The 20th-century Spanish scholar Miguel de Unamuno writes: “To believe in the immortality of the soul is to wish that the soul may be immortal, but to wish it with such force that this volition shall trample reason under foot and pass beyond it.”
Học giả Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, ông Miguel de Unamuno, gocnhintangphat.comết: “Tin tưởng vào linh hồn bất tử là ao ước rằng linh hồn không bao giờ chết, nhưng mong ước mạnh mẽ như vậy là bỏ qua lý trí và thành cuồng tín”.

Đang xem: Volition là gì trong tiếng việt? on your own volition nghĩa là gì

Will, volition, desire, thirst to exist, to continue, to become more and more, is a tremendous force that moves whole lives, whole existences, that even moves the whole world.
Ý chí, lý trí, dục vọng, khao khát vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục, vẫn càng nhiều hơn; đây là một lực phi thường có thể di chuyển toàn thể đời sống, toàn thể kiếp sống thậm chí cả thế giới nữa.
Joachim C. Fest, one of Hitler”s biographers, has argued that Hitler”s decision was “really no longer an act of his own volition, but a gesture governed by a sudden awareness of his own impotence.
Joachim C. Fest, một trong những tiểu sử gia về Hitler, đã biện luận rằng quyết định của Hitler “thực sự không còn là hành động theo ý muốn mà là một cử chỉ bị chi phối bởi nhận thức đột ngột về sự bất lực của chính mình.
It gave us unspeakable joy when all five in turn, separately, and of their own volition expressed their desire to be baptized in symbol of their dedication to Jehovah.—Ecclesiastes 12:1.
Không điều gì có thể diễn tả được nỗi vui mừng khi cả năm người con lần lượt tự nguyện muốn làm báp têm biểu hiệu sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 12:1).
Not long before his death, Jesus explained that the men who were planning to kill him were not acting entirely of their own volition.
Không lâu trước khi chết, Giê-su giải thích rằng những kẻ âm mưu giết ngài không hoàn toàn hành động theo ý mình.
And more importantly, if their childhood has not been lived according to a tyrannical checklist then when they get to college, whichever one it is, well, they”ll have gone there on their own volition, fueled by their own desire, capable and ready to thrive there.

Xem thêm: Bệnh Trĩ Ngoại Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Trị Trĩ Ngoại

Và quan trọng hơn, nếu tuổi thơ của bọn trẻ không theo một thời khóa biểu hà khắc thì khi chúng vào đại học, bất kỳ trường nào, chúng sẽ học với đam mê của mình, được thúc đẩy bởi sở thích riêng, có khả năng và sẵn sàng phát triển nắng lực cá nhân.
He remained in the consulate for approximately 24 hours before leagocnhintangphat.comng “of his own volition” and being taken into the custody of state security officials dispatched from Beijing.
Ông ta ở lại đại sứ quán trong hơn 24 tiếng đồng hồ trước khi “tự nguyện rời khỏi”và được các quan chức an ninh trung ương từ Bắc Kinh đưa đến một nơi bí mật .
In the Pentateuch, for example, God talks with and instructs his prophets and is conceived as possessing volition, emotions (such as anger, grief and happiness), intention, and other attributes characteristic of a human person.
Ví dụ, trong Ngũ Thư, Chúa trời tỏ mình ra cho các ngôn sứ và biểu lộ các ý muốn, cảm xúc (như giận dữ, buồn phiền và hài lòng), ý định, và các đặc tính khác của con người.
I highly suggest that in the coming weeks, as the race narrows and the candidates start falling out, that you walk away, quietly, of your own volition.
Tôi khuyên bà một câu chân thành, trong vài tuần tới, giai đoạn cuối của quá trình chọn lọc ứng cử gocnhintangphat.comên… bà nên từ bỏ, thật lặng lẽ, một cách tự nguyện.
15 If a Witness makes decisions on the basis of Bible counsel offered by the Governing Body, he does so of his own volition because his own study of the Bible has congocnhintangphat.comnced him that this is the proper course.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Đồng Hồ Tachymeter Là Gì ? Cách Nhận Biết Đồng Hồ Tachymeter

15 Nếu một Nhân-chứng quyết định làm theo lời khuyên dựa vào Kinh-thánh do Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương đề nghị, thì anh hành động do tự ý, vì qua gocnhintangphat.comệc học Kinh-thánh, anh thấy rằng đó là điều đúng nên theo.
Whichever way they want to do it, of their own volition, they”re trying to make their own lives differently, and worldwide, we”ve got communities across America and Japan — it”s incredible, isn”t it?
Tùy cách họ muốn làm, tùy theo mong muốn của họ, họ đang cố làm cuộc sống của họ khác biệt hơn, và trên thể giới, chúng tôi có nhiều cộng đồng xuyên Mỹ và Nhật, khó tin phải không?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *