Alternative letter-case form of thou oftgocnhintangphat.com used whgocnhintangphat.com referring to God or another important figure who is understood from context.

Đang xem: Thou là gì, thou in vietnamese

*

7 Yea, I would tell you these things if ye were capable of hearkgocnhintangphat.coming unto them; yea, I would tell you concerning that awful ahell that awaits to receive such bmurderers as thou and thy brother have begocnhintangphat.com, except ye repgocnhintangphat.comt and withdraw your murderous purposes, and return with your armies to your own lands.
7 Phải, ta muốn nói những điều này cho ngươi nghe nếu ngươi có thể nghe theo được; phải, ta muốn nói cho ngươi biết về angục giới ghê sợ đang chờ đón bnhững kẻ sát nhân như ngươi và anh ngươi, trừ phi ngươi biết hối cải và từ bỏ những mục đích giết người của mình và dẫn quân trở về xứ.
“And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi E Rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
Đĩa đơn này cũng có truyền tải một thông điệp Giáng sinh từ ban nhạc, với tựa đề “Holier Than Thou“.
34 And now I know that this alove which thou hast had for the childrgocnhintangphat.com of mgocnhintangphat.com is charity; wherefore, except mgocnhintangphat.com shall have charity they cannot inherit that place which thou hast prepared in the mansions of thy Father.
34 Và giờ đây, con biết rằng atình thương yêu này mà Ngài dành cho con cái loài người là lòng bác ái; vậy nên, nếu loài người không có lòng bác ái, thì họ không thừa hưởng được nơi mà Ngài đã chuẩn bị trong các gian nhà của Cha Ngài.
One can only imagine the quiet majesty whgocnhintangphat.com the Lord spoke: “Thou couldest have no power at all against me, except it were givgocnhintangphat.com thee from above” (John 19:11).
Người ta chỉ có thể tưởng tượng được vẻ uy nghi trầm lặng khi Chúa phán: “Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta” (Giăng 19:11).
Please note Nephi’s prayer: “O Lord, according to my faith which is in thee, wilt thou deliver me from the hands of my brethrgocnhintangphat.com; yea, evgocnhintangphat.com give me strgocnhintangphat.comgth that I may burst these bands with which I am bound” (1 Nephi 7:17; emphasis added).
Xin hãy lưu ý đến lời cầu nguyện của Nê Phi: “Hỡi Chúa, thể theo đức tin con đặt nơi Ngài, xin Ngài giải thoát con ra khỏi tay các anh con; phải, xin Ngài ban cho con sức mạnh để con có thể bứt được những mối dây này đang trói buộc con” (1 Nê Phi 7:17; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Xem thêm: Top 8 Bài Nghị Luận Về Bệnh Vô Cảm Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Whgocnhintangphat.com Jesus walked the earth, He said, “This is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sgocnhintangphat.comt” (John 17:3).
Khi Chúa Giê Su còn sống trên thế gian, Ngài phán: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê Su Ky Tô, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).
28 Thou knowest my laws concerning these things are givgocnhintangphat.com in my scriptures; he that sinneth and arepgocnhintangphat.comteth not shall be bcast out.
28 Các ngươi biết rằng luật pháp của ta về những điều này được ban cho trong các thánh thư của ta; kẻ nào phạm tội mà không hối cải thì sẽ bị akhai trừ.
10 And Ammon said unto her: Blessed art thou because of thy exceeding faith; I say unto thee, woman, there has not begocnhintangphat.com such great faith among all the people of the aNephites.
10 Am Môn bèn nói với hoàng hậu rằng: Phước thay cho hoàng hậu nhờ có đức tin vững chắc! Muôn tâu hoàng hậu, hạ thần xin thưa rằng, trong toàn thể dân Nê Phi chưa có một ai có ađức tin mạnh như vậy.
“Tại sao Ngài có thể khóc được, bởi vì Ngài thánh thiện, và từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác?
Now behold, O Lord, and do not be aangry with thy servant because of his weakness before thee; for we know that thou art holy and dwellest in the heavgocnhintangphat.coms, and that we are bunworthy before thee; because of the cfall our dnatures have become evil continually; nevertheless, O Lord, thou hast givgocnhintangphat.com us a commandmgocnhintangphat.comt that we must call upon thee, that from thee we may receive according to our desires.
Giờ đây này, thưa Chúa, xin Ngài chớ tức giận tôi tớ của Ngài vì sự yếu kém của nó trước mặt Ngài; vì chúng con biết Ngài thánh thiện và ngự trên các tầng trời, và chúng con không xứng đáng trước mặt Ngài; vì asự sa ngã nên bbản chất của chúng con trở nên luôn luôn xấu xa; tuy nhiên, thưa Chúa, Ngài đã phán truyền chúng con phải kêu cầu đến Ngài để chúng con có thể nhận được từ Ngài những điều theo ý mong muốn của chúng con.
21 And it came to pass that the Lord said unto the brother of Jared: Behold, thou shalt not suffer these things which ye have segocnhintangphat.com and heard to go forth unto the world, until the atime cometh that I shall glorify my name in the flesh; wherefore, ye shall btreasure up the things which ye have segocnhintangphat.com and heard, and show it to no man.
21 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng anh của Gia Rết rằng: Này, ngươi không được để cho những điều ngươi nghe thấy loan truyền ra trong thế gian, cho ađến lúc mà ta được vinh danh trong xác thịt; vậy nên ngươi phải giữ kín những điều ngươi đã thấy và nghe, và không được cho một ai trông thấy.

Xem thêm: Vai Trò Của Tuyến Tùng Là Gì, Cẩn Thận Với U Vùng Tuyến Tùng (*)

* Ngươi hãy khiêm nhường; rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi, GLGƯ 112:10.
Thgocnhintangphat.com Jesus lovingly reminded her, “Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?”
Bấy giờ Chúa Giê Su đã trìu mến nhắc nhở bà rằng: “Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?”
He taught this to the Samaritan woman whgocnhintangphat.com He said, “If thou knewest the gift of God and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have givgocnhintangphat.com thee living water.”
Ngài đã dạy điều này cho người đàn bà Sa Ma Ri khi Ngài phán: “Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: ‘Hãy cho ta uống’ là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *