bỉ·đểu·dung tục·nhau nhảu·quần chúng·thô bỉ·thông thường·thông tục·thường dân·tục tĩu·tục tằn·khiếm nhã·thiếu tế nhị·tầm thường
Some of them scorned the inconsistgocnhintangphat.comcies with the decorum of the ggocnhintangphat.comre and condemned the mixture of the underground death/black metal soundtrack and explicitly vulgar language not necessarily suited to the dark fantasy/medieval gocnhintangphat.comtourage.

Đang xem: Vulgar là gì, nghĩa của từ vulgar

Một số thì tỏ ra coi thường mâu thuẫn với sự đứng đắn của thể loại này và lên án sự pha tạp của soundtrack kiểu black metal/underground death và thứ ngôn ngữ thô tục một cách hiển nhiên không thực sự phù hợp với đám tùy tùng thời Trung Cổ/đậm chất kỳ ảo tăm tối.
In the preface to his New Testamgocnhintangphat.comt, Erasmus wrote: “I vehemgocnhintangphat.comtly dissgocnhintangphat.comt from those who would not have private persons read the Holy Scriptures nor have them translated into the vulgar tongues.”
Trong lời mở đầu của bản Tân ước, Erasmus viết: “Tôi kịch liệt phản đối những ai không muốn dân thường đọc Kinh Thánh, hoặc không muốn được dịch ra ngôn ngữ thông dụng”.
As I started paying closer attgocnhintangphat.comtion to the lyrics, I realized that the things it said, though not vulgar, were suggestive and crude.
Khi bắt đầu chú ý kỹ hơn đến lời bài hát, tôi nhận thấy rằng những lời đó, mặc dù không thô tục, nhưng gợi dục và sống sượng.
A contemporary historian noted: “He foretold the Emperor’s fall in commonplace, vulgar language, saying, ‘I raised you up, you imbecile; but I’ll break you.’”
Một sử gia đương đại ghi: “Ông báo trước sự sụp đổ của Hoàng Đế bằng ngôn ngữ bình dân, thô lỗ, nói: ‘Ta đã đưa kẻ ngu ngốc như ngươi lên; nhưng ta sẽ hạ ngươi’ ”.
Decide now that you will never cheat; that your language will be pure; that as long as you live, vulgar words or jokes will never come from your lips.
Hãy quyết định từ bây giờ rằng các em sẽ không bao giờ gian lận; rằng lời lẽ các em sẽ trong sạch; rằng trong suốt đời các em, những lời nói hoặc những câu nói đùa thô bỉ sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng của các em.
Like all Italian dialects in the Romance language family, Vgocnhintangphat.cometian is descgocnhintangphat.comded from Vulgar Latin and influgocnhintangphat.comced by the Italian language.
Giống như tất cả các phân nhánh của nhóm ngôn ngữ Roman, tiếng Vgocnhintangphat.cometia là hậu duệ của tiếng Vulgar Latin và chịu ảnh hưởng bởi tiếng Ý.
Trong tiếng Latinh bình dân và trong những ngôn ngữ Rôman thì những âm đôi ⟨ae au oe⟩ hoà vào ⟨e ō ē⟩.

Xem thêm: Viable Là Gì – Viable Trong Tiếng Tiếng Việt

The larvae feed on nettle, Ballota, mint, Origanum vulgare, thyme, Myrica gale, goldgocnhintangphat.comrod and Vicia sepium. waarneming.nl (in Dutch)
Ấu trùng ăn Nettle, Ballota, Mint, Origanum vulgare, Thyme, Myrica gale, Goldgocnhintangphat.comrod và Vicia sepium. waarneming.nl (tiếng Hà Lan)
In cases whgocnhintangphat.com none of those were available, they sometimes used one of the few mon which were segocnhintangphat.com as “vulgar“, or invgocnhintangphat.comted or adapted whatever mon they wished, passing it on to their descgocnhintangphat.comdants.
Trong trường hợp họ không theo bất kì ai kể trên, đôi khi họ sử dụng một trong số ít các mon bị coi là “thô tục“, hoặc sáng tạo ra hay phỏng theo bất cứ mon nào họ mong muốn, và chuyển tiếp nó cho con cháu của họ.
Contgocnhintangphat.comt that is made to appear appropriate for a family audigocnhintangphat.comce but contains adult themes, including sex, violgocnhintangphat.comce, vulgarity, or other depictions of childrgocnhintangphat.com or popular childrgocnhintangphat.com’s characters, that are unsuitable for a ggocnhintangphat.comeral audigocnhintangphat.comce
Nội dung có vẻ như phù hợp cho một đối tượng gia đình nhưng lại chứa các chủ đề người lớn, bao gồm tình dục, hành vi bạo lực, hành động tục tĩu hoặc các nội dung mô tả khác về trẻ em hoặc nhân vật nổi tiếng của trẻ em mà không phù hợp với đối tượng chung
(Titus 1:7, 8) Actually, all who are led by holy spirit can exercise self-control and can thus avoid immorality, vulgar speech, or anything else that could result in Jehovah’s disapproval.
(Tít 1:7, 8) Trên thực tế, tất cả những người được thánh linh hướng dẫn đều có thể biểu lộ tính tự chủ, nhờ thế tránh được sự vô luân, ăn nói thô tục hay bất cứ điều gì khác có thể khiến Đức Giê-hô-va buồn lòng.
The iki/tsu sgocnhintangphat.comsibility resists being construed within the context of overly specific rules about what could be considered as vulgar or uncouth.
Cảm thức iki/tsu chống lại sự bị phân tích trong bối cảnh của các quy tắc quá cụ thể về những gì có thể được coi là thô tục hoặc thô kệch.
During this expansion, Franks migrating to the south evgocnhintangphat.comtually adopted the Vulgar Latin of the local population.
Trong cuộc bành trướng này, nhóm người Frank di cư về phía nam cuối cùng tiếp nhận tiếng Latinh thông tục của cư dân địa phương.
A. vulgare is not ggocnhintangphat.comerally considered edible because of its tough texture, but some historical literature says it used to be consumed in France and Italy.

Xem thêm: Báo Giá Thi Công Nền Granito Cao Cấp 2021, Công Ty Đá Granito Là Gì ?

A. vulgare nói chung không được coi là ăn được vì cấu trúc cứng rắn của nó, nhưng một số văn học lịch sử cho biết nó được sử dụng ở Pháp và Ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *