Nghĩa của từ specify là gì, nghĩa của từ specifying trong tiếng việt

      150
Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ specify là gì, nghĩa của từ specifying trong tiếng việt


Do họ cũng chỉ rõ vấn đề thực hiện của định kỳ Gregory đón trước mang đến toàn bộ những năm kia năm 1582, một trong những người hâm mộ kết luận một cách sai lầm là năm 0 luôn luôn luôn luôn được chuyển vào vào kế hoạch này, trong lúc điều này là không thông thường.
A policy is a phối of rules that specify how a content owner wants YouTube to lớn handle a claimed gocnhintangphat.comdeo.
Chính sách là bộ nguyên tắc nêu rõ biện pháp chủ cài văn bản hy vọng YouTube giải pháp xử lý gocnhintangphat.comdeo clip được xác nhận quyền download.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là 1 chuỗi những nút ít ví dụ xảy ra vào một hoặc những bước, vào một form thời hạn đang hướng đẫn.
The objects were gocnhintangphat.comsualised in digital khung from Piranesi"s designs & then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng người dùng được tưởng tượng dưới dạng tiên tiến nhất tự kiến thiết của Piranesay mê với sau đó được tái tổ chức cơ cấu theo tía chiều trong số vật liệu được chỉ định vào xây cất.
This allows you to lớn specify the subset of variants that should be included in the response khổng lồ a master playdanh mục request and the order of those variants.
Điều này được cho phép các bạn hướng đẫn tập hợp bé của các biến hóa nhưng đề nghị được bao hàm vào đánh giá từng trải list phát thiết yếu và trình tự của không ít phát triển thành thể đó.
Formally, an elliptic curve sầu is a smooth, projective sầu, algebraic curve of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve sầu is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect khổng lồ which it is an abelian group – and O serves as the identity element.
Đại thể thì một đường cong elliptic là 1 mặt đường cong đại số trót lọt, đối xứng bậc 1, trong những số ấy có một điểm xác định O. Một đường cong elliptic là một trong những nhiều loại thay đổi Abel - nghĩa là nó có một phnghiền nhân được có mang giao diện đại số, so với nó là 1 trong những team Abel – với điểm O mãi mãi với tư cách phần tử đơn vị chức năng.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to lớn Analytics.
Doanh nghiệp giao dịch thanh toán bởi nhiều đơn vị tiền tệ có thể hướng dẫn và chỉ định một loại nội tệ Khi gửi tài liệu giao dịch thanh toán mang lại Analytics.
Msiexec progocnhintangphat.comdes a way lớn break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec hỗ trợ một cách để phá vỡ sau thời điểm cài đặt một thư gocnhintangphat.comện DLL hành gocnhintangphat.com thiết lập cấu hình thay thể cơ mà trước khi hotline hành gocnhintangphat.com.
Thêm 150 dòng được đặt hàng vào Chương trình Cho thuê-Cho mượn vào thời điểm năm 1941 dẫu vậy không được Giao hàng.

Xem thêm: Chủ Từ Trong Tiếng Anh Là Gì, Tân Ngữ Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Có Ví Dụ


To calculate overall delivery time, you need lớn specify cut-off time, handling time and transit time.
Để tính tổng thời gian ship hàng, bạn phải xác định thời gian chốt giao dịch, thời gian cách xử trí cùng thời gian chuyên chở.
If the medium is not the whole space, in order khổng lồ solve the heat equation uniquely we also need lớn specify boundary conditions for u.
Nếu môi trường xung quanh truyền rằng chưa hẳn là toàn cục không gian, nhằm giải phương thơm trình nhiệt độ họ rất cần phải xác định các ĐK biên mang đến hàm số u.
If specified, tìm kiếm only in this field Audio files (mp#...) This can be Title, Album... Images (png...) Search only in Resolution, Bitdepth
Nếu được xác định, kiếm tìm kiếm chỉ trong trường này Tập tin âm tkhô hanh (mp#...) Giá trị này rất có thể là Tựa, Tập nhạc... Hình ảnh (png...) Tìm tìm chỉ vào Độ phân giải, Độ sâu bit
Some websites change the window position on their own by using window. moveBy() or window. moveTo(). This option specifies the treatment of such attempts
Một số chỗ Mạng biến hóa địa chỉ hành lang cửa số một biện pháp riêng rẽ bằng phương pháp thực hiện tác dụng window. moveBy () (cửa sổ thế dịch chuyển theo) giỏi window. moveTo () (hành lang cửa số dịch rời đến). Tùy lựa chọn này xác định biện pháp thống trị bài toán gắng nhỏng vậy
These pizzerias will go even further than the specified rules by, for example, using only San Marzano tomatoes grown on the slopes of Mount Vesugocnhintangphat.comus & drizzling the olive sầu oil and adding tomato topping in only a clockwise direction.
Những tiệm bánh pizza này sẽ đi xa hơn những luật lệ được chỉ định, ví dụ, chỉ thực hiện cà chua San Marzano tLong bên trên sườn Núi Vesugocnhintangphat.comus với xịt dầu ô liu và thêm quả cà chua lên lớp đậy theo hướng kim đồng hồ thời trang.
To get Google notifications, specify an HTTPS callbaông xã URL secured by SSL v3 or TLS using a valid certificate from a major Certificate Authority.
Để nhận thông tin của Google, hãy hướng đẫn một URL call lại HTTPS được bảo mật thông tin bởi SSL v3 hoặc TLS bởi một chứng chỉ phù hợp lệ xuất phát điểm từ 1 Tổ chức kiến thiết chứng từ phệ.
Within weeks of arrigocnhintangphat.comng at Bletchley Park, Turing had specified an electromechanical machine called the bombe, which could break Enigma more effectively than the Polish bomba kryptologiczmãng cầu, from which its name was derived.
Chỉ trong vài tuần sau lúc đến Bletchley Park, Turing đã sáng tạo ra một cái sản phẩm cơ-điện tử (electromechanical machine) giúp vào gocnhintangphat.comệc giải thuật trang bị Enigma, đánh tên là thiết bị bombe, mang thương hiệu theo cái máy "bomba" được sáng tạo trên Ba Lan.
A browser kích cỡ mapping of <0, 0> can be used khổng lồ specify a mặc định mapping that can be used on any browser form size.
Mục ánh xạ form size trình trông nom của <0, 0> rất có thể dùng để chỉ định và hướng dẫn mục ánh xạ mang định cơ mà sẽ thực hiện được bên trên hồ hết size trình cẩn thận.
Use the nosnippet meta tag to prsự kiện Google from displaying a snippet for your page in Search results, or use the max-snippet: meta tag lớn specify the maximum length for your result snippets.
Sử dụng thẻ meta nosnippet để ngăn Google hiển thị đoạn trích mang lại trang của chúng ta vào Kết quả Tìm tìm hoặc sử dụng thẻ meta max-snippet: để hướng đẫn độ dài tối đa cho đoạn trích vào tác dụng.
The authorities sent the monks baông chồng to their home page gocnhintangphat.comllages and put them under house arrest or police detention, without issuing arrest warrants or specifying the charges against them.
Chính quyền gởi bọn họ về lại quê tiệm và đặt họ dưới sự quản chế tại nhà giỏi giam giữ của công an, cơ mà không còn bao gồm lệnh bắt hoặc nêu rõ tội cáo buộc.
*