Hỏi Phân Biệt Cách Dùng Either Of, Some Of Là Gì Trong Tiếng Anh?

      134

All, Most, Some, None chỉ số lượng, lượng theo từng cấp độ toàn thể, phần lớn, một số và không gì cả. Bài viết dưới đây giới thiệu đưa ra tiết phương pháp sử dụng của 4 từ này.

Bạn đang xem: Hỏi Phân Biệt Cách Dùng Either Of, Some Of Là Gì Trong Tiếng Anh?

1. Cách cần sử dụng All (of)

1.1. Cách dùng All

All nghĩa là “tất cả, mọi, toàn bộ”. Ta cần sử dụng All nhiều nhất với vai trò từ hạn định. Sau All sẽ là danh từ đếm được hoặc không đếm được.

Ví dụ:

Allmy friends are away at university.Alltickets cost 25 pounds.Allinformation about the new hàng hóa is confidential.

Với sứ mệnh từ hạn định - determiner, All đứng trước mạo từ, từ sở hữu, từ chỉ định cùng số.

Mạo từ -ArticleSở hữu - PossessiveChỉ định - DemonstrativeSố - Number
Allthetrees had died.
Allmyfamily were at the party.
Allthisfood must be eaten today.
All25students took the thử nghiệm.

khi All ko đi kèm mạo từ

Ta sử dụng All + Danh từ để chỉ toàn bộ một lớp người/vật. khi đó, ta ko dùng the sau All.

Ví dụ:

Allchildren love stories.(i.e. every child in the world - mọi đứa trẻ bên trên thế giới)Not:All the children love stories.

Ta cũng ko dùng the với các cụm từ chỉ thời gian sau: all day,all night,week,all year,all summer.

Ví dụ:

I spentall daylooking for my oto keys.The tiệc nhỏ went onall nightvà some of the neighbours complained.

1.2. Cách sử dụng All of

Ta sử dụng All of trước đại từ nhân xưng (us, them), đại từ chỉ định (this, that, these, those) và đại từ quan liêu hệ (whom, which). Đại từ nhân xưng ở dạng bổ ngữ.

Ví dụ:

I need to lớn speak toall of youfor a few minutes.He brought gifts forall of us.We had to lớn liên hệ the insurance firm và the airline,all of whichtook a lot of time.(all of which =‘contacting the insurance firm & the airline’ – liên hệ với cửa hàng bảo hiểm cùng hãng sản phẩm không)

Với các từ chỉ định (this, that, these, those), ta gồm thể sử dụng All of hoặc All mà không tồn tại of đi kèm.

Ví dụ:

All (of)thishas to go out into the rubbish bin. (nói về rác rến thải công ty bếp)

Ta thường dùng of sau All trong các mệnh đề danh từ xác định (tức là trước the, từ sở hữu và từ chỉ định) nhưng ko bắt buộc.

Ví dụ:

All (of) the workerswere given a pay-rise at the end of the year.I gaveall (of) my old booksto my sister when she went khổng lồ university.What shall we vày withall (of) this cardboard?Throw it out?

All không tồn tại of kèm sau

Ta dùng All, chứ ko phải All of, trước danh từ số nhiều không xác định, để chỉ toàn bộ một lớp/team người/vật.

Ví dụ:

All catslove sầu milk.Not:All of cats love milk.This book was written forall children, everywhere.

Ta sử dụng All, chứ không phải All of, trước danh từ không đếm được.

Ví dụ:

All junk foodis bad for you.Not:All of junk food is bad for you.I loveall music, not just classical.

Lưu ý: Thông thường ta ko nói All people mà lại nói Everybody hoặc Everyone.

Ví dụ:

Everyonewants to lớn achieve sầu their personal goals in life.Not:All people want to lớn achieve…

All đi với đại từ nhân xưng

Khi All chỉ một đại từ nhân xưng là bổ ngữ trong mệnh đề, ta có thể sử dụng đại từ + All hoặc All of + đại từ.

Ví dụ:

I used to have three pens but I’ve sầu lostthem all.(or …but I’ve sầu lostall of them).Not: …but I lost all them.

Tuy nhiên, ở phần trả lời ngắn gọn, nhất định phải cần sử dụng All of.

Ví dụ:

A: How many of these boxes are you going to lớn need?B: All ofthem.Not:Them all.

Ta cần sử dụng All of với dạng bổ ngữ của đại từ, ngay lập tức cả khi đại từ đó là chủ ngữ trong mệnh đề.

Ví dụ:

All of usare hoping for good web4_news.A long line of people waited lớn speak lớn the officer.All of themhad a story to lớn tell.

*

Ảnh: SlidePlayer

2. Cách dùng Most (of)

Most là từ chỉ lượng (quantifier), được cần sử dụng để nói về lượng, số lượng, cấp độ. Ta cần sử dụng Most với một danh từ (lúc đó, most giữ mục đích từ hạn định – determiner) hoặc ko đi kèm danh từ (Lúc đó, most giữ sứ mệnh đại từ - pronoun). Ta cũng gồm thể cần sử dụng Most với với tính từ với trạng từ để tạo thành thể so sánh nhất.

2.1. Mostđi với danh từ

Ta sử dụng Most với danh từ để chỉ nghĩa “phần lớn, hầu hết”.

Ví dụ:

She plays tennismostmornings.Mosttap water is drinkable.

Lưu ý: Ta ko cần sử dụng the most với nghĩa sau:

The sun shines over 800 hours during June, July và August & onmost days temperatures rise above sầu 25 degrees.Not: …và on the most days…

Lúc nói về phần lớn thứ gì đó một giải pháp phổ biến tầm thường, ta sử dụng Most + Danh từ. Khi nói về phần lớn của một nhóm cụ thể nào đó, ta cần sử dụng Most of + Danh từ.

Ví dụ:

Mostdesserts are sweet.

Desserts in general (món tcụ miệngnói chung)

The food at the các buổi party was delicious. He’d mademost of thedesserts himself.

A specific phối of desserts (at the party) (những món tgắng cụ thể trong bữa tiệc)

lúc Most đứng trước mạo từ (a/an, the), từ chỉ định (this, that), sở hữu (my, your) hoặc đại từ (hyên ổn, them), ta cần dùng of (Most of).

Ví dụ:

Most ofthe information was useful. Some of it wasn’t relevant.Not:Most the information…They soldmost oftheir apartments quite quickly.

Lưu ý: lúc không có mạo từ, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, ta thường ko cần sử dụng Most of.

Ví dụ:

There hasn’t been much rain.Most riversare below their normal levels.Not:Most of rivers are below their normal levels.

Xem thêm: Luận Đoán Tài Vận Là Gì ? Cách Tự Mở Cung Tài Lộc Rước Tiền Tài Vào Nhà

Ta sử dụng Most trước tên các địa danh.

Ví dụ:

Most ofEngl& and Wales should be dry throughout the day. (trích từ bản tin dự báo thời tiết)

2.2. Most không đi với danh từ:

Ta tất cả thể bỏ danh từ sau Most lúc danh từ đó là hiển nhiên, cụ thể.

Ví dụ:

Some children brought a packed lunch butmosthad a cooked meal in the canteen. (most children - phần lớn trẻ em)

3. Cách sử dụng Some (of)

3.1. Cách sử dụng Some

Với phương châm từ hạn định – determiner, ta sử dụng Some trước danh từ chỉ lượng không xác định. Mặc cho dù lượng ko được xác định hoặc ko quan tiền trọng, Some thường hàm ý một lượng hạn chế.

Ví dụ:

Can you get mesomemilk?(Lượng ko cụ thể. Some gợi ý một lượng bình thường, không phải một lượng vô hạn. So sánh: Can you get me five litres of milk?)I’ve sầu gotsomequestions for you.There are elephants in Africa và Asia.(The number is not limited – số lượng không hạn chế.)Not:There are some elephants in Africa và Asia.

Với mục đích từ hạn định, Some bao gồm 2 dạng vạc âm: mạnh với yếu. Mỗi dạng có một ý nghĩa khác nhau.

Dạng phạt âm yếu của Some /səm/

Ta sử dụng dạng phạt âm yếu của Some vào câu khẳng định cùng câu hỏi (thường với ao ước đợi câu trả lời là Yes) lúc lượng ko xác định hoặc ko quan lại trọng (ta cần sử dụng Any vào câu hỏi cùng câu phủ định).

Ví dụ:

I’ve sầu gotsome/səm/water.Have you gotsomewater?(expecting the answeryes – mong muốn chờ câu trả lời Có)Have you gotanywater?(openyes-noquestion – câu hỏi mở Có-Không)I haven’t gotanywater.(negative – câu phủ định)

Ta sử dụng dạng phân phát âm yếu của Some chỉ với danh từ ko đếm được và danh từ số nhiều.

Ví dụ:

I’m looking forsomeadvice.(+ uncountable noun – danh từ ko đếm được)Do you needsomehelp?(+ uncountable noun – danh từ không đếm được)We need lớn makesomechanges to lớn the programme.(+ plural noun – danh từ số nhiều)There are a lot of advantages in doing the course online, but there aresomedisadvantages too.(+ plural noun – danh từ số nhiều)

Lưu ý: Ta ko sử dụng dạng phân phát âm yếu của Some với danh từ đếm được số không nhiều.

Ví dụ:

If you’re looking for a book khổng lồ read, I can recommend ‘Animal Farm’.Not:If you’re looking for some book to lớn read…Dạng vạc âm mạnh của Some

Đây là dạng tất cả nhấn trọng âm. Dạng này đối lập với Others/All/Enough.

Ví dụ:

Why dosomepeople live longer than other people?(some, not others - một số, ko phải những người khác)Someboys went to lớn the front of the stage to get a better view. The rest of us couldn’t see a thing.(some, not all - một số, ko phải tất cả)There weresomecakes left but not enough for everyone.(some, but not enough - một số nhưng không đủ)I’m not keen onsometypes of fish. I find plaice a bit tasteless.

Ta sử dụng dạng phát âm mạnh của Some để chỉ người/vật làm sao đó nhưng không ko biết, nhất là với danh từ đếm được số không nhiều.

Ví dụ:

There must besomeway of opening this printer!Someidiot driver crashed inlớn the bachồng of me.Some đi với số

Ta dùng dạng phân phát âm mạnh của Some với các số. Nó ẩn ý một lượng cao bất thường.

Ví dụ:

Some£30 billion was needed to rebuild the hospital.Some60% of the course is devoted to lớn design.

3.2. Cách sử dụng Some of

Some of được cần sử dụng trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), đại từ (you, us) hoặc từ sở hữu (my, your). Lúc đó, Some of chỉ một bộ phận vào một tổng thể.

Ví dụ:

I wasn’t sure aboutsome ofthe answers.It was great to meetsome ofher friends & colleagues.Not: …some her friends…First a look atsome oftoday’s main stories in some more detail.

4. Cách cần sử dụng No

No là từ hạn định – determiner. Ta cần sử dụng No trực tiếp trước danh từ.

Ví dụ:

I’ve sầu gotnotime to lớn waste.There arenopeople I recognise here.She says she hasnofriends.

Phân biệt No và Not Any: Có rất ít sự khác biệt về nghĩa giữa There is/are no +Danh từThere isn’t/aren’t any +Danh từ.

Tuy nhiên, No + Danh từ thường làm cho mạnh hơn nghĩa phủ định. Khi nói, ta thường nhấn mạnh vào No.

Ví dụ:

There’snoreason to be afraid of her.(hoặcThere isn’tanyreason lớn be afraid of her.)There arenoeggs in the fridge.(hoặcThere aren’tanyeggs in the fridge.)

5. Cách sử dụng None (of)

5.1. Cách dùng None

None là dạng đại từ của No. None nghĩa là không có ai cả, ko gì cả. Ta sử dụng None với mục đích đại từ để nỗ lực thế danh từ đếm được với danh từ không đếm được. None được cần sử dụng làm chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu.

Ví dụ:

Slorne stared … and seemed to lớn try to lớn find some strength which would let her speak. But nonecame. (No strength came – không chút sức mạnh nào)My mother had two brothers. My father hadnone.(My father didn’t have sầu any brothers – không tồn tại ai)A: What reasons did he give?B: None.

Lúc None có tác dụng chủ ngữ, động từ chia ở số ít hoặc số nhiều tuỳ thuộc vào điều cơ mà nó đề cập đến.

Ví dụ:

I’m always looking for inspiration.Noneevercomes.She’s always looking for ideas.Noneevercome.

Lưu ý: Ta không cần sử dụng None lúc muốn nói no one hoặc nobody (không một ai cả).

Ví dụ:

They had a wonderful time & luckilyno onewas injured.Not: …& luckily none was injured.

5.2. Cách dùng None of

Ta sử dụng None of trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), từ sở hữu (my, your) hoặc đại từ.

Ví dụ:

Noneofhis old friends knew what had happened khổng lồ hlặng.It doesn’t matter.None ofit was your fault.

Ta ko sử dụng None of lúc đã gồm sẵn từ phủ định (not, n’t) vào mệnh đề.

Ví dụ:

She doesn’t rememberanyofus.Not:She doesn’t remember none of us.

Lúc đề cập tới 2 vật/người, ta dùng neither of cố kỉnh bởi vì none of.

Ví dụ:

We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food.Neither ofus said anything.Not:None of us said anything.

Trong văn phong trang trọng, lịch thiệp, ta cần sử dụng None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, trong văn phong thân mật, suồng sã, mọi người thường cần sử dụng động từ số nhiều.

Ví dụ:

None ofthat surprises me.Indeed,none ofhis novels is well shaped or well written.None ofthe products have sầu been tested on animals and all the bottles are recyclable.(informal)

Lỗi thường gặp: Không sử dụng None trực tiếp trước danh từ. Ta cần sử dụng No + Danh từ hoặc None of + Danh từ.

Ví dụ: