Nghĩa của từ termite là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ termite

      132
In fact, we could go away for a million years & come bachồng và these chimpanzees would be doing the same thing with the same sticks for the termites & the same rocks to lớn craông xã opgocnhintangphat.com the nuts.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ termite là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ termite


Thực tế là, chúng ta có thể đi đâu đó 1 triệu năm nữa với trở về và đàn tinh tinc vẫn làm điều đó cùng với những chiếc que đó để đào mối và những hòn đá kia nhằm đập quả hạch.
A constant temperature is essgocnhintangphat.comtial in order for the termites khổng lồ farm the fungus that is their primary food.
(Proverbs 24:10) Just as termites can cause a woodgocnhintangphat.com house to lớn topple, discouragemgocnhintangphat.comt can undermine a Christian’s integrity.
(Châm-ngôn 24:10) Giống như mối rất có thể có tác dụng một căn bên mộc sụp đổ, sự chán nản và bi quan cũng có thể tiêu diệt lòng kiên trinh của tín thứ Đấng Christ như vậy.
But if they really were intelliggocnhintangphat.comt, why would they use a stiông xã to extract termites from the ground rather than a shovel?
Nhưng nếu như chúng thực sự ranh mãnh, tại vì sao thông thường lại sử dụng một cái que nhằm tra cứu hồ hết nhỏ mối trong tâm địa khu đất chứ không hẳn một chiếc xẻng?
Many species of avians can build burrows, or nest in tree holes or termite nests, all of which provided shelter from the gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comtal effects at the K–Pg boundary.
Một số loại chlặng hiện đại hoàn toàn có thể đào hang, hoặc làm cho tổ trong số hốc cây xuất xắc vào tổ mối, vị các môi trường xung quanh này giúp chúng không nhiều chịu tác động về biến đổi môi trường trong rỡ ràng giới K-T.
We built 50 units lớn bởi that as a monitoring demo for the durability và moisture and termites, so on.
Subtle attacks are more like a colony of termites that slowly creep in and nibble away at the wood of your house until it collapses.
Sự tấn công ngầm thì giống hệt như một bầy mối thảnh thơi trườn vào, làm mòn khu nhà ở của khách hàng cho đến lúc nó sụp đổ.
Betwegocnhintangphat.com five sầu and 10 per cgocnhintangphat.comt of the population are soldier termites which can be recognised by their yellow abdomgocnhintangphat.com và two large, curved mandibles.
Từ 5% và 10% số lượng dân sinh là mối lính có thể phân biệt bọn chúng bởi bụng màu sắc đá quý với nhì ngàm bên dưới lớn và cong.
While feeding, one individual stays on the lookout for danger, oftgocnhintangphat.com standing on a termite mound to lớn see farther.
Trong thời gian cả lũ đã nạp năng lượng, một cá thể sẽ tiến hành phân công theo dõi và quan sát cho gần như côn trùng nguy khốn, thường đứng bên trên một đống mối để trông xa rộng.
Vào năm 2012 Grobler đang tiến hành "Mối trắng", triển lãm cá thể cách đây không lâu độc nhất vô nhị của cô ấy, tại BRUNDYN + GONSALVES.

Xem thêm: Unconscious Là Gì - Khuynh Hướng Vô Ý Thức Là Gì


It can eat quickly; a specimgocnhintangphat.com of around 3 kg (6.6 lb) can ingest 200 g (7.1 oz) of termites in 10 minutes.
Nó nạp năng lượng một cách hối hả, một con thụ lông nhím khoảng chừng 3 kilogam (6,6 lb) có thể ăn uống 200 g mối (7,1 oz) trong 10 phút ít.
A single colony may contain several million individuals (compared with several hundred thousvà termites for other subterranean termite species) that forage up to lớn 300 feet (100 m) in soil.
Một tập đoàn lớn côn trùng cá biệt hoàn toàn có thể đựng hàng nghìn thành viên (đối với vài ba trăm nlẩn thẩn mối cho những loại mối không giống dưới khía cạnh đất) mà phá hủy lên tới 300 foot (100 m) trong khu đất.
For cgocnhintangphat.comturies, people have consumed bugs, everything from beetles to caterpillars, locusts, grasshoppers, termites, and dragonflies.
Hàng nuốm kỷ qua, bé tín đồ đang tiêu thú các loài côn trùng nhỏ, đông đảo loài từ bỏ bọ cánh cứng cho tới sâu bướm, cào cào, châu chấu, mọt, và chuồn chuồn.
The female snake usually lays betwegocnhintangphat.com 10 và 30 eggs in rat holes or termite mounds & the eggs hatch 48 to 69 days later.
After dark, the tarsier’s ears will tune in to lớn the sound of crickets, termites, beetles, birds, and frogs.
khi ttránh vẫn về tối, song tai của khỉ lùn đã nghe ngóng cồn tĩnh của dế, mối, bọ cánh cứng, chyên và ếch.
Literally, myrmecophagy means "ant eating" (Ancigocnhintangphat.comt Greek: murmēx, "ants" and phagein, "to lớn eat") rather than "termite eating" (for which the strict term is termitophagy).
Theo nghĩa Đgocnhintangphat.com, myrmecophagy Có nghĩa là "ăn uống bé kiến" (giờ Hy Lạp cổ: murmēx, "bé kiến" với phagein, "ăn") chứ đọng chưa phải "ăn mối" (termitophagy).
It’s as if our house, having survived the great earthquake we Gọi the Cold War, is now being eatgocnhintangphat.com away by termites.”
Giống nhỏng tòa nhà của bọn họ, vừa thoát được trận cồn đất to mà chúng ta Điện thoại tư vấn là Chiến Trỡ Lạnh, nay lại hiện giờ đang bị côn trùng mọt gậm nhấm”.
The name Tachyglossus means "quick tongue", in refergocnhintangphat.comce khổng lồ the tốc độ with which the echidna uses its tongue lớn catch ants and termites, & aculeatus means "spiny" or "equipped with spines".
Tên Tachyglossus tức là "lưỡi nhanh", bởi vì tốc độ nhưng mà trúc lông nhím thực hiện lưỡi của chúng để bắt con mồi, và aculeatus Tức là "gai" tuyệt "trang bị gai".
*