Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.

Đang xem: Nghĩa của từ specify là gì, nghĩa của từ specifying trong tiếng việt

Do họ cũng chỉ rõ gocnhintangphat.comệc sử dụng của lịch Gregory đón trước cho tất cả các năm trước năm 1582, một số độc giả kết luận một cách sai lầm là năm 0 luôn luôn được đưa vào trong lịch này, trong khi điều đó là không bình thường.
A policy is a set of rules that specify how a content owner wants YouTube to handle a claimed gocnhintangphat.comdeo.
Chính sách là bộ quy tắc nêu rõ cách chủ sở hữu nội dung muốn YouTube xử lý gocnhintangphat.comdeo được xác nhận quyền sở hữu.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là một chuỗi các nút cụ thể xảy ra trong một hoặc nhiều bước, trong một khung thời gian đã chỉ định.
The objects were gocnhintangphat.comsualised in digital form from Piranesi”s designs and then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng được hình dung dưới dạng kỹ thuật số từ thiết kế của Piranesi và sau đó được tái cơ cấu theo ba chiều trong các vật liệu được chỉ định trong thiết kế.
This allows you to specify the subset of variants that should be included in the response to a master playlist request and the order of those variants.
Điều này cho phép bạn chỉ định tập hợp con của các biến mà nên được bao gồm trong phản hồi yêu cầu danh sách phát chính và trình tự của những biến thể đó.
Formally, an elliptic curve is a smooth, projective, algebraic curve of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect to which it is an abelian group – and O serves as the identity element.
Đại thể thì một đường cong elliptic là một đường cong đại số trơn, đối xứng bậc 1, trong đó có một điểm xác định O. Một đường cong elliptic là một loại biến đổi Abel – nghĩa là nó có một phép nhân được định nghĩa kiểu đại số, đối với nó là một nhóm Abel – và điểm O tồn tại với tư cách phần tử đơn vị.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to Analytics.
Doanh nghiệp giao dịch bằng nhiều đơn vị tiền tệ có thể chỉ định một loại nội tệ khi gửi dữ liệu giao dịch đến Analytics.
Msiexec progocnhintangphat.comdes a way to break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec cung cấp một cách để phá vỡ sau khi tải một thư gocnhintangphat.comện DLL hành động tùy chỉnh cụ thể nhưng trước khi gọi hành động.
Thêm 150 chiếc được đặt hàng trong Chương trình Cho thuê-Cho mượn vào năm 1941 nhưng không được giao hàng.

Xem thêm: Chủ Từ Trong Tiếng Anh Là Gì, Tân Ngữ Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Có Ví Dụ

To calculate overall delivery time, you need to specify cut-off time, handling time and transit time.
Để tính tổng thời gian giao hàng, bạn cần xác định thời gian chốt đơn hàng, thời gian xử lý và thời gian vận chuyển.
If the medium is not the whole space, in order to solve the heat equation uniquely we also need to specify boundary conditions for u.
Nếu môi trường truyền đi không phải là toàn bộ không gian, để giải phương trình nhiệt chúng ta cần phải xác định các điều kiện biên cho hàm số u.
If specified, search only in this field Audio files (mp#…) This can be Title, Album… Images (png…) Search only in Resolution, Bitdepth
Nếu được xác định, tìm kiếm chỉ trong trường này Tập tin âm thanh (mp#…) Giá trị này có thể là Tựa, Tập nhạc… Ảnh (png…) Tìm kiếm chỉ trong Độ phân giải, Độ sâu bit
Some websites change the window position on their own by using window. moveBy() or window. moveTo(). This option specifies the treatment of such attempts
Một số nơi Mạng thay đổi vị trí cửa sổ một cách riêng bằng cách sử dụng chức năng window. moveBy () (cửa sổ thay di chuyển theo) hay window. moveTo () (cửa sổ di chuyển đến). Tùy chọn này xác định cách quản lý gocnhintangphat.comệc cố như vậy
These pizzerias will go even further than the specified rules by, for example, using only San Marzano tomatoes grown on the slopes of Mount Vesugocnhintangphat.comus and drizzling the olive oil and adding tomato topping in only a clockwise direction.
Những tiệm bánh pizza này sẽ đi xa hơn các quy tắc được chỉ định, ví dụ, chỉ sử dụng cà chua San Marzano trồng trên sườn Núi Vesugocnhintangphat.comus và phun dầu ô liu và thêm cà chua lên lớp phủ theo chiều kim đồng hồ.
To get Google notifications, specify an HTTPS callback URL secured by SSL v3 or TLS using a valid certificate from a major Certificate Authority.
Để nhận thông báo của Google, hãy chỉ định một URL gọi lại HTTPS được bảo mật bằng SSL v3 hoặc TLS bằng một chứng chỉ hợp lệ từ một Tổ chức phát hành chứng chỉ lớn.
Within weeks of arrigocnhintangphat.comng at Bletchley Park, Turing had specified an electromechanical machine called the bombe, which could break Enigma more effectively than the Polish bomba kryptologiczna, from which its name was derived.
Chỉ trong vài tuần sau khi đến Bletchley Park, Turing đã sáng chế ra một cái máy cơ-điện tử (electromechanical machine) giúp vào gocnhintangphat.comệc giải mã máy Enigma, đặt tên là máy bombe, lấy tên theo cái máy “bomba” được sáng chế tại Ba Lan.
A browser size mapping of <0, 0> can be used to specify a default mapping that can be used on any browser size.
Mục ánh xạ kích thước trình duyệt của <0, 0> có thể dùng để chỉ định mục ánh xạ mặc định mà sẽ sử dụng được trên mọi kích thước trình duyệt.
Use the nosnippet meta tag to prevent Google from displaying a snippet for your page in Search results, or use the max-snippet: meta tag to specify the maximum length for your result snippets.
Sử dụng thẻ meta nosnippet để ngăn Google hiển thị đoạn trích cho trang của bạn trong Kết quả Tìm kiếm hoặc sử dụng thẻ meta max-snippet: để chỉ định độ dài tối đa cho đoạn trích trong kết quả.
The authorities sent the monks back to their home gocnhintangphat.comllages and put them under house arrest or police detention, without issuing arrest warrants or specifying the charges against them.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Visitor Là Gì, Nghĩa Của Từ Visitor, Nghĩa Của Từ Visitor

Chính quyền gởi họ về lại quê quán và đặt họ dưới sự quản chế tại gia hay giam giữ của công an, mà không hề có lệnh bắt hoặc nêu rõ tội cáo buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *