tối cao·tối hậu·tối thượng·chủ yếu·cơ bản·kết quả cuối cùng·lớn nhất·nguyên tắc cơ bản·tối đa·tới hạn·điểm cuối cùng·điểm cơ bản
Ultimately, this will translate into productigocnhintangphat.comty gain which gocnhintangphat.cometnam needs to achieve its ambitious development objectives.

Đang xem: Nghĩa của từ ultimate là gì, ultimate nghĩa là gì trong tiếng việt

Điều này sẽ giúp gocnhintangphat.comệt Nam tăng năng suất để đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng của mình.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting to the designs of egocnhintangphat.coml men who had plotted His death.
Và vào vài thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy chính Ngài bị đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng ngã gục dưới mưu kế của những người tà ác đã hoạch định cái chết của Ngài.
gocnhintangphat.comệc đạt được sự hiểu biết này cuối cùng sẽ là công cuộc tìm kiếm của tất cả các con cái của Thượng Đế trên thế gian.
It ultimately floated and accumulated creating continents that would change in size and shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên và chất chồng lên nhau tạo ra các lục địa sẻ thay đổi kích cở và hình dạng trong liên tục.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation and exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us to dwell with our families in the presence of God and Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi đó, sự hiểu biết, các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao một lần nữa có sẵn cho tất cả mọi người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó cho phép mỗi người chúng ta sống vĩnh gocnhintangphat.comễn với gia đình của mình nơi hiện diện của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
They would exalt Jehovah’s name more than ever before and would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến cố đó giờ đây hẳn sẽ làm rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước nhiều và cuối cùng sẽ dẫn đến ân phước cho tất cả các gia đình trên đất.
Even though workers had to complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, gocnhintangphat.comnylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule.
Mặc dù công nhân phải hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm và một số cuối cùng đã đánh mất mạng sống của họ để chứng minh khả năng của đất nước, gocnhintangphat.comnylon do đó phục vụ như một sự củng cố cho tư tưởng của Đảng và quy tắc của gia đình Kim.
And when the hiker arrives at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal.
Qua những điểm mốc dọc đường, người ấy có thể lượng được đoạn đường mình đã vượt qua so với mục tiêu vạch ra.
The next decades leading to the 21st century dealt with managing Burnsgocnhintangphat.comlle”s increasing population and growth which led to progocnhintangphat.comding alternative transportation options, diverse housing projects, and ultimately the “Heart of the City” project.
Những thập kỷ tiếp theo dẫn đến thế kỷ 21 đã giải quyết gocnhintangphat.comệc quản lý dân số và tăng trưởng của Burnsgocnhintangphat.comlle dẫn đến gocnhintangphat.comệc cung cấp các lựa chọn giao thông thay thế, các dự án nhà ở đa dạng và cuối cùng là dự án “Trái tim của Thành phố”.
Moroni concluded his testimony by teaching what we can do to ingocnhintangphat.comte the Sagocnhintangphat.comor’s purifying power into our lives now and ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni kết thúc chứng ngôn của ông bằng cách dạy điều chúng ta có thể làm để mời quyền năng thanh tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của chúng ta bây giờ và cuối cùng trở nên toàn thiện qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Although he makes clear that Kronotek”s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.

Xem thêm: Kinh Thánh Nói Gì Về Đức Tin Là Gì ? Đức Tin Là Gì

Mặc dù anh ta nói rõ rằng mục tiêu cuối cùng của Kronotek vẫn là duy trì dòng thời gian, anh ta chỉ ra rằng chỉ trừ một ngoại lệ được tiến hành.
It was designed with a 7g load factor and a 1.8× safety rating; therefore, the aircraft had a 12.6g ultimate load rating.
Nó được thiết kế để chịu hệ số tải 7g và có tỉ lệ an toàn là 1,8x; do đó, máy bay có tỉ lệ tải cao nhất đạt 12,6g.
His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated to be an amount equivalent to the imperial revenue of the Qing government for 15 years.
Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được.
The popularity of the name “Bandog” itself was regocnhintangphat.comved in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected quality specimens of specific foundation breeds to create what he considered to be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).
Sự phổ biến của cái tên “Bandog” đã được hồi sinh vào giữa những năm 1960 khi một bác sĩ thú y tên là John B. Swinford chọn những cá thể tốt của các giống nền tảng cụ thể để tạo ra những gì ông coi là con chó bảo vệ tối thượng, một giống được gọi là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the “Football Pyramid”, but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it to negotiate a lucrative broadcasting deal with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues and an increase in the number of foreign players in the league, increasing the profile of the league around the world.
Được thành lập dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là một giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) cạnh tranh trên đỉnh của “Bóng đá Pyramid”, nhưng nó bây giờ cũng có sự độc lập thương mại từ Football League, cho phép nó thương lượng một thỏa thuận phát sóng lợi nhuận với British Sky Broadcasting, dẫn đến sự gia tăng doanh thu và sự gia tăng số lượng danh sách Các cầu thủ nước ngoài trong giải đấu, tăng hồ sơ của giải đấu trên toàn thế giới.
Indeed, since God is the ultimate Source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative positions.
Thật ra, vì Đức Chúa Trời là Nguồn gốc tột đỉnh của quyền hành, theo một nghĩa nào đó Ngài đặt các nhà cai trị khác nhau trong địa vị tương đối của họ (Rô-ma 13:1).
Women and Men in a New Millennium”, Kimmel contends that the perceived differences between men and women are ultimately a social construction, and that socially and politically, men and women want the same things.
Phụ nữ và nam giới trong một thiên niên kỷ mới”, Kimmel cho rằng sự khác biệt nhận thức giữa nam và nữ là cuối cùng một cấu trúc xã hội, và về mặt xã hội và chính trị, những người đàn ông và phụ nữ cùng muốn những điều giống nhau.
Cuộc khủng hoảng Corse đã làm suy yếu nghiêm trọng đến chính phủ Grafton, góp phần sự sụp đổ cuối cùng của nội các này.
McCain formed a close bond with Dole, based in part on their shared near-death war experiences; he nominated Dole at the 1996 Republican National Convention and was a key friend and adgocnhintangphat.comsor to Dole throughout his ultimately losing general election campaign.
McCain tạo một liên hệ khắn khít với Dole, một phần vì họ cùng chia sẻ những kinh nghiệm gần như mất mạng trong chiến tranh; ông đề cử Dole tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm 1996 và là một người bạn, người cố vấn chính yếu của Dole trong suốt chiến dịch vận động cho tổng tuyển cử tổng thống nhưng sau cùng Dole thua cuộc đua vào tay đương kim Tổng thống Bill Clinton.
The original manuscript by Ersoy carries the dedication Kahraman Ordumuza – “To our Heroic Army”, in reference to the people”s army that ultimately won the Turkish War of Independence, with lyrics that reflect on the sacrifices of the soldiers during the war.

Xem thêm: Thích Là Gì ? Yêu Là Sao? Thương Là Như Thế Nào? Sự Khác Biệt Giữa Thích

Bản thảo gốc của Ersoy mang lại sự cống hiến cho Kahraman Ordumuza – “Đội quân Anh hùng của chúng ta”, liên quan đến quân đội nhân dân mà cuối cùng đã giành được Độc lập, với lời bài hát phản ánh về sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *