MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-

Số: 879/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm2005;Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổngcục Môi trường;Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Vụ trưởng Vụ Chínhsách và Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: Wqi là gì, quyết Định 879/qđ

Ban hành kèm theo Quyết định này sổ tay hướng dẫn kỹthuật tính toán chỉ số chất lượng nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, các Trạm quan trắc Môi trường và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; – Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Lưu: VT, CSPC, QTMT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Cách Tuyến

SỔTAY HƯỚNG DẪN

TÍNH TOÁN CHỈ SỐCHẤT LƯỢNG NƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 879 /QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môitrường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điềuchỉnh

Văn bản này hướng dẫn việctính toán chỉ số chất lượng nước từ số liệu quan trắc môi trường nước mặt lụcđịa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sophisticated Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sophistication Trong Tiếng Việt

2. Đối tượng ápdụng

Hướng dẫnnày áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, cánhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tham gia vào việc côngbố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng.

3. Giải thích từngữ

Trong sổ tay hướng dẫn, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Chỉ số chất lượng nước(viết tắt là WQI) là mộtchỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tảđịnh lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểudiễn qua một thang điểm.

2. WQI thông số (viếttắt là WQISI)là chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số.

4. Các nguyên tắc xây dựng chỉ số WQI

Các nguyên tắc xây dựng WQI baogồm:

– Bảo đảm tính phù hợp;

– Bảo đảm tính chính xác;

– Bảo đảm tính nhất quán.

– Bảo đảm tính liên tục;

– Bảo đảm tính sẵn có;

– Bảo đảm tính có thể so sánh.

5. Mục đíchcủa việc sử dụng WQI

– Đánh giá nhanh chất lượng nướcmặt lục địa một cách tổng quát;

– Có thể được sử dụng như mộtnguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước;

– Cung cấp thông tin môi trườngcho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan;

– Nâng cao nhận thức về môitrường.

Phần II

TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Các yêucầu đối với việc tính toán WQI

– WQI được tính toán riêng cho sốliệu của từng điểm quan trắc;

– WQI thông số được tính toáncho từng thông số quan trắc. Mỗi thông số sẽ xác định được một giá trị WQI cụthể, từ đó tính toán WQI để đánh giá chất lượng nước của điểm quan trắc;

– Thang đo giá trị WQI được chiathành các khoảng nhất định. Mỗi khoảng ứng với 1 mức đánh giá chất lượng nướcnhất định.

2. Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giáchất lượng môi trường nước mặt lục địa

Quy trình tính toán và sử dụng WQItrong đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập, tập hợp sốliệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa (số liệu đã qua xửlý);

Bước 2: Tính toán các giá trị WQIthông số theo công thức;

Bước 3: Tính toán WQI;

Bước 4: So sánh WQI với bảng cácmức đánh giá chất lượng nước.

3. Thu thập, tập hợpsố liệu quan trắc

Số liệu quan trắc được thu thậpphải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Số liệu quan trắc sử dụng đểtính WQI là số liệu của quan trắc nước mặt lục địa theo đợt đối với quan trắcđịnh kỳ hoặc giá trị trung bình của thông số trong một khoảng thời gian xácđịnh đối với quan trắc liên tục;

– Các thông số được sử dụng đểtính WQI thường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4,P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH;

– Số liệu quan trắc được đưa vàotính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai lệch, đạt yêu cầuđối với quy trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát chất lượng số liệu.

4. Tínhtoán WQI

a. Tính toán WQI thông số

* WQIthông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5,COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theocông thức như sau:

*

(công thức 1)

Trong đó:

BPi: Nồng độ giới hạn dướicủa giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương ứng với mức i

BPi+1: Nồng độ giới hạn trêncủa giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương ứng với mức i+1

qi: Giá trị WQI ở mứci đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi

qi+1: Giá trị WQI ởmức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1

Cp: Giá trị của thôngsố quan trắc được đưa vào tính toán.

Xem thêm: #1 Táp Lô Là Gì ? Ý Nghĩa Từng Biểu Tượng Trên Bảng Táp Lô Xe Hơi

Bảng 1. Bảng quyđịnh các giá trị qi, BPi

i

qi

Giá trị BPi quy định đối với từng thông số

BOD5

(mg/l)

COD

(mg/l)

N-NH4

(mg/l)

P-PO4

(mg/l)

Độ đục

(NTU)

TSS

(mg/l)

Coliform

(MPN/100ml)

1

100

≤4

≤10

≤0.1

≤0.1

≤5

≤20

≤2500

2

75

6

15

0.2

0.2

20

30

5000

3

50

15

30

0.5

0.3

30

50

7500

4

25

25

50

1

0.5

70

100

10.000

5

1

≥50

≥80

≥5

≥6

≥100

>100

>10.000

Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp của thôngsố trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì xác định được WQIcủa thông số chính bằng giá trị qi tương ứng.

* Tính giá trị WQI đối vớithông số DO (WQIDO): tính toán thông qua giá trị DO % bãohòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *