệt; sống thọ hòa bình - (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) xung yếu, vĩ đại - (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt với định quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm substantive sầu law ~ luật đặt và định quyền lợi trọng trách . noun substantive - danh từ . substantive rank - (quân sự) hàm vĩnh viễn* danh từ - (ngôn ngữ học) danh từ

Xem thêm:

substantive<"sʌbst(ə)ntɪv, səb"stantɪv>■ adjective sầu 1》 having a firm basis in reality and so important or meaningful. 2》 having a separate và independent existence. ⁃ (of a rank or appointment) permanent. ⁃ (of an enactment, motion, or resolution) made in due khung as such; not amended. 3》 (of law) defining rights và duties, as opposed to lớn giving the procedural rules by which those rights & duties are enforced. 4》 (of a dye) not needing a mordant. ■ noun Grammar, dated a noun. Derivatives
substantival-"tʌɪv(ə)l adjective sầu substantivelyadverb
I noun any word or group of words functioning as a noun• Derivationally related forms: substantival • Hypernyms: word Hyponyms: nounII adjective1. having a firm basis in reality and being therefore important, meaningful, or considerable ( Freq. 1)- substantial equivalents • Syn: substantial• Similar to: essential2. being on topic and prompting thought- a meaty discussion • Syn: meaty• Similar to: meaningful• Derivationally related forms: meat (for: meaty )3. defining rights và duties as opposed khổng lồ giving the rules by which rights và duties are established- substantive law • Syn: essential• Ant: adjective• Derivationally related forms: essentialness (for: essential )• Topics: law , jurisprudence
*