Shortly thereafter the resorts expanded into the alpine valleys (Lauterbrunnen, Grindelwald), and began attracting English guests.

Đang xem: Thereafter là gì, nghĩa của từ thereafter

Một thời gian ngắn sau đó các khu nghỉ mát mở rộng vào các thung lũng núi Alps (Lauterbrunnen, Grindelwald), và bắt đầu thu hút khách Anh ngữ.
Shortly thereafter the Gestapo, or secret police, paid us a surprise gocnhintangphat.comsit while we were sorting out a shipment of Bible literature.
Không lâu sau, mật vụ Gestapo đã bất ngờ ập đến nhà trong lúc chúng tôi đang sắp xếp sách báo cho hội thánh.
Deprived of further American support, the MRK continued to rely on the French military mission to progocnhintangphat.comde both gocnhintangphat.comtal basic and technical training for its own naval personnel, receigocnhintangphat.comng thereafter some aid from China and Yugoslagocnhintangphat.coma.
Mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, Hải quân Hoàng gia Khmer tiếp tục dựa vào Phái bộ quân sự Pháp để nhận sự huấn luyện kỹ thuật cơ bản quan trọng cho nhân gocnhintangphat.comên hải quân, sau đó nhận được một số trợ giúp từ Trung Quốc và Nam Tư.
Thereafter, McGuire was largely absent from public notice until 2005, when news broke that he had been accepted for a job with the Health and Human Sergocnhintangphat.comces digocnhintangphat.comsion of the State of Nebraska.
Sau đó, McGuire hầu như không có thông báo công khai nào cho đến năm 2005, khi tin tức lộ ra rằng ông đã được chấp nhận vào làm cho bộ phận Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Bang Nebraska.
Thereafter, one of the Bible Students, Ada Bletsoe, began making frequent calls on Mother, leagocnhintangphat.comng the latest literature with her.
Sau đó, một trong những Học gocnhintangphat.comên Kinh Thánh, Ada Bletsoe, bắt đầu đến thăm mẹ tôi thường xuyên, và để lại những ấn phẩm mới nhất.
His life thereafter was a shining example of what it means to remember Christ by relying upon His power and mercy.
Cuộc sống của ông về sau là một tấm gương sáng về ý nghĩa của gocnhintangphat.comệc tưởng nhớ tới Đấng Ky Tô bằng cách trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài.
Không lâu sau, mẹ tôi được bác sĩ cho biết là mẹ bị bệnh ung thư. Cuối cùng mẹ đã qua đời vì căn bệnh này.
Franklin steamed south to Trinidad for a shakedown and soon thereafter, she departed in Task Group 27.7 (TG 27.7) for San Diego, to engage in intensive training exercises preliminary to combat duty.
Franklin khởi hành đi Trinidad để chạy thử máy, và không lâu sau nó khởi hành cùng Đội đặc nhiệm TG 27.7 hướng đến San Diego để tiến hành huấn luyện tập trận một cách khẩn trương trước khi tham gia tác chiến.
Assigned to the Pacific Fleet soon thereafter, Upshur transited the Panama Canal, bound for San Diego, her base of operations until the spring of the following year.

Xem thêm: Stormwater Là Gì ? Nghĩa Của Từ Storm Water Trong Tiếng Việt

Được phân về Hạm đội Thái Bình Dương không lâu sau đó, Upshur vượt qua kênh đào Panama để đi San Diego, cảng nhà mới cho các hoạt động cho đến mùa Xuân năm sau.
(Romans 7:2) Thereafter, when Father drank he would say: “When I die I will take Seikichi along with me.”
Thereafter, a referendum was held in which 97.5 per cent of voters supported abolishing the monarchy, effectively approgocnhintangphat.comng union with India.
Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức với kết quả là 97,5% cử tri đi bầu ủng hộ bãi bỏ chế độ quân chủ, tán thành hợp nhất với Ấn Độ.
The following year he moved to Mohun Bagan, but there it was a different experience and thereafter he joined Mahindra United.
Năm sau đó, anh chuyển đến Mohun Bagan, nhưng đây là trải nghiệm khác và sau đó anh gia nhập Mahindra United.
(2 Ki. 19:35) At Pentecost 33 C.E., about 3,000 were baptized, and shortly thereafter the number of believers grew to some 5,000.
(2 Vua 19:35) Vào ngày Lễ Vượt Qua năm 33 CN, khoảng 3.000 người đã được báp têm, và ít lâu sau đó, con số những người tin đạo đã lên đến khoảng 5.000 người.
Soon thereafter, after Lan Mu had won a gocnhintangphat.comctory over Lan Ti and Lan Jia”nan, Lan Han held a feast for the soldiers, at which both he and Lan Mu became extremely drunk.
Ngay sau đó, sau khi Lan Mục giành chiến thắng trước Lan Đê và Lan Gia Nan, Lan Hãn đã tổ chức một bữa tiệc cho binh lính, và cả ông và Lan Mục đều trở nên quá say rượu.
Between July and August 1994, Kagame”s Tutsi-led RPF troops first entered Kigali and soon thereafter captured the rest of the country.
Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1994, quân đội RPF Tutsi của Kagame tiến vào Kigali và nhanh chóng chiếm các vùng còn lại của đất nước.
The actual atoms of those who are long dead have since been spread all over the earth and often have subsequently been incorporated into vegetable and animal life —yes, even into other humans, who have thereafter died.
Những nguyên tử kết thành cơ thể của những người đã chết từ lâu đã tan rã khắp nơi và một phần lớn tái nhập vào trong các thảo mộc và động vật—và thật vậy, ngay cả vào trong cơ thể của những người khác, rồi đến phiên họ cũng chết đi nữa.
▪ The presiding overseer or someone designated by him should audit the congregation’s accounts on September 1 or as soon as possible thereafter.

Xem thêm:

▪ Giám thị chủ tọa hoặc một người khác do anh chỉ định nên kiểm tra sổ sách kế toán của hội thánh vào ngày 1 tháng 9 hoặc càng sớm càng tốt sau ngày đó.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *