abbreviation for the United Nations: an international organization that was established in 1945 and aims to solve world problems in a peaceful way:

Đang xem: Là gì? nghĩa của từ un là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

used to add the meaning “not”, “lacking”, or “the opposite of” before adjectives, adverbs, verbs, and nouns:
used to add the meaning “not,” “lacking,” or “the opposite of” to adjectives, adverbs, verbs, and nouns:
unaided; unalterable; unaltered; unanticipated; unappreciated; unapproachable; unassigned; unassisted; unattainable; unbiased; uncommunicative; unconfined; unconvinced; uncultured; undefined; undiminished; uneconomical; unlicensed; unmodified; unmonitored; unmotivated; unobtainable; unpublished; unregulated; unrestricted; unrestrictive; unscheduled; unstressed; unstructured; unsustainable
abbreviation for United Nations (= an international organization that was established in 1945 to maintain world peace)

*

*

Xem thêm: 5 Quy Tắc Để Sử Dụng Thành Thạo Gerund V Infinitive Là Gì, Cấu Trúc Verb + V

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Traffic Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Traffic Trong Tiếng Việt Cách Tăng Traffic Cho Website

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *