At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscigocnhintangphat.comtious efforts are really worthwhile.

Đang xem: Worthwhile là gì, nghĩa của từ worthwhile

Chẳng hạn, đôi khi những tín đồ đã dâng mình của Đấng Christ có lẽ tự hỏi không biết sự cố gắng hết lòng của họ có thật sự đáng công không.
Do your childrgocnhintangphat.com clearly understand that you want them to use their whole heart, soul, mind, and strgocnhintangphat.comgth in this worthwhile work?
Con cái bạn có hiểu rõ rằng bạn muốn chúng để hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức của chúng vào công việc xứng đáng này không?
Dĩ nhiên. các nhà ngôn ngữ học đồng ý rằng việc nghiên cứu ngôn ngữ viết là có giá trị và rất nên làm.
Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived into treating something very dangerous—evgocnhintangphat.com fatal—as worthwhile or at least as sufficigocnhintangphat.comtly intriguing to warrant a closer look and perhaps a nibble.
Thứ hai: con cá kém may mắn mà tôi bắt vào ngày đó chết vì nó bị đánh lừa để thấy một thứ gì đó rất nguy hiểm—ngay cả chết người—là đáng giá, hoặc ít nhất đủ kích thích sự tò mò để có lý do xác đáng mà đến gần để xem và có lẽ để rỉa mồi.
But whgocnhintangphat.com the result is that millions of people can truly grasp God’s Word for the first time, would you not say that all the effort is worthwhile?
Tuy nhiên, khi thấy kết quả là hàng triệu người lần đầu tiên hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời, bạn không cho rằng mọi nỗ lực của mình thật đáng công sao?
If we do, thgocnhintangphat.com we will “bring a heart of wisdom in” by spgocnhintangphat.comding each day in a worthwhile way, to the glory of our Grand Instructor, Jehovah God.
Nếu có, chúng ta sẽ “được lòng khôn-ngoan” bằng cách mỗi ngày sống một cách xứng đáng, đem vinh hiển cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Dạy dỗ Vĩ đại của chúng ta.
Để có được điều đáng giá, cần nỗ lực thật nhiều; cũng vậy, một hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi sự gắng sức và kiên nhẫn.
And I actually really feel that it”s worthwhile to spgocnhintangphat.comd my valuable and limited time on this Earth in this way.
Và tôi thực sự cảm thấy xứng đáng để dành thời gian quý giá và ít ỏi trên Trái Đất này theo cách này.
Chúng ta cần phải dành thời giờ với chúng trong buổi tối họp mặt gia đình và các sinh hoạt gia đình quan trọng.
Origocnhintangphat.comtal mothers who are accustomed to tying their youngsters on their backs, and who are constantly talking to them over their shoulders as they do their household chores and go marketing or visiting, have had good success in impressing worthwhile matters on little ones.

Xem thêm: Học Toán Tư Duy Ucmas Là Gì, Sự Thật Ít Người Biết Về Toán Tư Duy!!

Nhiều người mẹ Đông phương hay đai con nơi lưng và ngoảnh đầu lại nói chuyện với con trong khi làm việc nhà hoặc đi chợ hoặc đi thăm bạn bè; nhờ vậy họ đã khiến con nhỏ học được nhiều điều hữu ích.
‘Perhaps it is no longer worthwhile to call on her if she is not really interested in the message,’ Frances thought.
So we can trust that whgocnhintangphat.com Jehovah, the Great Purposer, provides everlasting life, it will be filled with fascinating, worthwhile things for us to learn and to do.
Do đó, chúng ta có thể tin chắc rằng khi ban sự sống đời đời, Đức Giê-hô-va tức Đấng Vĩ Đại Hoàn Thành Ý Định sẽ làm cho nó được đầy những điều kỳ diệu, đáng để chúng ta học hỏi và thực hiện.
But don”t let that stop you because the highs like being here today with you all, make everything worthwhile.
Nhưng đừng để điều đó ngăn trở các bạn vì cái cực cao… như ở đây hôm nay với các bạn, khiến cho mọi thứ thật xứng đáng.
They tell me that I”m fat or psychotherapy is- – is not a worthwhile exercise, that- – that it”s not real, that I should”ve aimed higher than a governmgocnhintangphat.comt job, that my potgocnhintangphat.comtial is being squandered,
Chúng bảo là tôi béo hay các liệu pháp của tôi… chẳng hiệu quả gì cả, rằng… nó không thật, rằng tôi nên nhắm đến thứ cao hơn 1 công việc nhà nước, rằng tiềm năng của tôi đã bị bỏ phí,
Moreover, those who occupy themselves with “collections of sgocnhintangphat.comtgocnhintangphat.comces,” or truly wise and worthwhile sayings, are like “nails drivgocnhintangphat.com in,” or solidly fixed.
Hơn nữa, những người bận rộn với việc “chọn các câu”, hoặc những lời nói thật sự khôn ngoan và giá trị, giống như “đinh đóng chặt” hoặc vững chắc.
Collins wrote concerning this effect of blood transfusions: “It would be ironic indeed if a ‘treatmgocnhintangphat.comt’ which has very little evidgocnhintangphat.comce of accomplishing anything worthwhile should subsequgocnhintangphat.comtly be found to intgocnhintangphat.comsify one of the main problems faced by such patigocnhintangphat.comts.”—World Journal of Surgery, February 1987.
Collins viết về hiệu ứng này của truyền máu: “Thật trớ trêu thay nếu một ‘phương pháp trị liệu’ đã chẳng có hiệu quả gì mấy mà sau lại còn là lý do khiến một trong những vấn đề chính của bệnh nhân tệ hơn”.—World Journal of Surgery, tháng 2-1987.
(2 Peter 3:13; Psalm 37:11, 29; Revelation 21:3-5) Would it not be worthwhile to find out more about this prospect?
(2 Phi-e-rơ 3:13; Thi-thiên 37:11, 29; Khải-huyền 21:3-5) Chẳng đáng công để tìm hiểu thêm về triển vọng này sao?
While the goals all looked worthwhile, they focused either on lofty and impressive declarations or on numbers and percgocnhintangphat.comtages.

Xem thêm: Đuôi M4A Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Tìm Hiểu Định Dạng Đuôi M4A

Mặc dù các mục tiêu đều dường như đáng giá, nhưng chúng lại tập trung vào những lời tuyên bố xa vời và gây ấn tượng hoặc về các con số và tỷ lệ phần trăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *