Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của gocnhintangphat.com để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của gocnhintangphat.com trên facebook.

Đang xem: Cơ cấu tổ chức là gì, tổng quan về tổ chức và thông tin bạn cần biết

*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà gocnhintangphat.com đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia gocnhintangphat.com

Kết quả

Tổ chức là gì?:

Tổ chức có nghĩa là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Công tác tổ chức gồm có hai nội dung cơ bản:

-Tổ chức cơ cấu: Tổ chức cơ cấu quản lý (chủ thế quản lý) và tổ chức cơ cấu sản xuất – kinh doanh (đối tượng bị quản lý);

-Tổ chức quá trình: Tổ chức quá trình quản trị và tổ chức quá trình sản xuất – kinh doanh;

Tổ chức có nội dung rất rộng lớn liên quan đến công tác xây dựng một doanh nghiệp như xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp (Có bao nhiêu cấp quản lý, tổ chức các phòng ban chức năng, phân công trách nhiệm và quyền hạn của các phồng ban cũng như của mỗi cá nhân…), xây dựng hệ thống sản xuất và kinh doanh (có những bộ phận sản xuất và kinh doanh nào, phân công chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận…)

*

Tổ chức về cơ cấu bộ máy là việc phân chia hệ thống quản lý thành các bộ phạn và xác định các mối quan hệ giữa chúng với nhau tức là chúng ta xác định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy và lựa chọn, bố trí cán bộ vào các cương vị phụ trách các bộ phận đó.

+Tổ chức cơ cấu bộ máy gồm các nội dung sau:

+Xác định những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

+Nhóm gộp các bộ phận này thành các phòng ban hoặc các bộ phận.

Xem thêm: ” Violet Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Violet Trong Tiếng Việt Violet Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

+Giao quyền hạn, trách nhiệm để thực hiện các hoạt động.

+Quy định các mối quan hệ theo chiều dọc và ngang bên trong tổ chức.

Công tác tổ chức đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và những phẩm chất cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ của công tác tổ chức là xác định biên chế. Xác định biên chế bao gồm việc bổ nhiệm và duy trì các chức vụ đã bổ nhiệm theo yêu cầu đặt ra bởi cơ cấu tổ chức, nó gắn liền với việc đặt ra những yêu cầu cần làm cho một công việc hoặc nghề nghiệp, và nó bao gồm cả việc tuyển chọn những người đảm nhận các chức vụ.

Xem thêm: “To Stand Back Là Gì ? Nghĩa Của Từ Stand Back Trong Tiếng Việt

Bộ máy quản trị doanh nghiệp được thiết lập ra không phải do mục đích tự than mà để thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, cần tính đến những nhân tố ảnh hưởng sau:

-Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Mục đích, chức năng hoạt động của doanh nghiệp

-Quy mô của doanh nghiệp

-Các yếu tố kỹ thuật, công nghệ sản xuất

-Trình độ của người quản lý, nhân viên và trang thiết bị quản lý

-Một số yếu tố khác: Các quy định của pháp luật, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, thị trường của doanh nghiệp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *