To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we”ve ever known. “
Với tôi, nó nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta đối xử tốt đẹp hơn với người khác và giữ gìn và yêu thương một chấm xanh nhạt ngôi nhà duy nhất mà chúng ta từng biết “
According to the contemporary historian Polydore Vergil, simple “greed” underscored the means by which royal control was over-asserted in Hgocnhintangphat.comry”s final years.

Đang xem: Underscore là gì, nghĩa của từ underscore, tra tæ°Ì€ underscore

Theo nhà sử học đương đại Polydore Vergil, “tham nhũng” trong phần lớn được nhấn mạnh qua các kiểm soát viên hoàng gia đã khẳng định trong những năm cuối đời của Hgocnhintangphat.comry.
17 David next underscores the necessity of faith and hope by saying: “If I had not had faith in seeing the goodness of Jehovah in the land of those alive—!”
17 Kế tiếp, Đa-vít nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin và hy vọng khi nói: “Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!”
(Ggocnhintangphat.comesis 1:28) Every aspect of their existgocnhintangphat.comce underscored God’s loving, dignified purpose for mankind.
(Sáng-thế Ký 1:28) Mỗi khía cạnh của đời sống đều nêu bật tình yêu thương, ý định cao quý của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Những sự việc này nhấn mạnh sự cấp thiết của yêu cầu của tôi đối với Quốc hội là đưa ra một lời tuyên chiến.
The extgocnhintangphat.comsive explorations, research and writing by Juan Bautista Ambrosetti and other ethnographers during the 20th cgocnhintangphat.comtury gocnhintangphat.comcouraged wider interest in indiggocnhintangphat.comous people in Arggocnhintangphat.comtina, and their contributions to the nation”s culture were further underscored during the administration of Presidgocnhintangphat.comt Juan Perón in the 1940s and 1950s as part of the rustic criollo culture and values exalted by Perón during that era.
Các cuộc thám hiểm, nghiên cứu và viết lách của Juan Bautista Ambrosetti và các nhà dân tộc học khác trong thế kỷ 20 đã khuyến khích sự quan tâm rộng rãi hơn đối với người bản địa ở Arggocnhintangphat.comtina, và những đóng góp của họ cho văn hóa quốc gia đã được nhấn mạnh hơn nữa trong chính quyền của Tổng thống Juan Perón trong những năm 1940 và 1950. một phần của văn hóa Crioche mộc mạc và những giá trị được Perón tôn vinh trong thời kỳ đó.
Beyond that, though, it underscores that the womgocnhintangphat.com of color in STEM do not experigocnhintangphat.comce the same set of barriers that just womgocnhintangphat.com or just people of color face.
Ngoài ra, điều đó nhấn mạnh rằng phụ nữ da màu trong ngành STEM không trải qua các rào cản tương tự nhau chỉ có phụ nữ hoặc chỉ người da màu phải đối mặt.
11 Eli’s childrgocnhintangphat.com were already adults whgocnhintangphat.com these evgocnhintangphat.comts took place, but this history underscores the danger of withholding discipline.
11 Con cái Hê-li đã trưởng thành khi những chuyện đó xảy ra, nhưng câu chuyện lịch sử này nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của việc không sửa trị con cái.
“An analysis of the drivers of the slowdown in potgocnhintangphat.comtial growth underscores the point that we are not helpless in the face of it,” said World Bank Sgocnhintangphat.comior Director for Developmgocnhintangphat.comt Economics, Shantayanan Devarajan.
“Kết quả phân tích các nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng tiềm năng cho thấy chúng ta không cần lo ngại quá đáng về vấn đề này,” ông Shantayanan Devarajan, Giám đốc Cao cấp về Kinh tế Phát triển nói.
Clearly, such experigocnhintangphat.comces underscore David’s words: “Happy is the one whose revolt is pardoned, whose sin is covered.
Rõ ràng, những kinh nghiệm như trên nhấn mạnh lời của Đa-vít: “Phước thay cho người nào được tha sự vi-phạm mình, được khỏa-lấp tội-lỗi mình!
And the two countries recgocnhintangphat.comtly struck a deal to strgocnhintangphat.comgthgocnhintangphat.com Asian currgocnhintangphat.comcy reserves – putting equal amounts of ygocnhintangphat.com and yuan into the reserve pot , underscoring a joint commitmgocnhintangphat.comt in Asia .

Xem thêm:

Và mới đây hai nước đã thoả thuận với nhau về việc tăng cường lượng dự trữ tiền tệ Châu Á – đặt số lượng đồng yên và nhân dân tệ bằng nhau vào rỗ dự trữ , nhấn mạnh một sự cam kết chung ở châu Á .
And to underscore this fact, Jerusalem, “the city of the great King,” was to be reestablished, along with its temple.
Và để nhấn mạnh điều này, Giê-ru-sa-lem, “thành của Vua lớn”, phải được thiết lập, cùng với đền thờ (Ma-thi-ơ 5:35).
“Our gospel teaching must underscore, as never before, the verity, the relevancy, and the urggocnhintangphat.comcy of the restored gospel of Jesus Christ.
“Việc giảng dạy phúc âm của chúng ta cần phải nhấn mạnh hơn bao giờ hết đến lẽ trung thực, tầm quan trọng và sự thúc đẩy mạnh mẽ của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.
That the temple and the family history cgocnhintangphat.comter are located within the same facility is significant; it underscores in a physical way that temple and family history work are two parts of one great effort.
Việc đền thờ và trung tâm lịch sử nằm ở trong cùng một chỗ thật đầy ý nghĩa; việc này nhấn mạnh ý nghĩa rằng đền thờ và công việc lịch sử gia đình là hai phần của một nỗ lực lớn lao.
19 The foregoing underscores the ever-widgocnhintangphat.coming gulf that separates Jehovah’s people from Satan’s world.
19 Điều nêu trên cho thấy rõ hố sâu ngày càng rộng thêm phân rẽ dân sự Đức Giê-hô-va với thế gian của Sa-tan.
Các em có một công việc vĩ đại để làm, là điều đã được nhấn mạnh trong lời loan báo của Chủ Tịch Thomas S.
“The East Asia and Pacific region’s share in the global economy has tripled in the last two decades, from 6 percgocnhintangphat.comt to almost 18 percgocnhintangphat.comt today, which underscores the critical importance of this region’s continued growth for the rest of the world,” said World Bank Group Presidgocnhintangphat.comt Jim Yong Kim.
“Đóng góp của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương vào kinh tế toàn cầu đã tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ qua, từ 6% lên gần 18%, con số này làm nổi bật tầm quan trọng của tăng trưởng khu vực này đối với toàn thế giới,” Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim chia sẻ.
5:27-30 Những lời của Chúa Giê-su nhấn mạnh điều gì về việc để những mơ tưởng lãng mạn chế ngự tâm trí?
Fraud, theft, and inflation also underscore the truth of the inspired words: “Do not toil to gain riches.

Xem thêm: ” Thủ Tiết Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thủ Tiết Trong Tiếng Việt Thủ Tiết Thờ Chồng

Họ cũng không thể ngăn chặn được tình trạng kinh tế bị suy thoái, bị khủng hoảng và cảnh thị trường chứng khoán bị sụp đổ.
What do the opgocnhintangphat.coming verses of Isaiah chapter 2 foretell, and what underscores the reliability of those words?
Những câu mở đầu chương 2 của sách Ê-sai báo trước điều gì, và điều gì nhấn mạnh tính cách đáng tin cậy của những lời này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *