I. Tình hình thế giới.- Hơn một nǎm nay bọn đế quốc gây chiến tranh khắp cả thế giới mục đích để giành lại lợi quyền thuộc địa cho nhau.

Đang xem: Vai trò của mặt trận việt minh là gì, bài học Đại Đoàn kết từ mặt trận việt minh

Chiến tranh chưa đầy chín tháng thì Pháp đã mất nước.

Từ đấy ngòi lửa chiến tranh lan tràn khắp thế giới, nước Việt Nam ta cũng bị lôi cuốn vào vòng binh lửa. Cuộc tàn sát càng kéo dài lan rộng thì nhân loại càng chết chóc lầm than và khổ sở, đồng thời lực lượng đế quốc cũng bị tiêu hao. Vì vậy mà phong trào các nước trên thế giới sôi nổi bồng bột, cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của Trung Hoa gần đến ngày thắng lợi. Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô ngày một vững vàng.

II- Tình hình trong xứ Đông Dương ta.- Hơn 80 nǎm nay bị bọn đế quốc bóc lột, bao nhiêu của cải của dân ta đều bị chúng vơ vét sạch, chúng cướp ruộng dất làm đồn điền, chiếm hầm mỏ đào nguyên liệu. Đặt ra sưu cao thuế nặng, thu hết máu mủ của dân ta, chúng không để cho dân ta một tí tự do dân chủ nào, dùng đủ mọi thủ đoạn tiêu diệt tinh thần dân tộc của dân ta. – Từ khi có chiến tranh chúng đè nén càng nặng, áp bức càng nhiều, phần thì bắt dân ta đi lính để chết thay cho chúng, phần thì tǎng thuế cũ đặt thuế mới, phát hành quốc trái lạc quyên. Chúng lại in ra hơn mười triệu bạc giấy không vàng bảo đảm làm cho giá sinh hoạt của dân ta bị đắt đỏ, chúng cấm sách báo làm cho dân ta như điếc như mù, lập Camp yên tríl)và cầm tù những người vì dân vì nước. Sau khi Pháp mất nước cho Đức, Nhật thừa cơ chiếm lấy Bắc Kỳ. Nhật đến nước ta chưa bao lâu mà phần đông dân ta đều biết chúng cũng là một kẻ cướp của giết người. – Pháp lại đem bảy vạn cây số vuông đất Đông Dương nhượng cho Xiêm La coi dân ta như một món hàng hoá. Thế là dân ta bị làm trâu ngựa cho giặc Pháp, tôi mọi cho Nhật, nô lệ cho Xiêm. Đứng trước tình thế ấy dân ta không thể ngồi yên mà chịu. Tinh thần cứu quốc của dân ta không bao giờ tiêu diệt. Từ khi Pháp lấy nước ta đã có biết bao vị anh hùng cứu quốc đứng ra chống với quân thù: gương nghĩa liệt Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến mà đồng bào ta ai ai cũng biết. Noi theo gương ấy, vừa rồi đây đồng bào ta ở Đô Lương, Bắc Sơn, Nam Kỳ đã phất cao cờ giải phóng chống lại quân thù. Hiện nay đồng bào ta từ Nam suốt Bắc đương dự bị một cuộc khởi nghĩa giành lại sự độc lập cho nước nhà. – Nhiệm vụ V.N.Đ.L.Đ.M2)là làm cho cuộc cách mạng dân tộc giải phóng được thắng lợi. Vì vậy mà phải tuyên bố rõ chánh sách của mình.

III- Chủ trương của V.N.Đ.L.Đ.M.- Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở. V.N.Đ.L.Đ.M lại còn hết sức giúp đỡ Ai Lao Đ.L.Đ.M và Cao Miên Đ.L.Đ.M để cùng thành lập Đ.D.Đ.L.Đ.M hay là mặt trận thống nhất dân tộc phản đế toàn Đông Dương để đánh được kẻ thù chung giành quyền độc lập cho nước nhà. – Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật, sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng nǎm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do quốc dân đại hội cử ra sẽ thi hành những nhiệm vụ như sau này:

Chính trị:

1. Phổ thông đầu phiếu vô luận nam nữ hễ ai từ 18 tuổi trở lên được quyền bầu cử, ứng cử.

2. Ban hành các quyền tự do dân chủ như: tự do xuất bản, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại trong xứ và xuất dương.

3. Tổ chức Việt Nam nhân dân cách mạng quân và võ trang dân chúng để thẳng tay trừng trị bọn Việt gian phản quốc, giữ vững chính quyền cách mạng.

4. Tịch thu tài sản của đế quốc Pháp, Nhật và bọn Việt gian phản quốc.

5. Toàn xá chính trị phạm và thường phạm.

6. Nam nữ bình quyền.

7. Tuyên bố các dân tộc được quyền tự quyết.

8. Liên lạc mật thiết với các dân tộc thiểu số và nhất là Tàu, ấn Độ, Cao Ly.

Kinh tế:

1. Bỏ thuế thân và các thuế do Pháp, Nhật đặt ra, lập một thứ thuế rất nhẹ và công bằng.

2. Quốc hữu hoá ngân hàng của đế quốc Pháp, Nhật, lập nên quốc gia ngân hàng thống nhất.

3. Mở mang kỹ nghệ, giúp đỡ thủ công nghiệp làm cho nền kinh tế quốc gia được phát triển.

4. Dẫn thuỷ nhập điền, bồi đắp đê điều làm cho nền nông nghiệp được phồn thịnh.

5. Cho dân chúng tự do khai khẩn đất hoang có chính phủ giúp đỡ.

6. Quan thuế độc lập.

7. Mở các đường giao thông như đường sá, cầu cống, v.v..

Vǎn hoá:

1. Huỷ bỏ giáo dục nô lệ, lập nền quốc dân giáo dục, cưỡng bức giáo dục đến bực sơ đẳng, cho các dân tộc được quyền dùng tiếng mẹ đẻ mình, phổ thông trong việc giáo dục mình.

2. Lập các trường chuyên môn quân sự, chính trị, kỹ thuật dể đào tạo các lớp nhân tài.

3. Giúp đỡ và khuyến khích các hạng trí thức để họ được phát triển tài nǎng của họ.

Xã hội:

1. Thi hành ngày làm tám giờ.

Xem thêm: Be Subject To Là Gì ? Nghĩa Của Từ Subject To Trong Tiếng Việt

2. Giúp đỡ cho gia đình đông con.

3. Lập ấu trĩ viện để chǎm nom trẻ con.

4. Lập nhà diễn kịch, chớp bóng, câu lạc bộ để nâng cao trình độ tri thức của nhân dân.

5. Lập nhà thương, nhà đẻ cho nhân dân.

Ngoại giao:

1. Huỷ bỏ tất cả các hiệp ước mà Pháp đã ký bất kỳ với nước nào.

2. Tuyên bố các dân tộc bình đẳng và hết sức giữ hoà bình.

3. Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam.

4. Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế giới.

Đối với các lớp nhân dân:

1. Công nhân: Ngày làm tám giờ, định lương tối thiểu, công việc như nhau thì tiền lương ngang nhau. Cứu tế thất nghiệp xã hội, bảo hiểm, cấm đánh dập, chửi mắng thợ, thủ tiêu giấy giao kèo giữa chủ và thợ, công nhân già có lương hưu trí.

2. Nông dân ai cũng có ruộng đất để cày cấy, giảm địa tô, cứu tế nông dân trong những nǎm mất mùa.

3. Binh nhân: Hậu đãi những người có công giữ gìn Tổ quốc phụ cấp cho gia đình họ được đầy đủ.

4. Học sinh: Bỏ học phí, bỏ giấy khai sinh, hạn tuổi, giúp đỡ học sinh nghèo.

5. Phụ nữ: Đàn bà được bình đẳng với đàn ông về mọi phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, vǎn hoá.

6. Thương nhân: Bỏ ba tǎng môn bài và các thứ thuế khác do Pháp đặt ra.

7. Viên chức: Hậu đãi cho xứng đáng với công học tập.

8. Những người già và tàn tật được chính phủ chǎm nom cấp dưỡng.

9. Nhi đồng được chính phủ chǎm nom về trí dục và thể dục.

10. Đối với Hoa kiều được chính phủ bảo đảm tài sản và coi như tối huệ quốc.

Hỡi đồng bào? Bản chương trình này trên đây có hai tánh chất: l. Là chân chính. 2. Là thành thực, dân chủ. – ấn định bản chương trình trên đây mục đích của V.N.Đ.L.Đ.M muốn đem lại cho đồng bào được tự do và hạnh phúc, muốn giải phóng cho các từng lớp dân tộc bị áp bức trên dải đất Đông Dương này. Trong khi bọn Việt gian thân Nhật đưa ra những chương trình mập mờ và âm mưu đội lốt cách mạng phỉnh lừa đồng bào, giam hãm đồng bào trong vòng nô lệ thì bản chương trình trên đây là một ngôi sao soi sáng đưa đồng bào tiến đến chỗ vinh quang.

Hỡi đồng bào! Hãy noi gương anh dũng của dân tộc Trung Hoa phất cao cờ giải phóng. Hỡi ai là người thương nước thương nòi, hãy mau mau gia nhập vào các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hỡi các đảng phái chân chính cách mạng, Việt Minh sẽ mở cửa đón chào các bạn. Hỡi tất thảy các từng lớp đồng bào, hãy mau mau đoàn kết thống nhất chung quanh bản chương trình trên đây để đánh Pháp đuổi Nhật giành lại quyền độc lập cho nước Việt Nam.

Cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, một nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chân chính dân chủ sẽ xuất hiện.

Xem thêm: Giải Đáp: “ Áo Phông Là Gì ? Bạn Đã Hiểu Rõ Về Áo Phông Chưa?

Cách mạng dân tộc giải phóng thành công, chúng ta sẽ thi hành bản chương trình vĩ đại trên đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *