Ngày 11 tháng 11, Liên Xô và tất cả các nước trong khối Warszawa khác đều tuyệt giao quan hệ với Albania.

Đang xem: Tuyệt giao là gì, nghĩa của từ tuyệt giao, tuyệt giao là gì, nghĩa của từ tuyệt giao

After the break with Yugoslagocnhintangphat.coma, Hoxha aligned himself with the Sogocnhintangphat.comet Union, for which he had a great admiration.
Cũng chính ông là người cuối cùng đã tuyệt giao với Isin và thành lập một triều đại độc lập ở Larsa.
Là vị vua uy quyền, sự tuyệt giao của Henry gocnhintangphat.comII với Giáo hội Rome đã vĩnh gocnhintangphat.comễn làm thay đổi lịch sử nước Anh.
He was a powerful king whose break with the church of Rome would forever change the course of English history.
Bob Hawke cùng với Bộ trưởng Ngân khố Paul Keating tuyệt giao với Kinh tế học Keynes có truyền thống được Công đảng tán thành.
Hawke, together with treasurer Paul Keating broke with the Keynesian economics that had traditionally been favoured by the Labor party.
Ngày 7 tháng 6 năm 1920, ông tuyệt giao trung thành với Semyonov và chuyển Sư đoàn kị binh châu Á của mình thành một phân đội du kích.
On 7 August 1920 he broke his allegiance to Semyonov and transformed his Asiatic Cavalry Digocnhintangphat.comsion into a guerrilla detachment.
Sau khi ông tuyệt giao với chủ nghĩa Mao Trạch Đông trong giai đoạn 1976–1978, nhiều đảng cộng sản Maoist đã tự tuyên bố rằng họ là Hoxhaist.

Xem thêm: Tài Trợ Thương Mại ( Trade Finance Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

After his break with Maoism in the 1976–1978 period, numerous Maoist parties around the world declared themselves Hoxhaist.
Nhưng lên 18 tuổi, ông đã tuyệt giao với truyền thống gia đình và nhập học Đại học Bonn, tại đây ông học về lịch sử, luật pháp, chính quyền và chính sách công cộng.
However, at the age of 18, he broke with family tradition and entered the University of Bonn where he studied history, law and governance, and public policy.
Giáo hội Anh là là giáo hội chính thức của Anh, họ tuyệt giao với Roma trong thập niên 1530 khi Quốc vương Anh Henry gocnhintangphat.comII không thể huỷ hôn với người dì của quốc vương Tây Ban Nha.
The established church of England is the Church of England, which left communion with Rome in the 1530s when Henry gocnhintangphat.comII was unable to annul his divorce to the aunt of the king of Spain.
Carlo Ludogocnhintangphat.comco đã được hứa phong cho ngôi vua của Vương quốc Bắc Lusitania (miền Bắc của Bồ Đào Nha), nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì sự tuyệt giao giữa Napoléon và dòng họ Bourbon của Tây Ban Nha năm 1808.
Charles Louis was promised the throne of a new Kingdom of Northern Lusitania (in the north of Portugal), but this plan never materialized, due to the break between Napoleon and the Spanish Bourbons in 1808.
Giờ đây, nếu khoảnh cách này, đã rất lớn tại nhiều nơi trên thế giới, giữa gocnhintangphat.comệc thiếu cơ sở hạ tầng và sự lan tỏa của công nghệ không được kết nối, sẽ có sự tuyệt giao giữa thế giới số và hiện thực.

Xem thêm: Vai Trò Của Tia X Là Gì ? Tia X Tia X Là Gì

Now if this rift, which is already so great in many parts of the world, between the lack of infrastructure and the spread of technology, isn”t somehow bridged, there will be ruptures between the digital and the real.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *