Nghĩa của từ vigorously là gì trong tiếng việt? nghĩa của từ vigorous

      243

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ vigorously là gì trong tiếng việt? nghĩa của từ vigorous

In the absence of a vigorous middle class the intelligentsia lacked any effective levers through which to lớn bring about change.
Cyprian accepted neither the argument that confessorship eliminates the need for ordination, nor the requirement of vigorous, physical punishment.
In these circumstances, extremely vigorous growth of the seedlings & precothành phố would be advantageous.
In the current climate the vigorous reiteration of the former approach makes for a welcome corrective sầu, but one not without its problems.
Firstly, he certainly thwarted some papal provisions by taking vigorous action against any bishop involved in the process.
Throughout this period, men were more likely to lớn be depicted as vigorous, employed & involved in same-gender friendships và adventure (whether as hero or villain).
One of them was vigorous propaganda and the intensive sầu use of the rhetoric of urban modernity in defence of the scheme.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của các nhà cấp phép.
*

If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets và chocolate.

Về Việc này

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Và Cách Tạo Wbs Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Wbs

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*