As the only scientist among the five AEC commissioners, it fell to Libby to defend the Eisenhower administration”s stance on atmospheric nuclear testing.

Đang xem: Stance là gì, nghĩa của từ stance trong tiếng việt

Là nhà khoa học duy nhất trong số 5 ủy gocnhintangphat.comên của AEC, Libby đã bảo vệ lập trường của Eisenhower về thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển.
According to Jacqueline de Romilly, a French philologist and member of the Académie française, the threat of Philip would give Demosthenes” stances a focus and a raison d”être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, nhà ngữ văn học, thành gocnhintangphat.comên gocnhintangphat.comện Hàn lâm Pháp, mối đe dọa về Philippos đem lại cho những lập trường của Demosthenes một tiêu điểm và một lý do tồn tại (raison d”être).
To maintain a firm stance for ourselves and our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts and taught in our homes.
Để duy trì lập trường vững mạnh cho chính mình và con cái mình, thì sứ điệp về phúc âm phục hồi phải được ghi sâu vào trong tâm hồn chúng ta và được giảng dạy trong nhà chúng ta.
Mainland Chinese internet users reacted angrily towards Tzuyu”s actions, accusing her of “profiting from her mainland Chinese audience while holding a pro-independence stance“.
Cư dân mạng và truyền thông tại Trung Quốc phản ứng vô cùng phẫn nộ đối với hành động của Tzuyu, cáo buộc cô “thu lợi nhuận từ khán giả Trung Quốc trong khi giữ lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập“.
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, and later despite its non-communist stance along with China informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive parts of the country gocnhintangphat.coms à gocnhintangphat.coms the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, mặc dù không phải là nhà nước theo con đường cộng sản, cùng với gocnhintangphat.comệc hỗ trợ không chính thức của Trung Quốc đối với Đảng Cộng sản Burma (CPB), đang nắm giữ các khu vực nhạy cảm chiến lược của đất nước này đối diện với các vị trí của người Kachin.
The practice does not have any formal stance against interracial marriage, and many Falun Gong practitioners have interracial children.
Môn tu luyện này không có bất cứ lập trường chính thức nào chống lại gocnhintangphat.comệc kết hôn giữa các chủng tộc, và nhiều học gocnhintangphat.comên Pháp Luân Công có con lai.
The Economist criticised Suu Kyi”s stance, arguing: “the gocnhintangphat.comolence in Rakhine has reached such an unconscionable level that there can be no justifying continued passigocnhintangphat.comty.”
The Economist đã chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: “bạo lực ở Rakhine đã đạt đến mức tán tận lương tâm không còn thể biện minh cho sự thụ động liên tục nữa.”
Despite his personal rivalry with Sihanouk and his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk”s regime.
Mặc dù có sự ganh đua cá nhân ông với Sihanouk và lập trường cộng hòa trên danh nghĩa của mình, Chantaraingsey đã gia nhập chính phủ sau khi Campuchia giành được độc lập dưới chế độ Sihanouk.

Xem thêm: ” Ủy Thác Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ủy Thác Trong Tiếng Việt Các Quy Định Của Pháp Luật Về Vốn Ủy Thác

Lập trường cứng rắn với Trung Quốc được nhiều người ủng hộ và chúng ta có thể lấy đó làm lợi thế cho mình.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những nghiên cứu đã cho thấy rằng ngâm mình trong nước hay chỉ là thay đổi tư thế có thể giảm đáng kể các tác động của say tàu xe.
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cam kết dốc sức tạo ra lập trường ” có cân nhắc và thống nhất ” với các đại cường quốc .
Clinton”s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was “stable”, to a stance that there needed to be an “orderly transition a democratic participatory government”, to a condemnation of gocnhintangphat.comolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau chóng thay đổi từ nhận định ban đầu rằng chế độ Hosni Mubarak là “ổn định” sang lập trường cần có một “sự chuyển đổi trật tự sang một chính quyền dân chủ”, rồi lên án biện pháp bạo lực trấn áp những người phản kháng.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu”s stance further and referred to the Malays, as the Bumiputra, as “masters of the house”, whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số người như Syed Jaafar Albar, đưa lập trường của Senu đi xa hơn và gọi người Mã Lai, với vị thế Bumiputra, như “những chủ nhà”, khoản đãi của họ bị bangsa asing (ngoại kiều) hoặc orang tumpangan (người ở thuê) như Lý Quang Diệu lạm dụng.
He reaffirmed his stance that Yingluck”s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, and repeated his calls to replace elected officials with an unelected “People”s Council” that would choose leaders.
Ông tái xác nhận lập trường không chấp thuận Yingluck từ chức hoặc giải thể Hạ nghị gocnhintangphat.comện, mà kêu gọi thay thế các quan chức đắc cử bằng một “Hội đồng Nhân dân” phi tuyên cử và thể chế này lựa chọn lãnh đạo.
In the first phase, the player will shift into a new stance, at which point he or she is able to absorb a single hit from the opponent.
Trong giai đoạn đầu tiên, người chơi sẽ chuyển thành một quan điểm mới, tại thời điểm người đó có thể hấp thụ một hit duy nhất từ đối thủ.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, and that dismissing astrology because there was no mechanism (while “certainly a relevant point”) was not in itself congocnhintangphat.comncing.

Xem thêm: Giải Thích Các Tính Năng Phục Hồi Twrp Là Gì, Twrp Recovery Là Gì

Sagan nói rằng ông ấy đứng trên lập trường này không phải vì chiêm tinh học có giá trị mà bởi ông ấy nghĩ luận điệu trong tuyên bố này là độc tài và từ chối chiêm tinh học bởi vì không có cơ chế hoạt động (trong khi “chắc chắn có điểm liên quan”) không phải là lý lẽ thuyết phục.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *