Khác nhau chủ yếu là pipe được đo bằngkích thước danh định(NPS) dựa trên đường kính trong ID,

Ví dụ: ID ống của 1 kích thước danh định (Nominal Pipe Size) NPS 2″ ứng với các schedule bề dày khác nhau là:

* schedule 40 is 2.067″

* schedule 80 is 1.939″

Như vậy ID của ống gần bằng 2″ và kích thước danh định của ống (NPS) có sự liên hệ với ID, trong khi OD của ống là 2.375 cho cả 2 schdule.

Trong khi tube đo bằng kích thước danh định dựa vào đường kính ngoài OD, với 1 đường kính ngoài có nhiều loại tube với bề dày khác nhau.

Pipe hay thường dùng làm vận chuyển lưu chất (bên trong ống), hoặc lưu giữ bên trong ống, trong khi tube có thể có sự trao nhiệt với bên ngoài.

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *