Go through with là cụm động từ. Có nghĩa là thực hiện một hành động để làm một cái gì đó mà bạn đã lên kế hoạch hoặc đồng ý làm, đặc biệt là sau khi không chắc chắn rằng bạn muốn làm điều đó.

Đang xem: Nghĩa của từ with nghĩa là gì, icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì

Go through with là cụm động từ, có nghĩa là làm những gì cần thiết hoặc để hoàn thành một quá trình hành động, cái gì đó mà bạn đã đồng ý, hay theo đuổi đến cùng.

*

Nếu bạn thực hiện một hành động mà bạn đã quyết định, bạn sẽ làm nó, mặc dù nó có thể rất khó chịu hoặc khó khăn đối với bạn.

Một số cụm động từ liên quan đến Go through with:

Go through: trải qua, kiểm tra, thực hiện công việc.

Go over sth: kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng.

Go ahead: đi về phía trước, tiến lên.

Go off: đổ chuông, nổi giận, nổi tung, hỏng/thối rữa (thức ăn).

Go along (with somebody) (to somewhere): đi cùng ai đó đến nơi nào đó.

Go away: đi nơi khác, đi khỏi, rời (nơi nào).

*

Go out: ra ngoài.

Go out with someone: hẹn hò với ai.

Go on: tiếp tục.

Go into: điều tra, hỏi thông tin, kiểm tra.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Go through with:

We can't go through with this.

Xem thêm:

Chúng ta không thể làm được.

I think she'll be glad I didn't go through with it.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ mừng vì tôi không làm thế.

So you sure you want to go through with it?

Anh có nghĩ cuộc đời anh sẽ kết thúc với nó không?

I can’t believe he went through with the divorce.

Tôi không thể tin rằng anh ấy đã trải qua cuộc ly hôn.

Whether or not you actually go through with it.

Dù có hay không thì con thực sự vẫn phải trải qua với nó.

No, I know it's stupid, but I think I must go through with it.

Không, tôi biết điều này thật điên rồ, nhưng tôi phải vượt qua.

He did promise, but I doubt that he won't go through with it.

Anh ta đã hứa, nhưng tôi nghi ngờ anh ta sẽ không thực hiện nó.

There ain't a woman alive who'd go through with it if she knew the truth.

Sẽ không có người phụ nữ nào có thể làm ngon như vậy cô ấy sẽ biết điều đó.

Xem thêm: Chè Khúc Bạch Là Gì – Vì Sao Ai Cũng “Ghiền” Món Chè Kết Hợp Âu

Bài viết Go through with nghĩa là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh gocnhintangphat.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *