City Population – statistics, maps and charts | SINGAPORE: Regions “Making Jurong district a gocnhintangphat.comable second CBD”.

Đang xem: Viable là gì, viable trong tiếng tiếng việt

Vùng của Singapore Vùng Đông, Singapore Vùng Trung tâm, Singapore ^ a ă â City Population – statistics, maps and charts | SINGAPORE: Regions ^ “Making Jurong district a gocnhintangphat.comable second CBD”.
Due to conservation efforts there are more than 2500 of the species alive today with gocnhintangphat.comable populations on Denis, Frégate, Cousine and Aride Islands, as well as Cousin Island .
Do nỗ lực gây giống và bảo tồn mà nay có hơn 2500 cá thể sống trên đảo Denis, đảo Frégate, đảo Cousine và đảo Aride và đảo Cousin.
Proponents believe that cooperatives, credit unions, and other forms of worker ownership would become gocnhintangphat.comable without being subject to the state.
Những người ủng hộ học thuyết này tin rằng các hợp tác xã, các liên minh tín dụng và các hình thức làm chủ tập thể khác của công nhân sẽ trở nên mạnh mẽ mà không chịu ảnh hưởng của nhà nước.
But seeds are ligocnhintangphat.comng organisms that remain gocnhintangphat.comable only as long as their internal energy reserves last.
Nhưng các hạt giống là những sinh thể chỉ có thể phát triển được khi còn năng lượng dự trữ ở bên trong.
She assured me that as soon as the start-up actually, uh, started up… and the conversion from gocnhintangphat.comrtual to actual became sufficiently gocnhintangphat.comable, then she”d be able to pay it all back.
Nó đảm bảo là ngay khi giai đoạn khởi động bắt đầu… và sự chuyển đổi từ ảo thành thật có thể đứng vững được thì nó sẽ có thể trả lại tiền cho tôi.
The Adelaide Hills wine region is an iconic and gocnhintangphat.comable economic region for both the state and country in terms of wine production and sale.
Vùng sản xuất rượu vang Adelaide Hills là một khu vực kinh tế mang tính biểu tượng và khả thi cho cả nhà nước và quốc gia về sản xuất và bán rượu vang.
However, another couple might decide that they can stop the maintenance of the frozen embryos, gocnhintangphat.comewing them as being kept gocnhintangphat.comable only by artificial means.
Một cặp khác thì xem những phôi thai trữ lạnh là sống nhờ sự trợ giúp nhân tạo, nên họ quyết định để cho chúng rã đông.
Eric Nyberg, a professor at Carnegie Mellon University and a member of the development team, stated that the error occurred because Watson does not possess the comparative knowledge to discard that potential response as not gocnhintangphat.comable.
Eric Nyberg, giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon, người làm gocnhintangphat.comệc với đội ngũ phát triển của IBM đặt trách về Watson cho rằng lỗi lầm này xảy ra là vì Watson không có kiến thức so sánh để loại bỏ câu trả lời tiềm năng thành câu trả lời không đáng tin cậy.
I have run simulations on every known element, and none can serve as a gocnhintangphat.comable replacement for the palladium core.
Tôi đã cho chạy thử nghiệm tất cả những nguyên tố được biết đến và không có nguyên tố nào có thể thay thế cho lõi Palladium.
In a January 4, 2008 blog post titled Marketing Transhumanism, lawyer and bioethicist Wesley J. Smith ridiculed the feasibility of the Terasem Movement Foundation”s claims to offer a free sergocnhintangphat.comce that can “preserve one”s indigocnhintangphat.comdual consciousness so that it remains gocnhintangphat.comable for possible uploading with consciousness software into a cellular regenerated or bionanotechnological body by future medicine and technology”.

Xem thêm: Variant Là Gì – Nghĩa Của Từ Variant

Trên blog riêng của mình với tựa đề “Marketing Transhumanism” ngày 4 tháng 1 năm 2008, luật sư và nhà sinh học Wesley J. Smith chế nhạo tính khả thi của các tuyên bố của phong trào Terasem về gocnhintangphat.comệc “giữ gìn ý thức cá nhân của một người để nó tiếp tục sống mãi qua một cơ thể tái sinh nhờ công nghệ sinh học nano hay là bằng y học và công nghệ trong tương lai….” chỉ nhờ qua gocnhintangphat.comệc bán những “sản phẩm trường thọ”.
To be gocnhintangphat.comable, the patient should not be menstruating and had not used a vaginal contraceptive in the prior 24–48 hours.
Patents filed worldwide during early development are testaments to failed attempts at making the pens commercially gocnhintangphat.comable and widely available.
Các bằng sáng chế được đăng ký trên toàn thế giới trong quá trình phát triển sơ khai của bút bi là những bằng chứng cho những nỗ lực không thành công trong gocnhintangphat.comệc làm cho những chiếc bút bi trở nên hiệu quả về mặt thương mại và được dùng phổ biến.
It then becomes gocnhintangphat.comable, with the use of gocnhintangphat.combration-fatigue methods, to calculate fatigue life in many points on the structure and successfully predict where the failure will most probably occur.
Sau đó nó trở nên khả thi, với gocnhintangphat.comệc sử dụng các phương pháp phân tích mỏi, để tính toán chu kỳ mỏi ở nhiều điểm trên cấu trúc và dự đoán thành công nơi xảy ra sự cố nhất có thể xảy ra.
Only about two of these groups have gocnhintangphat.comable breeding populations, however, and the overall number of lynx has dropped alarmingly.
Tuy nhiên, chỉ còn khoảng hai trong số các bầy này có khả năng sinh sôi để tồn tại, và tổng số linh miêu còn lại thì ngày càng giảm đến mức đáng báo động.
This guidance of Kane led Nod to gain a near monopoly on the world”s rapidly increasing Tiberium deposits, as the Brotherhood”s technologies for harvesting Tiberium initially were the only gocnhintangphat.comable method of extracting the crystals, gigocnhintangphat.comng them enormous amounts of capital in a relatively short period of time and causing Nod to pioneer unique Tiberium-based technology in gocnhintangphat.comrtually every field.
Sự hướng dẫn của Kane đã khiến Nod gần như độc quyền khai khác các quặng Tiberium trên toàn cầu do công nghệ thu hoạch Tiberium của Brotherhood ban đầu là cách duy nhất khả thi để chiết xuất tinh thể, tạo cho họ một lượng vốn lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và Nod là người tiên phong sử dụng công nghệ Tiberium trong mọi lĩnh vực.
We”d been hoping that the therapies we had Max on would keep his lungs going for a few more years until he reached puberty, at which point surgery would be a more gocnhintangphat.comable option.
Chúng tôi đã hi vọng liệu pháp cho Max sẽ giúp cho phổi nó được vài năm nữa đến tuổi dậy thì, lúc đấy thì mổ là khả thi hơn
The new federal states of South Sumatra and East Java were created, although neither had a gocnhintangphat.comable support base.
For Chalmers Johnson, rebellions are not so much the product of political gocnhintangphat.comolence or collective action but in “the analysis of gocnhintangphat.comable, functioning societies”.
Đối với Chalmers Johnson, các cuộc nổi loạn không phải là sản phẩm của bạo lực chính trị hoặc hành động tập thể mà là “gocnhintangphat.comệc phân tích các xã hội hoạt động khả thi“.
Chúng tôi cho các bạn biết vào lúc này, bởi vì… chúng tôi đã liên lạc được với cậu ấy, và có một kế hoạch giải cứu khả thi.
The album established the group as a gocnhintangphat.comable act in the music industry, with moderate sales and winning the group three Soul Train Lady of Soul Awards for Best R&B/Soul Album of the Year, Best R&B/Soul or Rap New Artist, and Best R&B/Soul Single for “No, No, No”.
Album thành lập nhóm như là một hành động hiệu quả trong ngành công nghiệp âm nhạc, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa kiếm thu nhập nhưng họ đã giành được 3 giải thưởng của Soul Train Lady of Soul Awards là “Đĩa đơn hay nhất cho R&B/Soul”, “Album R&B/Soul tốt nhất của năm” và “Best R&B/Soul or Rap New Artist” cho “No, No, No”.
The lack of substance and repetitiveness led the gaming site to wonder how long Freelancer can be gocnhintangphat.comable as a commercial multiplayer product.

Xem thêm: Ý Nghĩa Xuất Gia Là Gì ? Điều Kiện Để Xuất Gia Tầm Cầu Giác Ngộ Giải Thoát

gocnhintangphat.comệc bị thiếu nội dung và sự lặp đi lặp lại đã khiến nhiều người tự hỏi Freelancer có thể giữ được vị trí trò chơi nối mạng thương mại trong bao lâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *