23 Wo unto all those that adiscomfort my people, and drive, and bmurder, and testify against them, saith the Lord of Hosts; a cgeneration of gocnhintangphat.compers shall not escape the damnation of hell.

Đang xem: Viper là gì, viper là gì, nghĩa của từ viper

23 Khốn thay cho tất cả những kẻ gây cảnh khốn khổ cho dân của ta, và đánh đuổi, sát hại, và làm chứng chống lại họ, lời Chúa Muôn Quân phán; athế hệ của loài rắn độc sẽ không tránh khỏi sự đoán phạt của ngục giới.
After further trials of two turbine-powered destroyers, HMS gocnhintangphat.comper and HMS Cobra, coupled with the positive experiences of several small passenger liners with turbines, Dreadnought was ordered with turbines.
Sau các thử nghiệm khác trên hai tàu khu trục vận hành bằng động cơ turbine hơi nước HMS gocnhintangphat.comper và HMS Cobra, cộng với sự phản hồi tích cực khi trải nghiệm với nhiều tàu chở hành khách nhỏ trang bị turbine, Dreadnought được đặt hàng với động cơ turbine.
Jesus said to the self-righteous, yet unholy, Pharisees: “Offspring of gocnhintangphat.compers, how can you speak good things, when you are wicked?
Giê-su nói với người Pha-ri-si tự xưng là công bình nhưng không thánh thiện: “Hỡi dòng-dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt?
On October 31, 1993, Phoenix collapsed and died of combined drug intoxication following a drug overdose on the sidewalk outside the West Hollywood nightclub The gocnhintangphat.comper Room at the age of 23.
Vào ngày 31 tháng 8 năm 1993, Phoenix đột quỵ và chết vì nhồi máu cơ tim do sốc thuốc trên vỉa hè ngoài câu lạc bộ The gocnhintangphat.comper Room ở phía Tây Hollywood, California, tuổi 23.
Rattlesnakes and other types of gocnhintangphat.compers manufacture special proteins that bind and inactivate venom components in the blood.
Rắn đuôi chuông và các loài rắn độc khác tự sản xuất protein đặc biệt kết nối và làm vô hiệu hoá chất độc trong máu.
It is noteworthy that, in addressing the religious leaders of his day, Jesus Christ said: “Serpents, offspring of gocnhintangphat.compers, how are you to flee from the judgment of Gehenna?”
17 Điều đáng lưu ý là khi Chúa Giê-su Christ nói với những nhà lãnh tôn giáo vào thời ngài, ngài phán: “Hỡi loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi được?”
Serpents, offspring of gocnhintangphat.compers they are, doomed to Gehenna, for they will kill not only Jesus but also those whom he sends forth.
Họ chính là những loài rắn, dòng dõi rắn lục, đáng bị vào địa ngục , vì họ sẽ giết không chỉ một mình Giê-su mà còn cả những người ngài sai đi nữa.
(1 Samuel 17:34-37; 2 Kings 2:24; Proverbs 17:12) And we hardly need to mention the gocnhintangphat.compers and other poisonous snakes, or the scorpions.

Xem thêm: ” Sta Là Gì ? Sta Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Họ cũng không thể coi thường những con gấu, là những con có thể cắn xé đàn ông, đàn bà hay trẻ con (I Sa-mu-ên 17:34-37; II Các Vua 2:24; Châm-ngôn 17:12).
In humans, a bite from a Gaboon gocnhintangphat.comper causes rapid and conspicuous swelling, intense pain, severe shock and local blistering.
Ở con người, một vết cắn gây ra những triệu chứng nhanh và dễ thấy sưng phồng, đau dữ dội, sốc nặng và bỏng giộp vây quanh.
The type species for this genus is B. arietans, which is also the most widely distributed gocnhintangphat.comper in Africa.
Loài điển hình của chi này là B. arietans, cũng là loài có phạm gocnhintangphat.com phân bố rộng rãi nhất ở châu Phi.
Because some snakes (pit-gocnhintangphat.compers and pythonids) can sense heat and movement in a way humans cannot, Nagini is able to detect Harry and Hermione even when they are under the Ingocnhintangphat.comsibility Cloak.
Vì rắn có thể cảm nhận nhiệt độ và chuyển động khác với cách của con người nên Nagini có thể dò thấy Harry và Hermione thậm chí khi họ dưới chiếc Áo khoác Tàng hình.
The ribs of the snake do not move in this mode of locomotion and this method is most often used by large pythons, boas, and gocnhintangphat.compers when stalking prey across open ground as the snake”s movements are subtle and harder to detect by their prey in this manner.
Các xương sườn của rắn không di động trong phương thức vận động này và đây cũng là phương pháp được các loài trăn lớn trong các họ Pythonidae, Boidae và các loài rắn lục của họ gocnhintangphat.comperidae sử dụng thường xuyên nhất khi chúng lén đuổi theo con mồi ngang qua nền trống trải do chuyển động của rắn theo kiểu này là tinh tế và khó bị con mồi phát hiện.
But the incredibly deadly gocnhintangphat.comper is one of the friendliest and least dangerous animals in the entire animal kingdom.

Xem thêm: Upper Intermediate Là Gì ? Intermediate Sử Dụng Trong Trường Hợp Nào

Nhưng loài rắn gocnhintangphat.compe chết người là một trong những loài thân thiện nhất và ít nguy hiểm nhất trong vương quốc động vật.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *