Written by Van Anh Nguyen. Published on 17 Tháng 12 2011. Posted in General English. Lượt xem: 78461

Gửi Email bài này

*

Tóm tắt:

 Thì  Cách sử dụng
HIỆN TẠI Hiện tại đơn – Simple Present

diễn tả một sự việc xảy ra liên tục hay là có tính chất lặp đi lặp lại như một thói quen, một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng

Hện tại tiếp diễn – Present Continuous

Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói

Hiện tại hoàn thành – Present Perfect

Diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành và có kết quả ở hiện tại hoặc còn tiếp diễn ở hiện tại

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Progressive

Diễn tả hành động kéo dài bắt đầu từ quá khứ, đã hoàn thành ở hiện tại hoặc còn tiếp diễn ở hiện tại.

Đang xem: Các thì trong tiếng anh: 12 thì chính (12 tenses là gì, thì Động từ

QUÁ KHỨ Quá khứ đơn – Simple Past

Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm ở quá khứ, không liên quan đến hiện tại.

Quá khứ tiếp diễn – past progressive

Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định ở quá khứ để nhấn mạnh tính chất liên tục của hành động trong các trường hợp chúng ta dùng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vượt Cạn Là Gì, Nghĩa Của Từ Vượt Cạn Trong Tiếng Việt

Quá khứ hoàn thành – Past Perfect

– Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. – Chú ý: thì quá khứ hoàn thành được coi là dạng quá khứ của thì hiện tại hoàn thành.

Xem thêm: Vải Bố Là Gì ? Những Công Dụng Tuyệt Vời Từ Vải Bố Vải Bố (Vải Canvas) Là Gì

TƯƠNG LAI Tương lai đơn – Simple Future

– Diễn tả hành động sẽ thực hiện trong tương lai– Để diễn tả hành động chúng ta quyết định làm ở thời điểm nói – Hứa hẹn làm việc gì – Đề nghị ai đó làm gì– Chúng ta có thể sử dụng “shall I/shall we…?”để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt khi đề nghị hoặc gợi ý)

Tương lai tiếp diễn – Future Progressive

– Diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai – Diễn tả một hành động đang diễn ra khi một hành động khác xen vào ở tương lai

Tương lai hoàn thành – Future Perfect

– Diễn tả một hành động bắt đầu từ trước và kết thúc trước một thời điểm hoặc một hành động khác ở tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *