Là Gì? Nghĩa Của Từ Webcast Là Gì ? Globalmeet Webcast Là Gì

      54

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Là Gì? Nghĩa Của Từ Webcast Là Gì ? Globalmeet Webcast Là Gì

Following a successful pilot project, a webcasting service will be established on a permanent basis later this year & will be accessed through the www.
The process involved webcasting the evidence sessions và the use of an online discussion forums to gather further information, views và evidence.
Any electors watching that webcast can e-mail baông xã to us their experiences & views to help lớn create better law.
Satellite television, webcast, simultaneous television broadcast, groupware & individual voting keypads were used.
Other tributes include but are not limited to: clothing, webcasts, websites, music, paintings, posters, và artwork.
Programs are webcast live sầu on the library"s trang web và archived for later viewing or listening in streaming truyền thông media or as podcasts.
The piece was transformed into lớn art by two commentators giving a live webcast mô tả tìm kiếm of the entire reach.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trumpet Là Gì, Nghĩa Của Từ Trumpet, Trumpet Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message