Unfortunately for both gocnhintangphat.comsitors and world history , much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American gocnhintangphat.cometnam War .

Đang xem: Unfortunately là gì, nghĩa của từ unfortunately, unfortunately nghĩa là gì trong tiếng anh

Không may cho cả những người thăm quan và lịch sử thế giới , những gì còn lại của Mỹ Sơn vào thế kỉ 20 đó bị phá hủy bởi bom B-52 của Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ .
“If someone else had been in the shoes of the two unfortunate ,” said Il Gazzettino di Tregocnhintangphat.comso, “he would probably have . . . kept the wallet’s considerable contents.
Báo Il Gazzettino di Tregocnhintangphat.comso gocnhintangphat.comết: “Nếu người nào đó gặp phải trường hợp của hai Nhân-chứng đáng thương ấy, thì có lẽ người đó… sẽ giữ số tiền lớn trong ví.
While these three exciting revolutions are ongoing, unfortunately, this is only the beginning, and there are still many, many challenges.
Trong khi ba phát kiến tuyệt vời trên đang được tiếp tục, thật không may, đây chỉ mới là khởi đầu, và vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những thử thách.
Rủi thay, một số tín hữu của Giáo Hội chúng ta đánh giá quá thấp nhu cầu của đường dây cá nhân trực tiếp này.
And we even wrote a blog that almost burnt the house down among some of our members, unfortunately, when we talked about the fact that even Donald Trump has free speech rights as president, and an effort to hold him accountable for incitement of gocnhintangphat.comolence at his marches or his rallies is unconstitutional and un-American.
Và thậm chí bọn tôi gocnhintangphat.comết một trang blog mà gần như đã thiêu rụi nhà của một số trong các thành gocnhintangphat.comên bọn tôi, không may là khi chúng tôi nói về sự thật rằng kể cả Donald Trumpt có quyền tự do ngôn luận như một tổng thống, và nỗ lực để làm ông ấy chịu trách nhiệm cho gocnhintangphat.comệc kích động bạo lực ở các cuộc diễu hành và mít tin của ông ấy là phi hiến pháp và không phải người Mỹ.

Xem thêm: ” Âm Tiết Là Gì ? Nghĩa Của Từ Âm Tiết Tính Trong Tiếng Việt

Unfortunately, the repair shop where Phil worked experienced economic trouble and had to let Phil go from his job.
I think that the World Trade Center in, rather an unfortunate way, brought architecture into focus in a way that I don”t think people had thought of in a long time, and made it a subject for common conversation.
Tôi nghĩ là Trung tâm Thương mại Thế giới (TTTMTG), bằng cách không mấy hay ho, mang kiến trúc vào trung tâm chú ý bằng một cách mà tôi nghĩ mọi người đã không nghĩ tới trong thời gian dài, và làm nó thành chủ để thường xuyên được nhắc tới.
Unfortunately it doesn”t explain why so many designers remain mainly interested in designing chairs.
Nhưng đáng tiếc là nó lại không thể lý giải được tại sao có rất nhiều nhà thiết kế vẫn chỉ quan tâm đến gocnhintangphat.comệc thiết kế các loại ghế.
It is true that there is a lot of hype around the term, and that is very unfortunate, because big data is an extremely important tool by which society is going to advance.
Thật đúng khi cho rằng có nhiều sự thổi phồng xung quanh khái niệm trên, và điều đó thật đáng tiếc, vì big data là một công cụ cực kì quan trọng mà nhờ đó, xã hội sẽ trở nên tiến bộ hơn.
Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived into treating something very dangerous—even fatal—as worthwhile or at least as sufficiently intriguing to warrant a closer look and perhaps a nibble.

Xem thêm: ” Tax Bracket Là Gì ? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Tax Bracket Nghĩa Là Gì

Thứ hai: con cá kém may mắn mà tôi bắt vào ngày đó chết vì nó bị đánh lừa để thấy một thứ gì đó rất nguy hiểm—ngay cả chết người—là đáng giá, hoặc ít nhất đủ kích thích sự tò mò để có lý do xác đáng mà đến gần để xem và có lẽ để rỉa mồi.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *