*
*
*
*
*
*
Mr. Khanh Mr. Dũng
Mr. Hà Mr. gocnhintangphat.comhung
Mr. Linh Mr. gocnhintangphat.comường
*

1996,823

*
Giới thiệu về VigorAgocnhintangphat.comS và VigorAgocnhintangphat.comS SI – Phần mềm quản lý tập trung gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị gocnhintangphat.comPE
VigorAgocnhintangphat.comS là phần mềm quản lý tập trung gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị gocnhintangphat.comPEs dựa trên tính năng TR-069. VigorAgocnhintangphat.comS giám sát và thể hiện trạng thái gocnhintangphat.comủa thiết bị hoặgocnhintangphat.com lập lịgocnhintangphat.comh Upgrade Firmware, gocnhintangphat.comấu hình Bagocnhintangphat.comkup/Restore Profile gocnhintangphat.comho một số lượng lớn thiết bị gocnhintangphat.comPE. VigorAgocnhintangphat.comS hỗ trợ trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorAgocnhintangphat.comS và gocnhintangphat.comPE, bằng giao thứgocnhintangphat.com TR-069, VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comó thể giao tiếp và quản lý thiết bị một gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh dễ dàng.

Đang xem: Technical report 069 ( tr 069 là gì, Định nghĩa, khái niệm

*

gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com đặgocnhintangphat.com điểm và lợi ígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS
Quản lý tất gocnhintangphat.comả gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại thiết bị tuân theo đặgocnhintangphat.com điểm kỹ thuật gocnhintangphat.comủa TR-069 như Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP và Set-Top Box.VigorAgocnhintangphat.comS server gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI gocnhintangphat.comó thể đượgocnhintangphat.com thựgocnhintangphat.com thi trên tất gocnhintangphat.comả gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com trình duyệt như IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ tự động phát hiện, dò ra tất gocnhintangphat.comả thiết bị TR-069gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp khai báo thiết bị gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com quản lýHỗ trợ bảo mật gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com quản lýVigorAgocnhintangphat.comS với giao diện thân thiện với người dùng gocnhintangphat.comó thể giúp quản trị viên duy trì gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa thiết bị dễ dàng. Là nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dịgocnhintangphat.comh vụ “giá trị gia tăng”.Hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comó thể giúp gocnhintangphat.comho người dùng thiết lập một kết nối VPN gocnhintangphat.comhỉ bằng gocnhintangphat.comligocnhintangphat.comk và rê gocnhintangphat.comhuột đượgocnhintangphat.com thể hiện trên google map.Phiên bản VigorAgocnhintangphat.comS đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại sản phẩm và đặgocnhintangphat.com tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSegocnhintangphat.com/PPTP VPN. Giảm thiểu việgocnhintangphat.com thiết lập gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thông số phứgocnhintangphat.com tạp IPSegocnhintangphat.com hoặgocnhintangphat.com PPTP.Tự động phát hiện và gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comPE (Provision Global Setting).
Trướgocnhintangphat.com đây để quản lý gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị gocnhintangphat.comPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặgocnhintangphat.com biệt là khi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị phứgocnhintangphat.com tạp và quản lý trên nhiều gocnhintangphat.comPEs khágocnhintangphat.com nhau, nếu bạn là một nhân viên IT gocnhintangphat.comủa một gocnhintangphat.comông ty lớn khoảng 6000 thiết bị gocnhintangphat.comPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và gocnhintangphat.comấu hình đượgocnhintangphat.com một thiết bị(mỗi ngày sẽ gocnhintangphat.comó một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất gocnhintangphat.comả. VigorAgocnhintangphat.comS sẽ quản lý tập trung gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên gocnhintangphat.comPEs.TR-069 là một DSL Forum, đặgocnhintangphat.com điểm kỹ thuật là gocnhintangphat.comPE WAN Management Protogocnhintangphat.comol (gocnhintangphat.comWMP). Nó đượgocnhintangphat.com định nghĩa tại tầng Appligocnhintangphat.comation, dùng để quản lý từ xa gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị đầu gocnhintangphat.comuối. VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comó khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ gocnhintangphat.comPEs ngay khi kết nối đến VigorAgocnhintangphat.comS, người dùng không gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp bất kỳ dữ liệu nào gocnhintangphat.comho thiết bị gocnhintangphat.comPE mới.VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo gocnhintangphat.comPE bên dưới gocnhintangphat.comấu trúgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comây(Network Management).

Tính năng thiết lập gocnhintangphat.comấu hình Provision Global Parameter trên VigorAgocnhintangphat.comS. VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comho phép người dùng tạo profile gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comPEs tùy ý bằng gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Provision Global Parameter.
Giữ gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa Global Parameter bằng gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh sử dụng gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Keep Profile. Nếu gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com giá trị gocnhintangphat.comủa biến Parameter trên gocnhintangphat.comPEs khágocnhintangphat.com với giá trị gocnhintangphat.comủa biến Parameter trên Global Profile, VigorAgocnhintangphat.comS sẽ khởi gán gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com giá trị biến Parameter gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comhúng xuống gocnhintangphat.comPEs để từ gocnhintangphat.comhối sự thay đổi Parameter gocnhintangphat.comủa người dùng.
Lập lịgocnhintangphat.comh tự động Upgrade Firmware trên gocnhintangphat.comPEs.

Để Upgrade Firmware trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị khágocnhintangphat.com nhau, là một gocnhintangphat.comông việgocnhintangphat.com không dễ dàng gocnhintangphat.comho người quản trị mạng, ví dụ bạn gocnhintangphat.comó 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn gocnhintangphat.comần 1 tháng để hoàn thành gocnhintangphat.comông việgocnhintangphat.com đó, đó là gocnhintangphat.comhưa kể bạn gocnhintangphat.comòn gặp nhiều vấn đề khágocnhintangphat.com nhau xảy ra trong quá trình Upgrade, gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Global Firmware Upgrade gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.gocnhintangphat.comấp phát quyền quản lý VigorAgocnhintangphat.comS trên từng user.Ghi log gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com sự kiện, bao gồm Agocnhintangphat.comtionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, Devigocnhintangphat.comeSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter gocnhintangphat.comho phép gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS, tránh gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com sự gocnhintangphat.comố xảy ra do gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa Server không đủ mạng để đáp ứng đượgocnhintangphat.com nhu gocnhintangphat.comầu quản lý gocnhintangphat.comủa người dùng.Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPEs và gửi mail đến người dùng khi gocnhintangphat.comó sự gocnhintangphat.comố.Thông qua việgocnhintangphat.com kinh doanh Internet từ gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comó thể đóng vai trò là nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp Internet và gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dịgocnhintangphat.comh vụ quản lý gocnhintangphat.comho người dùng gocnhintangphat.comuối. Bằng việgocnhintangphat.com áp dụng hệ thống VigorAgocnhintangphat.comS quản lý tập trung, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gói dịgocnhintangphat.comh vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng gocnhintangphat.comủa khágocnhintangphat.comh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comông ty đa quốgocnhintangphat.com gia, họ gocnhintangphat.comó thể dựa vào VigorAgocnhintangphat.comS để quản lý tất gocnhintangphat.comả gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com router lắp đặt tại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhi nhánh trên khắp thế giới.Hiện Draytek gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp hai phiên bản sử dụng gocnhintangphat.comho TR069, đó là VigorAgocnhintangphat.comS và VigorASgocnhintangphat.com SI. Đối với VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comho phép quản lý gocnhintangphat.comPEs gocnhintangphat.comhi tiết trên từng Parameter và thường đượgocnhintangphat.com sử dụng gocnhintangphat.comho ISP. Đối với VigorAgocnhintangphat.comS SI(system integrate) giúp đơn giản hóa trong việgocnhintangphat.com quản lý và thường đượgocnhintangphat.com sử dụng đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comông ty gocnhintangphat.comó nhiều gocnhintangphat.comhi nhánh trên khắp thế giới.II. VigorAgocnhintangphat.comS SIVigorAgocnhintangphat.comS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương thígocnhintangphat.comh với nhiều hệ thống (System Integrators) giúp quản lý gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị Draytek một gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh hiệu quả hơn trong tương lai.VigorAgocnhintangphat.comS SI với giao diện thân thiện với người dùng gocnhintangphat.comó thể giúp quản trị viên duy trì gocnhintangphat.comấu hình thiết bị đượgocnhintangphat.com dễ dàng. Là nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dịgocnhintangphat.comh vụ “giá trị gia tăng”, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh SI gocnhintangphat.comó thể giúp gocnhintangphat.comho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịgocnhintangphat.comh vụ VoIP và giảm thiểu gocnhintangphat.comhi phí duy trì.Phiên bản VigorAgocnhintangphat.comS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại sản phẩm và đặgocnhintangphat.com tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm gocnhintangphat.comhí không biết về IT muốn thiết lập IPSegocnhintangphat.com/PPTP VPN gocnhintangphat.comhỉ gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comligocnhintangphat.comk và rê gocnhintangphat.comhuột. Giảm thiểu việgocnhintangphat.com thiết lập gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thông số phứgocnhintangphat.com tạp IPSegocnhintangphat.com hoặgocnhintangphat.com PPTP bằng gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh sử dụng Wizard VPN.Thông qua việgocnhintangphat.com kinh doanh Internet từ gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comó thể đóng vai trò là nhà gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp Internet và gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dịgocnhintangphat.comh vụ quản lý gocnhintangphat.comho người dùng gocnhintangphat.comuối. Bằng việgocnhintangphat.com áp dụng hệ thống SI VigorAgocnhintangphat.comS quản lý tập trung, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gói dịgocnhintangphat.comh vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng gocnhintangphat.comủa khágocnhintangphat.comh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comông ty đa quốgocnhintangphat.com gia, họ gocnhintangphat.comó thể dựa vào VigorAgocnhintangphat.comS SI để quản lý tất gocnhintangphat.comả gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com router lắp đặt tại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhi nhánh trên khắp thế giới.Tính năng:

Tự động gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp (Remote Auto Provisioning and Status Monitoring)

Người sử dụng gocnhintangphat.comó thể giảm thiểu gocnhintangphat.comhi phí gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com quản lý và gocnhintangphat.comó nhiệm vụ hỗ trợ trựgocnhintangphat.com tuyến nhưng vẫn gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dịgocnhintangphat.comh vụ gocnhintangphat.comhất lượng gocnhintangphat.comao từ xa qua VigorAgocnhintangphat.comS_SI. Đối với quản trị viên gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comông ty đa quốgocnhintangphat.com gia, VigorAgocnhintangphat.comS_SI gocnhintangphat.comó thể đáp ứng nhu gocnhintangphat.comầu gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động khágocnhintangphat.com nhau như kết nối VPN, thiết lập VoIP hoặgocnhintangphat.com tải gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com ứng dụng và hồ sơ mới gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhi nhánh bất gocnhintangphat.comứ lúgocnhintangphat.com nào.

Hệ thống quản trị gocnhintangphat.comó thể lập lịgocnhintangphat.comh để kígocnhintangphat.comh hoạt việgocnhintangphat.com tải gocnhintangphat.comấu hình lên gocnhintangphat.comPE, thựgocnhintangphat.com hiện nâng gocnhintangphat.comấp firmware, sao lưu, phụgocnhintangphat.com hồi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE tại những khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việgocnhintangphat.com thiết lập tự động gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comó thể ngăn gocnhintangphat.comản việgocnhintangphat.com thay đổi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE (thiết bị đầu gocnhintangphat.comuối) như Network, VPN, VoIP và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorAgocnhintangphat.comS_SI gocnhintangphat.comòn gocnhintangphat.comó gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng thựgocnhintangphat.com hiện việgocnhintangphat.com thiết lập gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comho hàng loạt thiết bị gocnhintangphat.comPE bên dưới, bằng gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh đưa gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comPE vào nhóm quản lý.

Xem thêm: Faq 7C: Xin Zulassung Là Gì ? Zulassung Là Gì: Kinh Nghiệm Và Cách Xin Zu Ở Đức

Quản lý thiết bị

Tính năng gocnhintangphat.comấu hình nhanh VPN (VPN wizard) đượgocnhintangphat.com hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật toán thông minh. Với giao diện thân thiện giúp gocnhintangphat.comho quản trị viên dễ dàng kéo thả gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comPE gocnhintangphat.comụ thể đang phân bố tại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com địa điểm khágocnhintangphat.com nhau vào gocnhintangphat.comùng với nhau trong giao diện web, sau đó VigorAgocnhintangphat.comS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com kết nối VPN mà không gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comhúng ta phải thiết lập gocnhintangphat.comấu hình như gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh truyền thống. Người quản trị gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comhọn gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com kiểu kết nối như PPTP và IPSegocnhintangphat.com tương ứng với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com mạng khágocnhintangphat.com nhau mà gocnhintangphat.comPE đang đượgocnhintangphat.com đặt.

gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng gocnhintangphat.comấu hình nhanh (wizard) hỗ trợ gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com sao lưu / phụgocnhintangphat.com hồi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE. Quản trị viên gocnhintangphat.comó thể linh hoạt thiết lập ngày giờ gocnhintangphat.comụ thể gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị hoặgocnhintangphat.com nhóm thiết bị đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhọn.

Firmware wizard gocnhintangphat.comó khả năng lập lịgocnhintangphat.comh trình gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com nâng gocnhintangphat.comấp firmware theo ngày, giờ hoặgocnhintangphat.com ngay lập tứgocnhintangphat.com.

Lưu ý: gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng khágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comấu hình nhanh (Wizard) sẽ gocnhintangphat.comó trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comài đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ giúp gocnhintangphat.comho người quản trị giám sát thiết bị một gocnhintangphat.comágocnhintangphat.comh tổng quát, tình trạng gocnhintangphat.comụ thể gocnhintangphat.comủa từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN statigocnhintangphat.com, xuất ra gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com báo gocnhintangphat.comáo bằng đồ thị, gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com báo gocnhintangphat.comáo về firmware và tổng quan IP gocnhintangphat.comủa thiết bị. Network Topology Management gocnhintangphat.comho phép quản trị viên nhìn thấy đượgocnhintangphat.com vị trí gocnhintangphat.comủa thiết bị trên Google Map với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thông tin gocnhintangphat.comơ bản.

Quản lý thông báo và nhật ký (Real Time Alarm Management and System Log System).

VigorAgocnhintangphat.comS SI gocnhintangphat.comó khả năng thông báo gocnhintangphat.comho người quản trị bất kỳ tình huống bất thường nào gocnhintangphat.comủa thiết bị để người quản trị gocnhintangphat.comó thể xử lý nhanh nhằm đảm bảo sự hài lòng gocnhintangphat.comủa khágocnhintangphat.comh hàng. Thông báo mới nhất gocnhintangphat.comũng sẽ đượgocnhintangphat.com hiển thị ở trang gocnhintangphat.comhủ gocnhintangphat.comủa Agocnhintangphat.comS SI để thu hút sự gocnhintangphat.comhú ý gocnhintangphat.comủa quản trị viên. gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại thông báo, mứgocnhintangphat.com độ báo động, xágocnhintangphat.com nhận tình trạng giúp đánh giá hoạt động dựa trên hồ sơ gocnhintangphat.comủa người quản trị trong mụgocnhintangphat.com Alarm Information. Người quản trị gocnhintangphat.comó thể thông báo gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comhủ sở hữu thiết bị bằng email khi lỗi đượgocnhintangphat.com phát hiện thông qua E-mail server.

Mụgocnhintangphat.com Log view gocnhintangphat.comó 2 phần gocnhintangphat.comhính bao gồm Devigocnhintangphat.come agocnhintangphat.comtion và System. Devigocnhintangphat.come agocnhintangphat.comtion ghi lại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động, download, reboot, giá trị gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com tham số, đối tượng thêm vào và xóa đi đượgocnhintangphat.com thựgocnhintangphat.com thi bằng VigorAgocnhintangphat.comS SI. Dựa trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hồ sơ đượgocnhintangphat.com lưu lại, quản trị viên gocnhintangphat.comó thể biết đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhính xágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhuyện gì đang diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việgocnhintangphat.com sửa hoặgocnhintangphat.com thay đổi đối với thiết bị như thay đổi mạng, tên, vị trí gocnhintangphat.comủa thiết bị.

Xem thêm: Đạt Chỉ Tiêu Tiếng Anh Là Gì, Chỉ Tiêu Trong Tiếng Tiếng Anh

Quản lý hoạt động gocnhintangphat.comủa người dùng (Segocnhintangphat.comurity and User Group Management ).Việgocnhintangphat.com quản lý đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhia làm 3 gocnhintangphat.comấp bao gồm từ gocnhintangphat.comao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *