bình thường·cỏn con·không quan trọng·không đáng kể·linh tinh·nhỏ nhặt·vô giá trị
Groups 3–10 have no trivial names and are referred to simply by their group numbers or by the name of the first member of their group (such as “the scandium group” for group 3), since they display fewer similarities and/or vertical trends.

Đang xem: Nghĩa của từ trivial là gì, nghĩa của từ trivial trong tiếng việt

Nhóm 3–10 không có tên chung của 3 nhóm và được xem là đơn giản bởi các nhóm của chúng hoặc bởi tên gọi của nhóm đầu tiên trong nhóm của chúng (như “nhóm scandi” cho nhóm 3), vì chúng thể hiện các xu hướng ít tương đồng hơn theo phương đứng.
In mathematics, the Riemann hypothesis, proposed by Bernhard Riemann (1859), is a conjecture that the non-trivial zeros of the Riemann zeta function all have real part 1/2.
Trong toán học, giả thuyết Riemann, nêu bởi Bernhard Riemann (Riemann (1859)), là một phỏng đoán về các không điểm phi tầm thường của hàm zeta Riemann tất cả đều có phần thực bằng 1/2.
A very silly, trivial thing to do, but think of the difference on a team that didn”t do that at all, that got 15 euro, put it in their pocket, maybe bought themselves a coffee, or teams that had this prosocial experience where they all bonded together to buy something and do a group activity.
là vì một nhóm dùng số tiền đó và mua một con ngựa kẹo rồi họ xúm lại và đập tan con ngựa kẹo để cho đống kẹo văng ra tứ tung rồi làm đủ trò khác một điều rất nhỏ nhặt, điên rồ nhưng hãy nghĩ đến những khác biệt đối với một nhóm không làm những thứ như vậy, họ đút túi 15 đô có lẽ họ sẽ mua cho họ một ly cà phê, hoặc là những nhóm trải nhiệm một hoạt động cộng đồng nơi mà họ có thể liên kết lại và cùng mua thứ gì đó và tham gia một hoạt động nhóm
What helps our words to be ‘a bubbling torrent of wisdom’ instead of a babbling brook of trivialities?
Điều gì giúp cho những lời của chúng ta giống như ‘thác nước tràn đầy khôn ngoan’ thay vì một dòng suối chảy róc rách, tràn trề chuyện tầm phào?
With it you can accomplish great things in a short period of time, or you can get caught up in endless loops of triviality that waste your time and degrade your potential.
Với Internet, các em có thể thực hiện những điều tuyệt vời trong một thời gian ngắn, hoặc các em có thể bị lôi cuốn vào vô số vấn đề không quan trọng mà sẽ lãng phí thời giờ và làm giảm tiềm năng của các em.
23 When Saul’s servants told David these things, David said: “Is it a trivial matter to you to form a marriage alliance with the king when I am a man poor and lightly esteemed?”
23 Khi nghe các bề tôi của Sau-lơ nói lại những lời ấy, Đa-vít đáp: “Các ông nghĩ làm con rể vua là việc tầm thường sao? Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, có chút ít danh giá”.
Tín đồ thật của Đấng Christ không xem thường việc cầu nguyện như chỉ là phương pháp làm cho mình khoan khoái.
“I do not have any motive other than the desire to defend what is right and defend my people. Thus I have decided to devote the remainder of my life to doing something, no matter how trivial, so that when I leave this life, I will have fewer regrets.”
“Tôi chẳng có động cơ nào khác ngoài động cơ thấy mình cần phải bênh vực lẽ phải, bênh vực những người dân của tôi, vì thế tôi quyết định những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi, tôi phải làm điều gì đó dù là ít ỏi để rồi khi từ giã cõi đời này sẽ giảm bớt đi những ân hận.”
After all, when Jehovah forgives us, he is certainly not trivializing our sins, and he will never allow sinful humans to trample upon his mercy.
Vì thật ra, khi Đức Giê-hô-va tha tội chúng ta, chắc chắn ngài đã không coi nhẹ các tội lỗi của chúng ta, và ngài sẽ không bao giờ cho phép loài người tội lỗi chà đạp lòng thương xót của ngài (Hê-bơ-rơ 10:29).

Xem thêm: Lệnh Wget Là Gì – Cách Sử Dụng Wget

Why would Jesus perform such a marvelous deed in answer to something as trivial as a shortage of wine at a wedding feast?
When compared to eternal verities, most of the questions and concerns of daily living are really rather trivial.
Khi được so sánh với những lẽ thật vĩnh cửu, thì hầu hết các câu hỏi và mối quan tâm về cuộc sống hằng ngày thật sự rất tầm thường.
So if we are to unlock the power of data, we don”t have to go blindly into Orwell”s vision of a totalitarian future, or Huxley”s vision of a trivial one, or some horrible cocktail of both.
Nếu ta mở ra nguồn sức mạnh số, ta sẽ không phải mù quáng nghe theo tư tưởng độc tài của Orwell hay tư tưởng tầm thường của Huxley hay một hỗn hợp dở tệ của cả hai.
Unlike “even”, some mathematical terms are purposefully constructed to exclude trivial or degenerate cases.
Không giống như “chẵn”, một số thuật ngữ toán học được xây dựng một cách có chủ đích để loại trừ các trường hợp tầm thường hay suy biến.
Có những lựa chọn nào được xem là không đáng kể, song người tín đồ Đấng Christ đã dâng mình nên có quan điểm nào về những việc đó?
The terms bicycle-shed effect, bike-shed effect, and bike-shedding were coined as a metaphor to illuminate the law of triviality; it was popularised in the Berkeley Software Distribution community by the Danish software developer Poul-Henning Kamp in 1999 and has spread from there to the whole software industry.
Định luật đã được áp dụng để phát triển phần mềm và các hoạt động khác. Thuật ngữ hiệu ứng nhà để xe đạp là một ẩn dụ để minh họa định luật tầm thường, được phổ biến trong cộng đồng Giấy phép phần mềm Berkeley bởi nhà phát triển máy tính người Đan Mạch Poul-Henning Kamp năm 1999 và đã lan truyền từ đó đến toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm.
The number twelve, a superior highly composite number, is the smallest number with four non-trivial factors (2, 3, 4, 6), and the smallest to include as factors all four numbers (1 to 4) within the subitizing range, and the smallest abundant number.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Tưng Tửng Là Gì Vietgle Tra Từ

Số mười hai, một số phức hợp cao cấp, là số nhỏ nhất có bốn yếu tố quan trọng (2, 3, 4, 6), và nhỏ nhất bao gồm các yếu tố văn tất cả bốn số (1-4) trong phạm vi cơ bản.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *